Newsletter

Biznes i finanse

SANTANDER BANK POLSKA SA (6/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

23.02.2021, 17:58aktualizacja: 23.02.2021, 17:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 6/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako "Bank"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 22 marca 2021 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17.

W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz treść planowanych zmian Statutu Banku.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.02.2021, 17:58
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ