Newsletter

ZPC OTMUCHÓW SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

12.08.2022, 23:30aktualizacja: 12.08.2022, 23:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - - - -
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej 118 929 118 457 25 616 26 051
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -6 351 686 -1 368 151
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) -8 038 -219 -1 731 -48
Zysk (strata) (działalność kontynuowana) -7 838 188 -1 688 41
Zysk (strata) (działalność zaniechana) -13 -61 -3 -13
Zysk (strata) netto -7 851 127 -1 691 28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 510 6 787 -2 695 1 492
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 259 -4 415 -1 994 -971
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 932 -3 117 1 708 -685
Przepływy pieniężne netto, razem -13 837 -745 -2 980 -164
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 163 609 171 616 34 955 37 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 412 80 406 17 180 17 482
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 598 9 259 1 410 2 013
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 814 71 147 15 770 15 469
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 197 91 210 17 775 19 831
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 83 216 90 275 17 779 19 628
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -0,31 0,00 -0,066 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,31 0,00 -0,066 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,26 3,54 0,70 0,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,26 3,54 0,70 0,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego - - - -
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 558 119 932 25 967 26 375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 966 -357 -639 -79
Zysk (strata) brutto -4 514 -1 193 -972 -262
Zysk (strata) netto -4 454 -896 -959 -197
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 052 3 329 -2 596 732
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 254 -1 921 -1 993 -422
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 057 -2 102 1 735 -462
Przepływy pieniężne netto, razem -13 249 -694 -2 854 -153
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 159 866 168 313 34 155 36 595
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 608 72 440 14 658 15 750
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 052 7 124 1 079 1 549
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 556 65 316 13 579 14 201
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 258 95 873 19 497 20 845
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 089 1 109
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 502 25 496 500 25 496 502
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,17 -0,16 -0,04 -0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,17 -0,16 -0,04 -0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,58 3,76 0,76 0,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,58 3,76 0,76 0,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 12.08.2022, 23:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.