Newsletter

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

03.06.2014, 14:43aktualizacja: 03.06.2014, 14:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Wydano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druk nr 2287).

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zaproponowano rozwiązania, które zakładają wykorzystanie aktywów finansowych kolejnych jednostek sektora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetu państwa. Chodzi o rozwiązania, które zmniejszą potrzeby pożyczkowe państwa, co spowoduje obniżenie poziomu długu publicznego i zminimalizuje koszty jego obsługi.

Proponowana nowelizacja ustawy rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków, w formie depozytu u ministra finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, tj. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk (i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dla których podmiotem tworzącym jest: minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ww. podmioty w bieżącej działalności nie wykorzystują części wolnych środków i lokują je na kontach bankowych (pod koniec 2012 r. było to ok. 3,5 mld zł).

Jednocześnie państwo, aby finansować potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedaje na rynku skarbowe papiery wartościowe. Na ich zakup banki przeznaczają środki pochodzące m.in. z depozytów, jakie przejęły od jednostek sektora finansów publicznych. Taka sytuacja jest nieefektywna z punktu widzenia zarządzania i gospodarowania środkami publicznymi i powoduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa.

Przewidziano również wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków pieniężnych składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu. Rozwiązanie takie przyczyni się również do zmniejszenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, a w konsekwencji do obniżenia poziomu długu publicznego i kosztów jego obsługi.

W wyniku wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w 2015 r., czyli od wejścia znowelizowanych przepisów w życie, powinny obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

Projekt ustawy umożliwi ujednolicenie struktur orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Służba w tych formacjach wiąże się ze stałym narażaniem życia i zdrowia oraz wymaga dużej sprawności psychofizycznej, dlatego komisje lekarskie muszą zapewnić właściwy dobór osób do zadań w tych jednostkach. Aby było to możliwe, komisje lekarskie powinny być dobrze zorganizowane, działać sprawnie, i w efekcie fachowo oceniać zdolność do służby.

Zaproponowano nowy model funkcjonowania komisji lekarskich do oceny zdrowia funkcjonariuszy i kandydatów na funkcjonariuszy. Zostanie stworzony jednolity, dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego składający się z:

- rejonowych komisji lekarskich (I instancja orzecznictwa),

- Centralnej Komisji Lekarskiej (II instancja orzecznictwa).

Obecny system tworzą: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie, Centralna Komisja Lekarska (CKL).

Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa przez rejonowe komisje lekarskie będzie sprawował minister spraw wewnętrznych – za pośrednictwem przewodniczącego CKL. Będzie to nadzór nad merytoryczną działalnością rejonowych komisji lekarskich (kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa przez lekarzy) oraz koordynowanie systemu orzecznictwa (udzielanie komisjom lekarskim wytycznych dotyczących orzecznictwa i organizowanie szkoleń). Obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich zapewni Zakład Emerytalno-Rentowy MSW.

Odwołanie od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej ma być wnoszone do Centralnej Komisji Lekarskiej. Oznacza to zastąpienie zatwierdzania każdego orzeczenia wydanego przez komisję rejonową – trybem skargowym w przypadku niezgadzania się z jego treścią. W projekcie szczegółowo opisano tryb postępowania przed komisjami lekarskimi i dokładnie przedstawiono procedurę postępowania odwoławczego prowadzonego przez CKL.

Ujednolicono kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. Wprowadzono następujące kategorie: A – „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Wskazano zasady kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

W projekcie ustawy przewidziano współpracę rejonowych komisji lekarskich z jednostkami medycyny pracy. Przede wszystkim założono wymianę informacji o stanie zdrowia funkcjonariusza oraz możliwość udostępniania komisji dokumentacji prowadzonej przez lekarza medycyny pracy, a także wyników badań i konsultacji. Sposób i tryb współdziałania rejonowych komisji lekarskich i jednostek medycyny pracy zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

* * *

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Do strefy zostanie włączone 30,1249 ha gruntów pod trzy nowe inwestycje. Dzięki nim, w najbliższym czasie, powinno powstać co najmniej 360 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych na poziomie ok. 435 mln zł. Oczekuje się też utworzenia ok. 90 nowych miejsc pracy w otoczeniu strefy i utrzymania 629. Po zmianie granic powierzchnia strefy wyniesie 1014,8810 ha.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL (z siedzibą w Grajewie) jest największą w Polsce spółdzielnią mleczarską. Należy do niej ok. 12,5 tys. dostawców mleka, zajmuje się przetwórstwem tego surowca w 12 wydzielonych zakładach. W Mrągowie zamierza uruchomić nowy zakład przetwórstwa mleka i serwatki z wykorzystaniem nowych, wydajnych technologii. W rezultacie zwiększy się produkcja mleka w proszku (pełnego i odtłuszczonego) oraz serwatki w proszku. Zatrudnienie powinno znaleźć ok. 90 osób, przy poniesionych nakładach w wysokości ok. 130 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2018 r.

W Lidzbarku Warmińskim firma POLMLEK sp. z o.o. zajmuje się przetwórstwem mleka. Jest wytwórcą serów żółtych dojrzewających, przy produkcji których powstaje dużo serwatki. Projekt inwestycyjny, który spółka chce zrealizować w mieście, polega na zakupie i instalacji najnowocześniejszych linii technologicznych do suszenia serwatki. Obecnie jej znaczna część jest utylizowana. Przedsięwzięcie wymaga poniesienia nakładów na poziomie 150 mln zł. Powinno przyczynić się do utworzenia co najmniej 70 nowych miejsc pracy i utrzymania 574. Oczekuje się, że inwestor utrzyma wszystkie miejsca pracy, nowe i obecne, przez 5 lat od daty powstania wszystkich nowych etatów. Inwestycja ma powstać do końca grudnia 2016 r.

ILS sp. z o.o. należy do Grupy Inter Cars SA, największego w Polsce i jednego z czołowych w Europie dystrybutorów części do samochodów. W Zakroczymiu, w pobliżu Lotniska Warszawa-Modlin, spółka planuje stworzenie nowoczesnego, europejskiego centrum logistycznego. Ma ono przejąć większość operacji logistycznych Grupy w Polsce i Europie. Przedsięwzięcie ma kosztować ok. 155 mln zł. Centrum powinno zatrudnić 200 osób. Spółka ma zachować 55 istniejących etatów. Oczekuje się, że firma utrzyma wszystkie miejsca pracy, nowe i obecne, przez 5 lat od daty powstania wszystkich nowych etatów. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2018 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie 5 czerwca 2014 r.

* * *

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druk nr 2287), przedłożone przez ministra gospodarki.

Rada Ministrów popierając ideę utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) podkreśla, że wybór optymalnego modelu organizacyjnego do zarządzania działalnością kosmiczną w Polsce trzeba postrzegać w kontekście roli, jaką tej działalności wyznacza rząd i parlament oraz stopnia zaawansowania rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.

W poselskim projekcie, co szczególnie podkreśla rząd, nie przypisano Agencji wszystkich zadań państwa realizowanych obecnie w sferze technologii kosmicznych i satelitarnych, zwłaszcza w kontekście współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i Unią Europejską. Dlatego pod tym względem projekt wymaga uzupełnienia.

Rada Ministrów szczególnie podkreśla, że w projekcie nie określono skutków finansowych wejścia w życie planowanych regulacji, w tym zwłaszcza dla budżetu państwa. Z proponowanych przepisów wynika, że przychodami Agencji miałyby być m.in. dotacje celowe i podmiotowe, czyli środki z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich.

Dalszych wyjaśnień, zdaniem rządu, wymagają zwłaszcza przepisy dotyczące określenia składników majątkowych i niemajątkowych przyszłej Agencji przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Obrony Narodowej. Konieczne jest też określenie zasad pokrywania kosztów wynagrodzenia i działalności prezesa POLSA przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Posłowie nie wskazali również od kiedy byłyby ponoszone koszty związane z utworzeniem POLSA, nie określili wysokości tych kosztów, nie przedstawili zakładanego budżetu rocznego przyszłej Agencji, w tym obejmującego składkę Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W opinii rządu, brak tych informacji uniemożliwia ocenę projektu pod względem finansowym.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ amt/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.06.2014, 14:43
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ