Newsletter

Nauka i technologie

Tanita przechodzi na obsługę oprogramowania SAP przez Rimini Street, zyskując możliwość dokonania inwestycji o największym znaczeniu na rzecz innowacji, wzrostu i przewagi nad konkurencją

25.01.2023, 10:02aktualizacja: 25.01.2023, 10:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Strategiczny wybór Rimini Street obniża koszty operacyjne związane z oprogramowaniem SAP i umożliwia przekierowanie zasobu talentów na nowe inwestycje w bezpieczeństwo i transformację cyfrową.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Firma Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), światowy dostawca produktów i usług z zakresu oprogramowania biznesowego, czołowy podmiot obsługujący produkty programistyczne firm Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła, że Tanita Corporation, światowy lider rynku wag precyzyjnych i urządzeń monitorujących stan zdrowia, uczynił Rimini Street podmiotem obsługującym swoje aplikacje SAP. Korzystając z dostarczanego przez Rimini Street szerokiego wachlarza usług obsługi oprogramowania SAP w swojej siedzibie w Japonii i w innych lokalizacjach na świecie, Tanita zainwestuje oszczędności na rocznych kosztach utrzymania oraz przekieruje wysiłki swojego personelu informatycznego na kluczowe dla swojej działalności inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa i transformacji.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005321/pl/.

Przekierowanie cennych zasobów informatycznych przy wsparciu Rimini Street

Podobnie jak inne organizacje korzystające z oprogramowania SAP, Tanita uznała, że przeszkodą w rozwoju firmy są rosnące koszty roczne związane z obsługą SAP, zmuszającą firmę do zatrudniania ograniczonych i cennych zasobów informatycznych do ciągłego testowania oraz wdrażania aktualizacji i modernizacji, które nie wykazywały rentowności na odpowiednim poziomie.

Te obowiązkowe aktualizacje pochłaniały znaczne koszty finansowe i robocizny, co stanowiło główną przeszkodę dla innowacji w firmie i utrudniało wdrożenie strategii informatycznej skupionej na potrzebach firmy oraz wytyczenie przyszłej ścieżki rozwoju. Tanita musiała zapewnić ciągłość i stabilność funkcjonowania środowiska informatycznego niezbędnego dla realizacji misji firmy, a zarazem utrzymać ograniczenia personelu IT i budżetu.

Tanita zwróciła się z prośbą o wsparcie w zakresie oprogramowania SAP do Rimini Street ze względu na ich światową reputację jako dostawcy wysokiej jakości, stabilnej obsługi przy jednoczesnym ogromnym spadku rocznych kosztów obsługi, sięgającym 90%. Badania i analizy innych rozważanych opcji wykazały, że Rimini Street posiada wyjątkową zdolność do ograniczania, a nawet eliminacji niepotrzebnych kosztów aktualizacji i konserwacji, dostarczając jednocześnie całościowej, niezależnej od producenta i decydującej o sukcesie klienta obsługi, kierowanej przez doświadczonych inżynierów.

Od czasu przejścia na wsparcie przez Rimini Street, Tanita korzysta z niezawodnej i wysokiej jakości obsługi najnowszych wersji oprogramowania SAP wykorzystywanego w siedzibie firmy w Japonii, a także ze stabilnego firmowego systemu SAP używanego w lokalizacjach poza Japonią. Jedną z największych zalet, z której Tanita czerpie korzyści od czasu przejścia na obsługę przez Rimini Street, jest możliwość obsługi swojego niestandardowego kodu, czego model wsparcia SAP nie oferuje. Firma nie musi już poświęcać zasobów na odkrywanie przyczyn awarii w systemie, lecz zwraca się z tym do inżynierów Rimini Street, którzy rozwiązują problemy z ogromną starannością.

Korzystając z zaoszczędzonych środków finansowych i czasu, firma Tanita dokonuje zasadniczych inwestycji w swoje strategie cyberbezpieczeństwa, które ma wysoki priorytet dla wielu firm produkcyjnych oraz podmiotów zatrudniających coraz więcej pracowników zdalnych z wirtualnym dostępem do systemów.

Jak wszyscy klienci Rimini Street, Tanita otrzymuje elastyczną i wysokiej klasy obsługę oprogramowania biznesowego, której częścią jest przodująca w branży umowa o poziomie świadczonych usług zakładająca 10-minutowy czas reakcji we wszystkich krytycznych przypadkach i dostępność 24x7x365, zapewnianą przez miejscowych inżynierów. Do każdego klienta zostaje przypisany Główny Inżynier Wsparcia, mający średnio 20 lat doświadczenia w pracy z oprogramowaniem biznesowym oraz wsparcie w postaci światowego zespołu złożonego z setek specjalistów.

„Powierzenie swojego oprogramowania Rimini Street umożliwiło firmie Tanita optymalizację zasobów personelu, innowacje biznesowe i poprawę poziomu bezpieczeństwa, a także asertywną realizację planów innowacji informatycznych i rozwoju biznesowego - mówi Yorio Wakisaka, dyrektor generalny Rimini Street (Japonia). - Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że jesteśmy partnerem strategicznym firmy Tanita i wielu organizacji na całym świecie, które muszą uzyskać większy zwrot ze swoich obecnych inwestycji w aplikacje biznesowe, aby zwiększyć przewagę nad konkurencją i sprawność operacyjną”.

Poznaj asortyment Rimini Street z zakresu ultraszybkiej obsługi aplikacji SAP, Oracle i Salesforce, a także funkcji bezpieczeństwa, integracji, profesjonalnego serwisu i usług zarządzanych.

O firmie Tanita Corporation

Założona w 1944 roku firma Tanita Corporation jest czołowym producentem medycznych urządzeń pomiarowych. Jako podmiot posiadający największy udział w japońskim rynku analizatorów tkanki tłuszczowej i składu ciała, Tanita jest w swojej ojczyźnie powszechnie znaną marką. Oprócz siedziby w Tokio Tanita posiada pięć strategicznych lokalizacji, aby sprostać wyzwaniom prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej. Tanita wprowadza innowacje w analizatorach składu ciała, zarówno profesjonalnych, jak i przeznaczonych na rynek konsumencki, a jedną z najnowszych jest funkcja oceny jakości mięśni.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Firma Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), notowana na indeksie Russell 2000®, to światowy dostawca produktów i usług z zakresu oprogramowania biznesowego, czołowy podmiot obsługujący produkty programistyczne firm Oracle i SAP oraz partner Salesforce. Firma oferuje wysokiej klasy, wyróżniające się ultraszybkim reagowaniem i zintegrowane usługi zarządzania i wsparcia, które umożliwiają posiadaczom licencji na oprogramowanie biznesowe znaczne obniżki kosztów, uwolnienie zasobów potrzebnych do innowacji oraz wzrost rentowności działalności. Obecnie ponad 4900 organizacji znanych z rankingów Fortune 500 i Fortune Global 100, firm średniej wielkości, podmiotów z sektora publicznego oraz innych z wielu różnych branż wybiera Rimini Street jako zaufanego partnera obsługującego produkty i usługi z zakresu oprogramowania biznesowego. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://www.riministreet.com i skontaktuj się z Rimini Street na Twitterze, Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram odkupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu odkupu akcji oraz naszą zdolność do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pomocą takiego programu; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na naszą działalność oraz powiązane z tym ryzyko stopy procentowej, w tym niepewność związana z odejściem od LIBOR i przejściem na inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania skutków gospodarczych, operacyjnych i finansowych pandemii COVID-19 dla naszej działalności oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany w ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której działa spółka Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla naszych klientów oraz nasze perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; katastrofy, które mogą zaburzyć naszą działalność lub działalność naszych obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące przestrzeni międzynarodowej; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony związane z toczącymi się i przyszłymi postępowaniami sądowymi; konieczność i zdolność do zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach oraz zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększenie finansowania inicjatyw rozwojowych; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach naszego instrumentu kredytowania; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i naszą zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu rentownością wzrostu; przyjęcie przez klientów naszych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (AMS) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; naszą zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykl przedłużania umów o usługi wsparcia dostawcy oprogramowania i usługi zarządzane; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; a także ryzyka omówione w częściach: „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” kwartalnego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 2 listopada 2022 r. na formularzu 10-Q oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005321/pl/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

tel. 702-285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.01.2023, 10:02
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ