Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

31.03.2015, 16:55aktualizacja: 31.03.2015, 16:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,

- założenia projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o administracji podatkowej,

- założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości tysiąca złotych to kolejna propozycja wsparcia rodzin wychowujących dzieci. Będzie przysługiwać rodzicom, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z takich uprawnień, a więc: bezrobotnym, osobom wykonującym pracę na zlecenie, studentom, rolnikom. Świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie.

Jest to wypełnienie deklaracji złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że wsparciem zostaną objęci wszyscy rodzice.

Począwszy od 2016 r. rodzice/opiekunowie/rodziny zastępcze będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie – 1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie, a w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni.

Okresy otrzymywania świadczeń rodzicielskich:

- 52 tygodnie – przy urodzeniu jednego dziecka w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka;

- 65 tygodni – przy urodzeniu dwojga dzieci w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci;

- 67 tygodni – przy urodzeniu trojga dzieci w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie trojga dzieci;

- 69 tygodni – przy urodzeniu czworga dzieci w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie czworga dzieci;

-71 tygodni - urodzenie pięciorga i więcej dzieci w jednym porodzie lub przyjęcie na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie zastosowano ograniczenie wiekowe. Świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Przepisy znowelizowanej ustawy nie obejmą rodziców podlegających innym niż powszechny system ubezpieczeniowy systemom (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Ponadto, jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (52 tygodnie po urodzeniu dziecka, w przypadku ciąży mnogiej nawet 71 tygodni) mają jedynie pracujący i ubezpieczeni rodzice (w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego). Prawo do tego zasiłku mają również osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, np. przedsiębiorcy sami opłacający składki czy osoby zatrudnione na umowę-zlecenie, jeśli są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe.

Objęcie świadczeniem rodzicielskim nowej grupy rodziców to kolejna ważna decyzja wpisująca się w konsekwentnie realizowaną przez rząd politykę prorodzinną. Opieka nad rodziną przynosi już wymierne efekty demograficzne – w 2014 r. urodziło się ok. 376 tys. dzieci, czyli o 6 tys. więcej niż 2013 r. Wydłużenie okresów urlopów rodzicielskich do 52 tygodni sprawiło, że Polska znalazła się w europejskiej czołówce – tylko w Szwecji rodzice korzystają z dłuższych urlopów.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Celem zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy jest przede wszystkim ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Pracodawcy zawierają bowiem z pracownikami wieloletnie umowy o pracę na czas określony w przypadkach, gdy z pracownikiem powinna być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. Takie umowy wiążą się z nierównym traktowaniem tej grupy zatrudnionych, jeśli chodzi o okresy wypowiedzenia umowy o pracę.

Propozycje najważniejszych zmian w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy:

- Zasada „33 i 3”, czyli wprowadzenie skuteczniejszego sposobu limitowania umów o pracę na czas określony - maksymalny dopuszczalny czas ich trwania to 33 miesiące, a dopuszczalna liczba umów – 3.

Przyjęte rozwiązania „33 i 3” oznaczają, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika przekroczy wymieniony limit 33 miesięcy lub gdy pracodawca zawarł

z danym pracownikiem już 3 umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia 4-tej umowy – pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W Kodeksie wyszczególniono przypadki, w stosunku do których zasada „33 i 3” nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji.

- Uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Zaproponowano takie same okresy wypowiedzenia, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony:

- 2 tygodnie wypowiedzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

- 1 miesiąc wypowiedzenia, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy;

- 3 miesiące wypowiedzenia - przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata.

- Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Przyjęto, że pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część (do końca okresu wypowiedzenia).

- Doprecyzowanie przepisów o umowach o pracę na okres próbny

Doprecyzowano przepisy odnoszące się do zatrudniania pracowników na okres próbny. Ma to dotyczyć zatrudniania w celu sprawdzenia kwalifikacji i przydatności pracownika do określonego rodzaju pracy. Przepisy przewidują, że możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny, gdy jest on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy, a także gdy ubiega się on o pracę tego samego rodzaju. W tym drugim przypadku ponowne zatrudnienie na okres próbny będzie możliwe tylko raz i tylko po upływie co najmniej 3-letniej przerwy w zatrudnieniu u tego pracodawcy.

Ponadto ograniczono w Kodeksie liczbę rodzajów umów o pracę; pozostaną trzy rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny. Zlikwidowane będą natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy.

Zaproponowane zmiany w nowelizacji Kodeksu pracy zmniejszą skalę zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony w sytuacji, gdy powinna być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony i pozytywnie wpłyną na warunki zatrudnienia pracowników wykonujących pracę na podstawie umów na czas określony.

* * *

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W czerwcu 2013 r. opublikowano unijny pakiet legislacyjny dotyczący pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (m.in. dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich, tzw. dyrektywa ADR i rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, tzw. rozporządzenie ODR). Regulacje w nim zawarte mają przyczynić się do należytego funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego.

Dyrektywa ADR zakłada stworzenie - we wszystkich państwach członkowskich - systemu pozasądowego rozstrzygania sporów, który obejmie swym zakresem wszelkie zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z zawartych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym także umów zawartych za pośrednictwem internetu oraz umów transgranicznych.

Założenia do projektu ustawy przewidują wdrożenie do polskiego prawa zasad postępowania ADR dotyczących rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem na drodze pozasądowej. Postępowanie to ma być wykorzystywane do rozpatrzenia sporu, który w toku negocjacji pomiędzy stronami nie zakończył się porozumieniem. Postępowanie obejmuje spory o charakterze krajowym i transgranicznym, dotyczące zobowiązań umownych w zakresie umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

W postępowaniu ADR będą wykorzystywane formy mediacyjne, koncyliacyjne i arbitrażowe. Postępowania mają być dla stron dobrowolne i nie powinny zamykać drogi sądowej. W tego typu postępowaniach będą obowiązywać zasady fachowości, niezależności i bezstronności osób fizycznych odpowiedzialnych za postępowanie. Ponadto na osoby prowadzące postępowanie ADR nałożony będzie obowiązek posiadania koniecznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jak również ogólnej znajomości prawa (wymóg fachowości).

W projektowanej ustawie znajdą się szczegółowe przepisy regulujące zasady, tok oraz sposoby postępowania ADR. Postępowanie to, zgodnie z założeniami, ma być dla konsumentów nieodpłatne lub dostępne za opłatą o nieznacznej wysokości. Nie wyklucza się jednak konieczności uiszczenia opłat, które powstaną w toku załatwiania sporu, chodzi np. o koszty związane z powołaniem biegłego.

W założeniach podkreślono, że projektowana regulacja powinna przyczynić się do:

- poprawy skuteczności i efektywności postępowań ADR w Polsce,

- zapewnienia pełnego pokrycia sektorowego, tak aby każdy spór konsumencki objęty zakresem dyrektywy mógł zostać rozwiązany przez właściwy podmiot ADR,

- wprowadzenia jednolitych metod działania podmiotów ADR i zapewnienia spójności całego systemu ADR w Polsce. Nowe przepisy mają spopularyzować tę formę rozstrzygania sporów wśród polskich przedsiębiorców i konsumentów oraz umożliwić rozstrzyganie sporów transgranicznych w formule ADR.

Przyjęty w Polsce model instytucjonalny opiera się na podejściu mieszanym, tj. uwzględniającym obecnie istniejące struktury publicznych i niepublicznych podmiotów ADR oraz wypracowanych w ich ramach procedur, a także dającym możliwość tworzenia nowych podmiotów ADR. Podstawą systemu będą sektorowe organy administracji (w tym m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Komisja Nadzoru Finansowego). Podmiotem ADR o charakterze horyzontalnym, którego zakres działania obejmowałby sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR sektorowy, będzie Inspekcja Handlowa. W założeniach rekomenduje się wariant ustanawiający mechanizmy współpracy dla wszystkich podmiotów ADR działających w Polsce, tj. zarówno tych ustanowionych przez przedsiębiorców z danej branży, jak też podmiotów publicznych.

Projektowana ustawa spowoduje zmiany w innych aktach prawnych, w tym dotyczących m.in. działalności: Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Inspekcji Handlowej. Wprowadzone będą zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

W Polsce, pomimo obserwowanej tendencji wzrostowej, mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich są nadal zbyt mało rozwinięte i upowszechnione i nie cieszą się zainteresowaniem. Praktyka wykazuje jednak, że tego typu pozasądowe rozstrzyganie sporów jest skutecznym i tanim środkiem dochodzenia przez konsumentów swoich praw. Dotyczy to zwłaszcza spraw drobniejszych, które, rozstrzygane przez sądy powszechne, charakteryzują się licznymi niedogodnościami, takimi jak: przewlekłość postępowania, wysokie koszty, sformalizowane procedury, itp.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Głównym celem zmiany ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw jest wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE odnośnie do jednostek innych niż jednostki mikro (obowiązek dla państwa członkowskiego), a także wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości związanych ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

- Uproszczenia sprawozdania finansowego dla jednostek małych (m. in. spółek kapitałowych spełniających określone w projekcie kryteria w zakresie sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia), zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Obejmują one:

- możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień),

- zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności oraz możliwość nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

- Dostosowania do dyrektywy przepisów w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; chodzi m.in. o:

- zmianę definicji jednostek powiązanych, jednostki stowarzyszonej oraz znaczącego inwestora i znaczącego wpływu, a także wprowadzenie nowej definicji zaangażowania w kapitale,

- wykluczeniu z możliwości skorzystania ze zwolnienia dotyczącego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku "małej" grupy kapitałowej, jeżeli którakolwiek z jednostek w takiej grupie jest jednostką działającą na rynku finansowym, w tym m.in.: bankiem, zakładem ubezpieczeń, emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

- wprowadzenie dwóch kategorii wielkości progów umożliwiających niesporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych oraz bez ich uwzględnienia).

- Wprowadzenia nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznych. Dodano nowy rozdział 6a, w którym uwzględniono konieczność sporządzania takiego sprawozdania przez jednostki o określonej formie prawnej (np. spółki kapitałowe, spółki komandytowo–akcyjnymi) działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych, które

- działają na rynku finansowym, w tym m.in.: banki, zakłady ubezpieczeń, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

- spełniają kryteria określone w projekcie w zakresie sumy bilansowej, przychodów i zatrudnienia.

- Wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości związanych ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, w tym

- możliwości klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych,

- odstąpienia do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

- niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

Będzie to dotyczyć nowego katalogu jednostek określonego w projekcie.

- zniesieniu obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym, z jednoczesnym pozostawieniem obowiązku ich składania wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego,

- ujednoliceniu przepisów dotyczących terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro (art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ponadto przewidziano możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zamiast ksiąg rachunkowych) dla małych organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi np. o jednostki:

- działające w sferze zadań publicznych,

- nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego,

- osiągające, w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, przychody w wysokości nieprzekraczającej 50 000 zł.

Minister finansów, w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej, określi w rozporządzeniu sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zaproponowane uproszczenia przyczynią się do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez jednostki małe. Zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy poprawią warunki funkcjonowania przedsiębiorczości i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Zniesienie barier administracyjnych i wprowadzenie bardziej przyjaznych przepisów o rachunkowości powinno w znacznym stopniu poprawić warunki funkcjonowania małych jednostek. Przyjęty kierunek zmian wpisuje się w działania rządu, zmierzające do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej i ograniczenia lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o administracji podatkowej, przedłożony przez ministra finansów.

Zaproponowane przepisy wprowadzające usprawnienia w działaniu administracji podatkowej oraz ułatwiające podatnikom dostęp do jej usług to realizacja obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé.

Przewidziano:

- ustawowe regulacje dotyczące obsługi i wsparcia podatnika w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, w szczególności przez:

- centra obsługi, w których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą,

- asystenta podatnika, który będzie przysługiwał mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania im potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

- poprawę jakości wydawanych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wyodrębnienie z pięciu izb skarbowych, w których funkcjonują obecnie biura Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, tj. Biura Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska status organu podatkowego;

- prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego m.in. przez nowe formy komunikacji z podatnikami w ramach programu e-Podatki oraz przy wykorzystaniu prowadzonej w formie elektronicznej Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej;

- przeniesienie do rozporządzenia katalogu kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe, co umożliwi ministrowi finansów elastyczne reagowanie na potrzeby podatników i płatników, a wyspecjalizowanym urzędom skarbowym pozwoli skoncentrować się wyłącznie na obsłudze podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.

Przewidywane korzyści z wprowadzenia proponowanych rozwiązań:

- podatnik będzie mógł w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego;

- podatnik podatku akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe dotyczące podatku akcyzowego w każdym urzędzie skarbowym, a ten przekaże je właściwemu naczelnikowi urzędu celnego (podobne rozwiązania będą odnosiły się do zadań realizowanych przez ZUS, tzn. płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będzie mógł złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym);

- podatnik będzie mógł liczyć na wsparcie asystenta podatnika, którego zadaniem będzie udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach podatnika.

- w wyniku udostępnienia Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej każdy podatnik otrzyma jednolitą informację dotyczącą stosowania przepisów prawa podatkowego, niezależnie od jego miejsca zamieszkania.

- wdrożenie systemu obsługi i wsparcia podatnika podniesie poziom dobrowolnego wypełniania przez podatników obowiązków podatkowych, czego wynikiem będzie właściwe i terminowe deklarowanie zobowiązań podatkowych bez konieczności wszczynania kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz postępowań podatkowych (chodzi też o dokonywanie wpłat należności podatkowych przez osoby zobowiązane bez konieczności wszczynania w stosunku do nich czynności egzekucyjnych czy też postępowań karnych skarbowych).

- minister finansów, przez możliwość wydania rozporządzenia w sprawie właściwości tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych dla niektórych kategorii podatników i płatników, będzie mógł uwzględniać bieżące potrzeby podatników w zakresie ich obsługi.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących obsługi i wsparcia w centrach obsługi, które mają obowiązywać od 1 września 2015 r.

* * *

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

W założeniach przewidziano modernizację polskiego systemu kwalifikacji przez stworzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Obejmie on kwalifikacje tworzone i nadawane, zgodnie z określonymi standardami jakości, które dzięki temu staną się bardziej wiarygodne w kraju i za granicą. ZSK ma być wdrażany stopniowo od początku 2016 r.

Zintegrowany System Kwalifikacji będą tworzyć: Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) oraz ogólne zasady dotyczące zapewniania jakości kwalifikacji.

Wprowadzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji, powiązanej z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK), umożliwi porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach Unii Europejskiej. Polska Rama Kwalifikacji będzie miała osiem poziomów kwalifikacji. Poziomy kwalifikacji będą widoczne na świadectwach, dyplomach i certyfikatach, którymi legitymują się obywatele.

Wszystkie istotne informacje o kwalifikacjach będą dostępne w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, w wersji polskiej i angielskiej. W rejestrze zostaną ujęte kwalifikacje, których jakość będzie gwarantowana określonymi procedurami i nadzorowana przez konkretny podmiot. Informacje zgromadzone w rejestrze będą udostępniane za pośrednictwem portalu internetowego, który zostanie powiązany z portalem ERK. Rejestr będzie prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ułatwi on obywatelom i pracodawcom wybieranie ścieżek rozwoju kompetencji.

Wdrożenie ZSK będzie sprzyjać dynamice wzrostu gospodarczego, budowaniu gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy.

Gospodarka taka wymaga wysokiej jakości kapitału ludzkiego, który zapewnia odpowiedni system kształcenia i nabywania kwalifikacji. ZSK ułatwi osobom uczącym się i pracodawcom wybór potrzebnych usług edukacyjnych, zapewni nowe możliwości nabywania kwalifikacji, a także usprawni rekrutację pracowników i ułatwi zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwach. Umożliwi też efektywniejsze wydawanie środków publicznych i prywatnych na kształcenie i szkolenia. Łatwiejszy stanie się dostęp do informacji o kwalifikacjach. Skróci się czas i spadną koszty uzyskiwania kwalifikacji przez zwiększenie możliwości ich wiarygodnego potwierdzania. Łatwiejsza porównywalność kwalifikacji będzie sprzyjać mobilności polskich pracowników na rynku krajowym i europejskim.

Proponowane rozwiązania są efektem prac prowadzonych w Polsce od 2008 r. Nad ramami kwalifikacji pracuje też blisko 140 państw świata, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Polskie prace nad założeniami do tego systemu oparte są na analizach polskiego i zagranicznych systemów kwalifikacji oraz badaniach naukowych.

Przyjęcie regulacji ustawowej, jako podstawy prawnej do funkcjonowania ZSK, pozwoli uzyskać znaczące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wdrożenie proponowanych rozwiązań.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.03.2015, 16:55
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ