Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

14.04.2015, 14:56aktualizacja: 14.04.2015, 14:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął:

- projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego,

- projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej,

- projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Agencja Mienia Wojskowego (AMW) powstanie z połączenia, nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, dwóch agencji wykonawczych: Agencji Mienia Wojskowego (AMW) i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM).

Połączenie tych podmiotów uzasadnione jest organizacyjnie i ekonomicznie. Obie agencje mają dwuszczeblowe struktury organizacyjne (centralną i terenowe), zakres ich działania jest zbliżony – zajmują się między innymi gospodarowaniem nieruchomościami przekazywanymi przez ministra obrony narodowej, co sprawia, że często konkurują ze sobą w ich pozyskiwaniu i zbywaniu.

Powstanie jednej agencji ułatwi koordynację nadzorowania tego obszaru przez ministra obrony narodowej i pozwoli lepiej gospodarować mieniem Skarbu Państwa. Oszacowano, że w kolejnych latach – po połączeniu dwóch agencji – roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą ok. 20 mln zł.

Nowa agencja będzie nowoczesnym podmiotem o racjonalnych strukturach organizacyjnych, niższych kosztach funkcjonowania oraz wyższej skuteczności działania i efektywniejszej realizacji zadań. Dzięki temu majątek zostanie skumulowany w jednej instytucji, a działaniom prowadzonym przez dotychczasowe podmioty zostanie zapewniona ciągłość. Rozwiązanie to będzie miało istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie współczesnego systemu obronnego państwa, w szczególności przez zapewnienie mieszkań żołnierzom oraz zagospodarowanie nieruchomości i ruchomości, które nie są wykorzystywane na potrzeby obronności państwa.

Do zadań własnych AMW będzie należało m.in. gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (powierzonym i użyczonym), przejmowanie i nabywanie mienia oraz obrót nim, remontowanie budynków i lokali mieszkalnych, budowanie domów mieszkalnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Agencja ma też sporządzać projekt trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego, a następnie przedstawiać go ministrowi obrony narodowej do zatwierdzenia.

Zadaniem Agencji będzie także przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Będzie mogła również współpracować z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa dotyczące obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Agencja ma też realizować zadania zlecane przez ministra obrony narodowej.

Ponadto, za zgodą ministra obrony narodowej, AMW będzie mogła nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi w celu przekazania ich do użytkowania ministrowi oraz jednostkom mu podległym i przez niego nadzorowanym.

W projekcie ustawy przedstawiono zasady działania Agencji i jej organy. Będzie ona prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Ma być finansowana m.in. z wpływów uzyskanych ze sprzedaży zbędnego mienia, opłat za używanie mieszkań i internatów, podmiotowej dotacji budżetowej. Będzie mogła zaciągać kredyty – po uzyskaniu zgody ministra obrony narodowej wydanej w porozumieniu z ministrem finansów.

Zgodnie z projektem ustawy, Agencja ma wpłacać środki finansowe na dwa fundusze celowe: 1) Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – za sprzedane mienie ruchome przekazane przez MON, 2) Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – uzyskane z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Przepisy projektowanej ustawy wdrażają do prawa krajowego regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej.

Nowa ustawa będzie obowiązywać dłużej niż okres programowania 2014-2020. Finansowanie działań w ramach PROW 2014-2020 ma być realizowane zgodnie z zasadą n+3, czyli do końca 2023 r.

W projekcie ustawy określono, że jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację scaleń oraz pomoc techniczną. Ponadto, jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego środki na finansowanie operacji w ramach działań:

- transfer wiedzy i działalność informacyjna,

- usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zastępstw,

- podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

- współpraca,

- wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (w zakresie poddziałania wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność).

Do projektu ustawy wprowadzono przepisy, na podstawie których możliwa będzie publikacja listy beneficjentów, odbiorców środków unijnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego. Informacje te będą umieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nie przewidziano zmian dotyczących wyznaczania instytucji właściwej dla akredytacji agencji płatniczej i specjalnej akredytacji dla jednostki koordynującej. Będą one takie same jak przewidywała ustawa o uruchamianiu środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Analogicznie jak w przypadku perspektywy finansowej 2007-2013, akredytacji agencji płatniczej w zakresie nowych zadań będzie udzielał minister finansów.

W ramach PROW 2014-2020 akredytacji będą podlegały nowe działania, takie jak: współpraca, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, restrukturyzacja małych gospodarstw oraz inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Jednym z najważniejszych celów nowej ustawy jest wprowadzenie możliwości udzielania nieodpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnej obywatelom o niskim statusie materialnym. Pozwoli to zlikwidować istniejącą obecnie barierę finansową, która uniemożliwia osobom niezamożnym korzystanie z doradztwa prawnego na etapie przedsądowym. Ponadto do projektu ustawy wprowadzono przepisy przewidujące prowadzenie infolinii informacji prawnej oraz upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie.

Projekt ustawy jest wypełnieniem deklaracji założonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała program „Prawo dla każdego” – czyli bezpłatny dostęp niezamożnych obywateli do porad prawnych na poziomie lokalnym.

Obecnie bardzo często sytuacja finansowa przesądza o korzystaniu z profesjonalnego poradnictwa prawnego. Dla wielu osób takie usługi są niedostępne, głównie z powodu dość wysokich kosztów, jakie wiążą się z konsultacjami czy poradami udzielanymi przez adwokata czy radcę prawnego.

Przepisy projektowanej ustawy przewidują powstanie sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Będzie to podstawowa baza poradnictwa i pomocy skierowanej do niezamożnej części obywateli. Funkcjonowanie systemu bezpłatnego poradnictwa nie będzie wykluczać i ograniczać istniejących rozwiązań dotyczących poradnictwa prawnego, np. w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego czy zabezpieczenia społecznego, itp.

Zgodnie z przyjętą definicją, nieodpłatna pomoc prawna to: poinformowanie uprawnionego o aktualnych regulacjach prawnych, jego prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów; wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego i pomoc w przygotowaniu pisma procesowego (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym). W ramach pomocy prawnej możliwe będzie także: sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne, sporządzenie pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Bezpłatna pomoc prawna nie będzie udzielana w sprawach m.in.: celnych, dewizowych, handlowych i gospodarczych (z wyjątkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Jednocześnie w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, będzie można uzyskać porady dotyczące prawa podatkowego (np. pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego), które będą udzielane przez doradców podatkowych. Z doradztwa zostaną wyłączone sprawy podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, organizacje pozarządowe będą mogły zatrudniać w punktach bezpłatnego doradztwa prawnego do udzielania pomocy m.in. osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce. Osoba taka powinna mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Porady dotyczące prawa podatkowego będą mogły być też udzielane przez adwokatów i radców prawnych.

Nieodpłatną pomoc prawna otrzyma osoba, która:

- w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej,

- posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

- jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych,

- jest weteranem lub weteranem poszkodowanym;

- ukończyła 75 lat;

- jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Oznacza to, że z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać głównie osoby, których sytuację majątkową i rodziną zweryfikowały organy pomocy społecznej. Przewidziano jednak odstępstwa od tej zasady. Bezpłatną pomoc prawną otrzymają także osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji, np. ofiary przemocy w rodzinie. Zdarza się często, że osoby takie, choć formalnie dobrze sytuowane, w kryzysowych momentach życia nie dysponują środkami np. na zaangażowanie adwokata. W związku z tym projektowana ustawa nie zawęża kręgu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej jedynie do tych, którzy spełniają kryterium majątkowe.

Przyjęto, że udzielona obywatelowi bezpłatna pomoc prawna nie będzie jego przychodem, czyli nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Jako regułę przyjęto, że nieodpłatną pomoc prawną będą świadczyć profesjonaliści, czyli adwokaci lub radcy prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem. Każdy przypadek udzielenia porady musi być udokumentowany na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zadanie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej powiat będzie mógł realizować samodzielnie lub w porozumieniu z gminami. Przewidziano, że na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, powiaty będą corocznie zawierać porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych.

Powiat będzie mógł powierzyć prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (przypadających na powiat) organizacjom pozarządowym pożytku publicznego. Organizacje takie będą wyłaniane w otwartym konkursie ofert.

W projekcie ustawy zawarto także przepisy dotyczące udzielania bezpłatnej informacji prawnej. Ma ona polegać na informowaniu o obowiązującym prawie dotyczącym danego zagadnienia lub sposobach uzyskania pomocy w danej sprawie. Prawo do takiej informacji będzie niezależne od sytuacji materialnej.

Nieodpłatna informacja prawna będzie udzielana w – prowadzonym przez wojewodę – wojewódzkim centrum informacji prawnej za pośrednictwem infolinii telefonicznej. Udzielanie informacji prawnej w takim centrum wojewoda będzie powierzał organizacji pozarządowej pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

Projekt ustawy zawiera także rozdział dotyczący edukacji prawnej społeczeństwa. Chodzi o podniesienie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa, która – obok stanowienia i stosowania prawa – jest ważnym czynnikiem ładu społecznego. Zakłada się, że osoba o wysokiej świadomości i kulturze prawnej będzie nie tylko dochodziła ochrony swoich praw, ale również nie naruszy praw i wolności innych. Edukacja prawna społeczeństwa będzie obowiązkiem każdego organu administracji publicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o promowanie wiedzy o mediacjach i pozasądowym rozwiązywaniu sporów. W tym celu będą prowadzone kampanie, akcje społeczne, itp.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy.

W nowych przepisach chodzi o wymóg przekazywania Komisji Europejskiej informacji statystycznych dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych, tj. dyplomów i świadectw marynarzy, wydawanych przez polską administrację morską. Dane te będą przekazywane Komisji raz w roku przez dyrektorów urzędów morskich, za pomocą programu informatycznego, w postaci zanonimizowanej. Informacje te będą wykorzystywane przez KE do określania polityki w sektorze gospodarki morskiej.

Do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono też zmiany wynikające dyrektywy Komisji 2014/111/UE (z 17 grudnia 2014 r.). Ma to związek z przyjęciem przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) określonych kodeksów i powiązanych z nimi zmian do niektórych konwencji.

Zaproponowano także regulacje, które nie wynikają z prawa europejskiego – mają charakter porządkujący oraz doprecyzowujący i dotyczą przede wszystkim pięciu obszarów:

- budowy i wyposażenia statku;

- inspekcji państwa bandery, czyli kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa na statkach o polskiej przynależności;

- inspekcji państwa portu, czyli kontroli statków podnoszących obce bandery w polskich portach;

- wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE);

- warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów morskich.

Dodano również przepisy odnoszące się do nowego typu obiektów na polskich obszarach morskich, czyli stałych platform wiertniczych. Założono, że minister do spraw gospodarki morskiej określi w rozporządzeniu przepisy techniczne budowy stałych platform wiertniczych oraz wprowadzi obowiązek stosowania wobec nich regulacji przewidzianych w Kodeksie zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczaniu (Kodeks ISM).

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Nowe przepisy umożliwią Państwowej Inspekcji Pracy dokonywanie merytorycznej oceny prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przyjęto, że kontrola u pracodawców będzie mogła zostać przeprowadzana również z urzędu.

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również w sytuacji, w której – pomimo umieszczenia w tej ewidencji – stanowisko pracy, na którym wykonuje on prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Znowelizowana ustawa przyczyni się do wzmocnienia ochrony ubezpieczonych. Ustalenie prawa do emerytury pomostowej zależy przede wszystkim od posiadania przez ubezpieczonego wymaganego okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Wejście w życie projektowanej nowelizacji spowoduje, że konto ubezpieczonego będzie w większym stopniu odzwierciadlać wykonywane przez pracownika okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ułatwi to uzyskiwanie przez takich pracowników prawa do emerytury pomostowej, ponieważ na podstawie konta ubezpieczonego organ rentowy uwzględnia okresy wykonywanej pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

W projekcie nowelizacji ustawy wprowadzono przepisy, które dotyczą zasad:

- postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PSP

Określono niezbędne wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci do służby w PSP. Przyjęto, że nabór do służby musi być otwarty i konkurencyjny. Przyjęcie kandydata musi poprzedzać postępowanie kwalifikacyjne, podczas którego komisja oceni, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby. Przyjęto, że szczegółowa organizacja i sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego będą określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych.

- przyznawania strażakom PSP płatnego urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy może być przyznany strażakowi na przygotowanie i zdanie egzaminów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego, itp.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, przyjęto następujące okresy urlopów szkoleniowych: 21 dni (ostatni rok studiów I-go lub II-go stopnia), 7 dni (szkoły policealne, studia podyplomowe), 1 dzień – na egzamin z każdego przedmiotu nauczania, jednak nie więcej niż 6 dni w okresie roku szkolnego lub akademickiego.

Przyjęto, że strażakowi, który pobiera naukę bez tzw. skierowania, będzie udzielony urlop szkoleniowy, jeśli przemawia za tym interes służby (np., gdy poziom i kierunek kształcenia jest zbieżny z wymaganiami na zajmowanym lub przewidzianym do zajęcia stanowisku).

- wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat

Zaproponowane przepisy kontynuują system zachęcający funkcjonariuszy PSP do dłuższego pozostawania w służbie. Są one w głównej mierze kierowane do strażaków, którzy podjęli służbę po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. oraz tych, którzy mają ponad 20-letni okres służby.

Proponuje się podwyższenie uposażenia zasadniczego:

- o 2 proc. – po dwóch latach służby i dalej - za każdy następny rok - o 1 proc. aż do 20 proc. po 20 latach służby,

- o 2 proc. za każde następne 2 lata powyżej 20 lat, aż do wysokości 32 proc. po 32 latach służby. Po 35 latach służby wysługa strażaka wyniesie 35 proc. jego uposażenia zasadniczego.

Korzystniejszy system wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma ich motywować do pozostawania w służbie jak najdłużej. W efekcie powinna zmniejszyć się liczba wypowiedzeń stosunku służbowego skutkująca przejściem na emeryturę.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ azb/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.04.2015, 14:56
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ