Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KE: 1,3 mln nowych miejsc pracy w UE dzięki polityce spójności 2021-2027

05.05.2023, 17:00aktualizacja: 08.05.2023, 08:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

EC Audiovisual Service/ Na zdj. Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira
EC Audiovisual Service/ Na zdj. Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira
1,3 mln nowych miejsc pracy, zwiększenia unijnego PKB do końca dekady średnio o 0,5 proc., a w niektórych państwach nawet o 4 proc. - przewiduje Komisja Europejska w sprawozdaniu na temat wyników programowania polityki spójności na lata 2021–2027.

„W tym celu w ramach polityki spójności uruchomi się w tym okresie inwestycje o łącznej wartości 545 mld euro, z czego 378 mld euro jest finansowane przez UE. Inwestycje te będą promować trwałą konwergencję społeczno-gospodarczą, spójność terytorialną, socjalną Europę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz sprawną i sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową” - ogłosiła KE.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira wskazuje, że w sprawozdaniu przedstawiono konkretne wyniki i to, czego możemy oczekiwać od inwestycji w obszarze spójności w terenie w nadchodzących latach. 

„Bardziej konkurencyjna, inteligentniejsza, bardziej ekologiczna, połączona oraz bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu Europa to nasza przyszłość – również dzięki funduszom spójności” - powiedziała Ferreira cytowana w komunikacie KE. Podkreśliła, że wkład polityki spójności w tworzenie coraz silniejszej Unii jest niepodważalny.

Także komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit zwraca uwagę, że polityka spójności zbliża wszystkie regiony Unii Europejskiej.

„Jej celem jest budowanie bardziej integracyjnej i socjalnej Europy. Inwestuje w ludzi: w sprzęt cyfrowy dla szkół, długoterminową opiekę nad osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji oraz w integrację zmarginalizowanych grup społecznych; pomaga w podejmowaniu pracy. Wszyscy powinniśmy być dumni z tego, co fundusze spójności umożliwiają każdego dnia w całej Europie” - powiedział Schmit.

Jak przypomina KE, polityka spójności jest głównym długoterminowym instrumentem inwestycyjnym w UE. Jej celem jest wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE, korygowanie dysproporcji między krajami i regionami oraz realizacja politycznych priorytetów Unii.

Politykę spójności realizuje się z kilku funduszy:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego celem jest inwestowanie w rozwój społeczny i gospodarczy wszystkich regionów i miast UE
- Fundusz Spójności, który inwestuje w środowisko i transport w mniej zamożnych krajach UE
- Europejski Fundusz Społeczny Plus, wspierający miejsca pracy oraz tworzenie sprawiedliwego i integracyjnego społeczeństwa w UE
- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, wspierający terytoria najbardziej dotknięte transformacją w kierunku neutralności klimatycznej

Konkretne cele polityki spójności to:

Inteligentniejsza i bardziej konkurencyjna Europa

„Polityka spójności zdecydowanie wspiera badania naukowe i innowacje oraz eliminuje przepaść cyfrową” - podkreśla w komunikacie KE.

Dla przykładu podano, że dzięki programom w nowej perspektywie, 83 tys. naukowców będzie miało dostęp do ulepszonych obiektów badawczych, zaś 725 tys. przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na innowacje i inteligentny wzrost.

Celem polityki jest też wspieranie modernizacji i cyfryzacji usług użyteczności publicznej (z udziałem 22,5 tys. organów administracji publicznej) oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

„Wspiera ona również rozwój umiejętności cyfrowych i infrastruktury cyfrowej, w tym poprzez podłączenie 3,1 mln gospodarstw domowych do ultraszybkiej sieci telefonii ruchomej i stacjonarnej infrastruktury cyfrowej” - wskazuje KE.

Transformacja ku gospodarce bezemisyjnej i bardziej odpornej Europie

Zielone inwestycje w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej będą koncentrować się na celach Europejskiego Zielonego Ładu, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 proc. do 2030 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

W tym celu w ramach polityki spójności wspiera się projekty w dziedzinie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, które mają szczególne znaczenie dla realizacji kluczowych działań w ramach planu REPowerEU. Na przykład oczekuje się, że 32 mln m² budynków publicznych i 723 tys. gospodarstw domowych skorzysta z poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz że zainstalowane zostanie 9 555 MW dodatkowej mocy w zakresie energii odnawialnej.

Aby wesprzeć przystosowanie się do zmiany klimatu i zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi,  zostanie wsparta budowa 229 tys. hektarów nowej zielonej infrastruktury.

Zrównoważona mobilność miejska będzie również wspierana poprzez włączenie 1 230 km nowych i zmodernizowanych linii tramwajowych i metra oraz 12,2 tys. km infrastruktury rowerowej.

Czysta woda i udoskonalona infrastruktura ściekowa dla 16,4 mln osób dzięki inwestycjom w obszarze spójności.

Bardziej integracyjna i socjalna Europa

Aby zapewnić wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, oraz zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych, fundusze spójności wspierają ludzi, również w ich życiu zawodowym. Obejmuje to rozwój umiejętności wśród co najmniej 6,5 mln bezrobotnych. Ma to pomóc osiągnąć do 2030 r. unijny cel, zgodnie z którym co roku co najmniej 60 proc. wszystkich dorosłych uczestniczy w szkoleniach.

Szczególny nacisk kładzie się na poprawie integracji i włączenia ponad 3 mln osób, w tym 600 tys. osób z grup zmarginalizowanych, takich jak Romowie. Środki te zostaną również przeznaczone na wsparcie 1,7 mln uczniów szkół podstawowych i średnich; oczekuje się także, że prawie 3,5 mln osób będzie studiowało w nowych lub zmodernizowanych placówkach edukacyjnych.

Istotne usprawnienia zostaną wprowadzone w opiece zdrowotnej i długoterminowej (w tym w zakresie infrastruktury i sprzętu); oczekuje się, że 60 mln pacjentów otrzyma poradę medyczną lub zostanie poddanych leczeniu w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki zdrowotnej.

Lepiej połączona Europa

Polityka spójności będzie wspierać systemy transportowe na wszystkich szczeblach terytorialnych, takie jak kolej: zbudowane lub zmodernizowane ma zostać zostanie 3,9 tys. km linii kolejowych transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Ponadto dzięki programom w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej obejmującej całą UE i kraje sąsiadujące zostaną zainwestowane fundusze we wspólne projekty angażujące ponad 2 mln osób, 40,299 tys. organizacji i 25,456 tys. MŚP.

Sprawiedliwa transformacja w kierunku celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu oraz gospodarki Unii neutralnej dla klimatu do 2050 r.

Polityka spójności ma też pomóc ludziom i miejscom najbardziej dotkniętym transformacją w kierunku neutralności klimatycznej.

W związku z tym w celu dostosowania się do transformacji pomoc otrzyma prawie 39 tys. przedsiębiorstw. Zwłaszcza ponad 5 tys. MŚP skorzysta z inwestycji w nowe umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. Ze środków wspierających rynek pracy skorzysta do 120 tys. bezrobotnych, a prawie 200 tys. osób uzyska nowe kwalifikacje.

Całe sprawozdanie zamieszczono na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.05.2023, 17:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ