Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

16.04.2024, 17:43aktualizacja: 16.04.2024, 17:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Nowe przepisy usprawnią wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), jeśli chodzi o inwestycje finansowane w ramach tzw. części pożyczkowej. Zaproponowane rozwiązania umożliwią lepsze wykorzystanie środków oraz ułatwią realizację inwestycji.

Rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw,

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nowe przepisy usprawnią wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), jeśli chodzi o inwestycje finansowane w ramach tzw. części pożyczkowej. Zaproponowane rozwiązania umożliwią lepsze wykorzystanie środków oraz ułatwią realizację inwestycji.

Najważniejsze rozwiązania

- Umożliwione zostanie podpisywanie oraz rozliczanie w euro umów, które dotyczą objęcia przedsięwzięcia wsparciem.

- Rozwiązanie ma na celu zwiększenie zainteresowania środkami z części pożyczkowej Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Dotyczy to w szczególności planowanej inwestycji związanej z budową morskich farm wiatrowych. Brak możliwości rozliczania w euro może spowodować, że zainteresowanie to będzie mniejsze niż dostępne środki lub inwestycja nie zostanie zrealizowana.

- Możliwe będzie zaciąganie zobowiązań w danym roku przez inwestorów, którzy prowadzą zadania związane z realizacją inwestycji w formie pożyczek w ramach KPO.

- Inwestor będzie mógł zaciągnąć zobowiązania do wysokości środków, które zostały przeznaczone na realizację określonej inwestycji, ale nie wyższej niż kwota, do której mogą być udzielane pożyczki w danym roku.

- Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące planu społeczno-klimatycznego, które umożliwią realizację środków i inwestycji ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. Rozwiązanie wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.

- Plan społeczno-klimatyczny ma zawierać środki i inwestycje, które będą miały na celu zaradzenie skutkom opłat za emisję gazów cieplarnianych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu.

- Termin przyjęcia koncepcji rozwoju kraju będzie przesunięty do 31 grudnia 2024 roku. Rozwiązanie umożliwi lepsze wydatkowanie funduszy unijnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tego projektu.

- Czas na aktualizację strategii rozwoju województw zostanie wydłużony do 31 grudnia 2026 roku. Nowy termin pozwoli zapewnić spójność strategii rozwoju województw ze strategiami krajowymi.

- Umożliwione zostanie finansowanie części inwestycji z KPO z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.

- projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy. Chodzi o ochronę przed tzw. substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

Najważniejsze rozwiązania

- Wprowadzona zostanie ochrona pracowników przed tzw. substancjami reprotoksycznymi, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u osób dorosłych, a także na rozwój ich potomstwa.

- Substancje te to m.in.: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego oraz metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki.

- Szczegóły dotyczące ochrony pracowników zostaną ujęte w rozporządzeniu.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Materiały do pobrania: https://www.flickr.com/photos/premierrp/albums/72177720316257473/

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ maku/ wus/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.04.2024, 17:43
Źródło informacji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ