Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KPRP: Informacja w sprawie ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych (komunikat)

30.09.2020, 19:01aktualizacja: 30.09.2020, 19:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- KPRP informuje:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Celem ustawy jest zapewnienie możliwości sprawniejszego działania Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (dalej określanej jako „Komisja”). Celem ustawy jest ponadto zwiększenie ochrony praw byłych oraz obecnych lokatorów nieruchomości warszawskich.

Mając na względzie realizację powyższych założeń ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267). Zmiany powyższe obejmują:

- wprowadzenie możliwości działania Komisji w drodze wystąpienia do sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania lub wstrzymanie czynności organu egzekucyjnego również odnośnie postępowań o opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w nieruchomości warszawskiej będącej przedmiotem decyzji reprywatyzacyjnej,

- wprowadzenie regulacji umożliwiającej nałożenia przez Komisję obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia również na osobę, która nabyła prawa lub roszczenia, o których mowa w art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawa (dalej "dekret"), a następnie dokonała ich zbycia lub przeniesienia pod tytułem darmym,

- wprowadzenie regulacji wskazującej, iż w decyzji uchylającej decyzję reprywatyzacyjną Komisja nakładając obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia wskazuje termin zwrotu nie krótszy niż 30 dni od dnia wydania decyzji; w razie nieuiszczenia należnej kwoty w terminie wskazanym w decyzji, należne są odsetki ustawowe za opóźnienie,

- doprecyzowanie przesłanek przyznania odszkodowania osobie zajmującej lokal w nieruchomości warszawskiej w dniu wydania decyzji reprywatyzacyjnej, której dotyczy ostateczna decyzja Komisji uchylająca decyzję reprywatyzacyjną, poprzez wskazanie, iż odszkodowanie takie przysługuje od Skarbu Państwa za poniesioną szkodę z powodu trwałej lub czasowej niemożności korzystania z nieruchomości warszawskiej lub jej części oraz z powodu podwyższenia czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w stosunku do czynszu dotychczasowego,

- wprowadzenie zasady, iż od decyzji Komisji w przedmiocie przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia sprzeciw może wnieść jedynie osoba, na rzecz której świadczenie takie zostało przyznane, natomiast uprawnienie takie nie przysługuje m. st. Warszawa,

- wprowadzenie zasady, iż uchylenie, zmiana lub stwierdzenie nieważności decyzji Komisji uchylającej decyzję reprywatyzacyjną nie stanowi podstawy do wzruszenia decyzji w przedmiocie przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia,

- wprowadzenie zasady, iż w razie wydania przez Komisję decyzji uchylającej decyzję reprywatyzacyjną gmina albo Skarb Państwa są obowiązane do przejęcia zarządu nieruchomością warszawską, a osoba, na rzecz której wydano decyzję reprywatyzacyjną, jej następca prawny albo dotychczasowy zarządca, są obowiązani niezwłocznie wydać nieruchomość, a także dopełnić wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego przejęcia i sprawowania zarządu,

- wprowadzenie zasady, iż w razie przejęcia zarządu nieruchomością warszawską gmina albo Skarb Państwa pobierają czynsz za zajmowany lokal na podstawie umowy zawartej przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej, według aktualnych stawek określonych odpowiednio w uchwale rady miasta lub zarządzeniu starosty.

Ponadto uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), zwanej dalej "ugn", polegające na zmianie regulacji dotyczących zasad oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste.

Ustawa wprowadziła również zmianę art. 214b ust. 2 ugn poprzez wskazanie, iż określona w tym przepisie podstawa umorzenia postępowania zachodzi wówczas, gdy w sprawie nie wpłynęło żadne inne pismo oprócz wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dekretu, w okresie 30 lat od dnia złożenia wniosku. Ustawa wprowadza również w art. 214b ust. 2 ugn regulację wskazującą, iż wnioskodawcy oraz jego następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Ustawa wprowadziła również nową regulację art. 214c ugn wskazującą, iż odmawia się oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz osoby, która nabyła prawo lub roszczenie od kuratora reprezentującego osobę uprawnioną, ustanowionego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, jeżeli nie było podstaw do jego ustanowienia albo od kuratora spadku lub z naruszeniem przepisów o dziedziczeniu, w tym przepisów dotyczących dziedziczenia spadków wakujących lub nieobjętych.

Ustawa zawiera stosowne przepisy przejściowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji art. 8 dotyczącej wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz regulacji art. 10 dotyczącej przejmowania zarządu nieruchomościami warszawskimi, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jml/ mark/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.09.2020, 19:01
Źródło informacji KPRP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ