Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFIPR: Krajowy Plan Odbudowy i ustawa wdrożeniowa przedyskutowana w zespole Rady Dialogu Społecznego (komunikat)

15.10.2021, 16:51aktualizacja: 15.10.2021, 17:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Zespół ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego zajął się aktualnym stanem prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO) i ustawą wdrożeniową. Wiceminister Waldemar Buda przypomniał, że Polska złożyła swój KPO do Komisji Europejskiej (KE) 3 maja 2021 r., a 12 lipca zakończyły się uzgodnienia z KE na poziomie technicznym.

Celem Funduszu Odbudowy jest wsparcie państw członkowskich i zapewnienie finansowania dla projektów reform i inwestycji po pandemii koronawirusa.

– Polski Krajowy Plan Odbudowy obejmuje wsparcie dla strategicznych obszarów, takich jak badania i innowacje, inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, „zielona” i cyfrowa transformacja. Będziemy wzmacniać spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, wspierać nowe miejsca pracy, zdrowie i edukację. Ma się to przyczynić do poniesienia konkurencyjności i odporności gospodarki – mówił podczas spotkania wiceminister Waldemar Buda.

Plan Odbudowy

Inwestycje w innowacje i badania naukowe, w tym przede wszystkim technologie ekologiczne i cyfrowe, mają stać się motorem napędowym europejskiej gospodarki i sprzyjać realizacji idei trwałego i zrównoważonego wzrostu, ambitnych celów klimatycznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Pomoże to również uczynić UE bardziej konkurencyjną, odporną i mniej zależną.

Fundusz Odbudowy jest dodatkowym i tymczasowym (ograniczonym w czasie) wsparciem związanym bezpośrednio z niwelowaniem skutków pandemii. Minimum 37 proc. środków ma trafić na zieloną transformację oraz minimum 20 proc. na transformację cyfrową.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych (komponentach):

• Odporność i konkurencyjność gospodarki,

• Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,

• Transformacja cyfrowa,

• Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,

• Zielona, inteligentna mobilność.

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sumy środków bezzwrotnych w wysokości ponad 23 mld euro. Zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska wnioskowała w momencie składania KPO do Komisji Europejskiej o ponad 11 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie ponad 35,5 mld euro.

Ustawa wdrożeniowa

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 kompleksowo określa rozwiązania wdrożeniowe programów polityki spójności. W tym zakresie projektowane przepisy są co do zasady analogiczne do rozwiązań stosowanych już obecnie w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020. Są to w znacznej mierze rozwiązania znane i sprawdzone, zarówno z punktu widzenia instytucji systemu wdrażania, jak i beneficjentów środków europejskich. Jednocześnie ustawa zawiera blok przepisów poświęconych realizacji Krajowego Planu Odbudowy.

Przepisy dotyczące wdrażania programów polityki spójności zawierają między innymi:

• zasady wyboru projektów i procedurę odwoławczą w przypadku negatywnej oceny projektu,

• kwestie finansowe związane z rozliczeniami z Komisją Europejską,

• kwestie dotyczące kontroli, nieprawidłowości i nakładania korekt finansowych,

• zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów oraz projektów, w tym szczegółowe kwestie dotyczące komitetów monitorujących poszczególne programy.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, to są one zawarte w bloku przepisów zmieniających - jako przepisy dodawane do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kmz/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.10.2021, 16:51
Źródło informacji MFIPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ