Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Nowa perspektywa, nowe wyzwania – co się zmienia w polityce spójności na lata 2021-27

26.09.2023, 09:39aktualizacja: 26.09.2023, 10:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Na politykę spójności w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 przeznaczono ogółem pond 330 mld euro – z czego 76 mld euro przypadnie Polsce; fot. © European Union 2023
Na politykę spójności w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 przeznaczono ogółem pond 330 mld euro – z czego 76 mld euro przypadnie Polsce; fot. © European Union 2023
Na politykę spójności w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 przeznaczono ogółem pond 330 mld euro – z czego 76 mld euro przypadnie Polsce. Zmieniają się jednak jej cele oraz zasady rozdziału środków. Co powinna zrobić Polska, aby w jak największym stopniu skorzystać z dostępnych funduszy?

W okresie programowania 2014-2020 finansowanie w ramach polityki spójności wyniosło prawie 14 proc. całkowitych inwestycji rządowych w UE jako całości i aż 52 proc. w krajach objętych polityką spójności. Polityka na lata 2021-2027 nadal będzie odgrywać kluczową rolę w zmniejszaniu dysproporcji w poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego między państwami i regionami członkowskimi.

Stare cele, nowe instrumenty

Głównymi beneficjentami nadal będą regiony słabiej rozwinięte – na nie trafi 70 proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Ponadto Fundusz Spójności (FS) będzie wspierać 15 krajów objętych polityką spójności w obszarach środowiska i sieci transeuropejskich.

Podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej perspektywie, również w obecnej Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności. Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 wprowadza jednak wiele istotnych różnic w stosunku do poprzedniej perspektywy na lata 2014-2020.

W perspektywie 2021-2027 wyodrębniono pięć celów polityki spójności, które mają zastąpić dotychczasowe 11 celów tematycznych. Cele te sformułowano w sposób ogólny, aby niezależnie od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego mogły odpowiadać na potrzeby rozwojowe państw członkowskich i ich regionów. Cztery cele mają charakter sektorowy (CP 1 - Bardziej konkurencyjna i inteligenta Europa, CP 2 - Zielona, nisko-emisyjna, zmierzająca w kierunku zero-emisyjności Europa, CP 3 - Bardziej skomunikowana Europa i CP 4 - Europa społeczna i włączająca społecznie), a jeden - CP 5 (Europa bliska obywatelom) – terytorialny.

Ponadto w nowej perspektywie finansowej wprowadzono nowe instrumenty finansowe, takie jak Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), który ma wspierać regiony najbardziej dotknięte przez transformację energetyczną i ekologiczną.

Przegląd najważniejszych zmian

Zmianie uległy również kryteria alokacji funduszy polityki spójności. W latach 2014-2020 najważniejszym z nich było PKB na mieszkańca regionu w stosunku do średniej unijnej. W latach 2021-2027 oprócz tego kryterium będą brane pod uwagę również inne wskaźniki, takie jak bezrobocie wśród młodzieży, poziom edukacji, zmiany klimatu, integracja migrantów czy jakość rządzenia. Ponadto, w nowej perspektywie finansowej wprowadzono mechanizm tzw. przeglądu śródokresowego, który ma umożliwić dostosowanie alokacji funduszy do zmian sytuacji gospodarczej i społecznej w regionach.

W nowej perspektywie znacznie silniejsze niż dotychczas będzie powiązanie działań z priorytetami politycznymi UE i nowymi wyzwaniami (np. przeprowadzenie zielonej i cyfrowej transformacji gospodarczej, wdrażanie Europejskiego filara praw socjalnych).

I tak wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ukierunkowano na realizację transformacji zeroemisyjnej i cyfrowej. Tym samym koncentrację tematyczną wyznaczono dla pierwszego i drugiego celu polityki spójności (CP 1 – Europa bardziej inteligentna, CP 2 – Europa zeroemisyjna), a poziomy koncentracji zróżnicowano w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego kraju/regionu. W przypadku Polski jest to co najmniej 25 proc. na CP 1 i co najmniej 30 proc. na CP 2.

Wyznaczono również minimalny poziom wydatków z EFRR (30 proc.) i Funduszu Spójności (37 proc.) na cele klimatyczne (dotyczy początkowej krajowej alokacji tych funduszy).

Jednocześnie ograniczono zakres wsparcia z EFRR i Funduszu Spójności. Wprowadzono m.in. istotne ograniczenia dotyczące finansowania infrastruktury lotniskowej, inwestycji w zakresie składowania odpadów, czy inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych. Ponadto nacisk położono na transport bezemisyjny, w tym ruch rowerowy i pieszy.

Czwarty cel polityki spójności (CP 4), realizowany głównie za pomocą środków ESF+, ukierunkowany został na włączenie społeczne oraz wdrażanie Europejskiego filara praw socjalnych. Postępy w realizacji zasad filara będą brane pod uwagę w trakcie przeglądu śródokresowego.

Większa warunkowość ale też elastyczność

Kolejną niezwykle istotną zmianą jest zwiększenie zakresu warunkowości w dostępie do środków UE. I tak w ramach polityki spójności wprowadzono warunkowość podstawową (4 warunki horyzontalne i 16 warunków tematycznych), która musi być spełniona przez państwo członkowskie przez cały okres perspektywy finansowej (a nie jedynie ex-ante, jak to miało miejsce w okresie 2014-2020). Ustanowiono także specyficzny warunek dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – pełen dostęp do alokacji krajowej jedynie w momencie przyjęcia zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie unijnym do 2050 r.

Nowa perspektywa wprowadza większą elastyczność w wykorzystaniu środków unijnych przez państwa członkowskie zgodnie ze specyficznymi potrzebami krajowymi. W związku z tym zwiększono możliwość dokonywania przesunięć środków pomiędzy funduszami – np. do 20 proc. początkowej krajowej alokacji w ramach funduszu między EFRR, EFS+ lub Funduszem Spójności. Zwiększono też możliwość dokonywania przesunięć środków pomiędzy kategoriami regionów.

Silniejszy niż w poprzedniej perspektywie nacisk położono na wykorzystanie instrumentów finansowych i ograniczenie form dotacyjnych. W związku z tym uproszczono przepisy dotyczące instrumentów finansowych – np. wprowadzono możliwość łączenia instrumentów finansowych i dotacji w ramach jednej operacji. Uproszczono też zasady dotyczące kosztów zarządzania i opłat. Ponadto, w stosunku do perspektywy finansowej 2014-2020, uproszczono przepisy dotyczące monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji.

Co z tego wynika dla Polski

Wszystkie te zmiany sprawiają, że nowa polityka spójności na lata 2021-2027 stwarza zarówno szanse, jak i wyzwania dla Polski. Z jednej strony, nasz kraj nadal będzie największym beneficjentem funduszy polityki spójności, otrzymując ponad 76 miliardów euro na inwestycje w rozwój społeczny i gospodarczy. Z drugiej – aby w pełni wykorzystać te środki - będzie musiał dostosować się do nowych celów i priorytetów polityki spójności, które wymagają większego zaangażowania w kwestie klimatyczne, cyfrowe, społeczne i terytorialne.

Nowa polityka spójności na lata 2021-2027 stawia przed Polską nowe wyzwania i wymagania, które wiążą się z dostosowaniem się do zmieniających się celów i priorytetów UE oraz z efektywnym zarządzaniem i wykorzystywaniem funduszy. Aby sprostać tym wyzwaniom, Polska powinna opracować i wdrożyć spójną, innowacyjną i partycypacyjną strategię wykorzystania funduszy polityki spójności, która będzie odpowiadać na potrzeby i potencjał rozwojowy Polski oraz na cele i priorytety UE.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.09.2023, 09:39
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ