Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PE przyjmie przepisy w sprawie podatków firm międzynarodowych

10.11.2021, 12:36aktualizacja: 10.11.2021, 12:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2020
European Union, 2020
Parlament Europejski przyjmie nowe przepisy, które zobowiążą duże przedsiębiorstwa międzynarodowe do deklarowania, jakie podatki płacą w każdym kraju UE. Głosowanie w tej sprawie w drugim czytaniu oczekiwane jest podczas sesji plenarnej, która rozpoczyna się w środę.

Sprawozdawczość w podziale na kraje w tym zakresie ma na celu zobowiązanie firm wielonarodowych do dostarczenia danych, które pozwolą określić, jaka część ich działalności jest związana z konkretnym państwem.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje został po raz pierwszy przedstawiony w 2016 r. W czerwcu 2021 r. w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych przyjęto wstępne porozumienie. Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad porozumieniem w drugim czytaniu ma się odbyć podczas pierwszej sesji listopadowej.

„Instrumenty UE służące zwalczaniu unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa i agresywnego planowania podatkowego obejmują instrumenty służące wdrożeniu działania 13. w ramach projektu dotyczącego erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków uzgodnionego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i państwa grupy G-20 (BEPS OECD/G-20). Działanie 13. przewiduje, że duże przedsiębiorstwa wielonarodowe dostarczają sprawozdania w podziale na kraje organom podatkowym” – informuje PE.

Zdaniem Parlamentu współpraca między organami podatkowymi państw członkowskich pomaga im w uzyskaniu informacji na temat globalnej działalności przedsiębiorstw wielonarodowych i przeprowadzaniu oceny ryzyka na wysokim szczeblu, związanego  z cenami transferowymi.

Udostępnianie publicznie dostępnych informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wypracowany zysk, ma fundamentalne znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej.

„Sprawozdawczość w podziale na kraje może wzmocnić zaufanie publiczne i zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu w kraju, w którym prowadzona jest działalność. Może ona również wspierać bardziej świadomą debatę na temat potencjalnych braków w systemach podatkowych. Sprawozdawczość w podziale na kraje obejmuje publikowanie określonego zestawu danych przez duże przedsiębiorstwa wielonarodowe, co daje ogółowi społeczeństwa ogólny przegląd podatków płaconych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe od ich dochodu” – czytamy.

W ramach planu działania na rzecz sprawiedliwszego systemu opodatkowania osób prawnych 12 kwietnia 2016 r.Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (powszechnie znanej jako dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje) w odniesieniu do przedsiębiorstw o zasięgu wielonarodowym i łącznych skonsolidowanych dochodach grupy wynoszących co najmniej 750 mln EUR.

Wniosek stanowi zmianę dyrektywy o rachunkowości i ma na celu ustanowienie obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do informacji o podatku dochodowym. Wprowadzając sprawozdawczość publiczną w podziale na kraje niniejszą dyrektywą, UE zamierza stać się światowym liderem w promowaniu przejrzystości finansowej i korporacyjnej.

W czerwcu 2017 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) i Komisja Prawna Parlamentu (JURI) przyjęły wspólne sprawozdanie w tym zakresie. Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w marcu 2019 r. Negocjacje międzyinstytucjonalne rozpoczęły się w marcu 2021 r. i zakończyły się wstępnym porozumieniem 1 czerwca. 28 września Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu.

Wspólna rekomendacja komisji ECON-JURI do drugiego czytania została przyjęta 28 października, a Parlament ma głosować nad tą rekomendacją właśnie teraz. Porozumienie polityczne przewiduje obowiązek publikowania informacji podatkowych dotyczących wspólnego wzoru w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przedstawiania ich w sposób zdezagregowany, w tym w odniesieniu do „jurysdykcji niechętnych współpracy”.

Zawiera ono również klauzulę zapobiegającą unikaniu opodatkowania, aby zapobiegać lukom prawnym, oraz klauzulę przeglądową obejmującą w szczególności gromadzenie informacji dla jurysdykcji podatkowych państw trzecich i tymczasowe pominięcie informacji.

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.11.2021, 12:36
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ