Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Raport Fundacji Dobrych Inicjatyw pt. „Start w dorosłość. Sytuacja młodych dorosłych po doświadczeniu życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej”

11.12.2023, 11:43aktualizacja: 11.12.2023, 11:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fundacja Dobrych Inicjatyw (1)
Fundacja Dobrych Inicjatyw (1)
Fundacja Dobrych Inicjatyw (https://fdi.org.pl/) powstała niemal dekadę temu (2014 rok), aby upomnieć się o dzieci opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i wspierać ich usamodzielnianie, by złagodzić „twarde lądowanie” w dorosłe życie, po niełatwych doświadczeniach dzieciństwa. Od początku kluczowe było wypracowanie realnej zmiany, dlatego założone cele Fundacji są realizowane dwutorowo:

Z jednej strony Fundacja wdraża działania, które tu i teraz wyrównują szanse, niwelują deficyty emocjonalne i edukacyjne oraz pomagają budować niezbędne w dorosłym życiu kompetencje, które dadzą im siłę do działania, poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości.

Z drugiej strony Fundacja działa w perspektywie długofalowej i dąży do wdrożenia zmian systemowych. Diagnozuje sytuację oraz potrzeby podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych, którzy opuścili placówkę, inicjuje debatę publiczną na temat potrzeb tej grupy społecznej, buduje koalicję NGOs, aby nieść jeszcze bardziej skuteczną pomoc i wspólnie dążyć do zmian legislacyjnych rozszerzających wsparcie nad wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej po ukończeniu 18 r.ż.

Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych to dzieci z dużym potencjałem, jednak obciążone niezależną od nich dysfunkcją rodziny, często zmagające się z traumami oraz z dużymi deficytami emocjonalnymi. Dlatego w pierwszym kroku Fundacja dba o zapewnienie opieki psychologicznej potrzebującym jej podopiecznym 25 placówek z małych miast i wsi, przede wszystkim z terenów północnej i wschodniej Polski (blisko 400 podopiecznych).

Podczas zimowego obozu terapeutycznego, który jest wstępem do długofalowej współpracy indywidualnej, diagnozowane są potrzeby wychowanków i budowane są relacje z placówką, wychowawcami i podopiecznymi. Odbywają się także warsztaty psychoedukacyjne, które pozwalają, jak najbardziej precyzyjnie dopasować pomoc do indywidualnych potrzeb. Praca z dziećmi jest kontynuowana podczas obozu letniego, podczas którego biorą udział w grupowych warsztatach terapeutycznych i mają możliwość budowania doświadczeń grupowych, wejścia w interakcje z otoczeniem, a także budują samoświadomość, by lepiej rozumieć siebie i innych.

Uzupełnieniem i ważnym elementem długofalowego wsparcia indywidualnego jest wdrożony przez Fundację program stypendialny, w ramach którego Fundacja finansuje kursy zawodowe oraz zajęcia wyrównujące szanse w wybranych obszarach. Wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych składają wnioski o finansowanie psychoterapii, a także kursów (np. prawo jazdy), szkoleń czy korepetycji dla swoich wychowanków. Pomoc jest dopasowana do potrzeb dzieci i młodzieży, ponieważ to one wraz z wychowawcami typują obszary, w których potrzebują wsparcia, aby móc się rozwijać i usamodzielnić. Program stypendialny wyróżnia się na tle innych tego rodzaju działań tym, że nie jest skierowany do uzdolnionej młodzieży lub uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, lecz do młodzieży, która często okupuje „ostatnie ławki w klasie”.

Fundacja umożliwia także nabywanie kompetencji społecznych i zawodowych w praktyce. Zbudowała społeczność ponad 1000 wolontariuszy i ramach współpracy z partnerami biznesowymi, organizuje EDUpodróże – warsztaty zawodowe, gdzie w ramach wolontariatu kompetencyjnego pracownicy firm dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Co ważne Fundacja wypracowała własne standardy pracy z wolontariuszami i przygotowywania ich do spotkania z młodzieżą oraz pracy z nią w ramach wolontariatu kompetencji.

Realizowane są także autorskie projekty fundacji: Akademia Młodych Finansistów oraz Junior Product Manager, it’s me!, podczas których przedstawiciele Fundacji uczą dzieci gospodarowania budżetem, czy zarządzania i wdrażania inicjatyw społecznych. Efektem drugiego projektu jest stworzona z inicjatywy dzieci i realizowana od lat przez Fundację akcja #paczkadlaseniora. Podopieczni biorąc czynny udział w profesjonalnej pomocy seniorom uczą się empatii, dzielenia się dobrem, wspólnego działania na rzecz innych. Akcja daje im także poczucie sprawczości, satysfakcję i wiarę we własne możliwości. W ramach dziewięciu edycji wsparcie o łącznej wartości prawie miliona złotych otrzymało kilka tysięcy seniorów.

Zwieńczeniem całorocznej działalności Fundacji na rzecz wyrównywania szans dzieci oraz młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, wspierających ich usamodzielnianie i bezpieczny start w dorosłość, jest Choinka Dobrych Serc. To okazja do integracji podopiecznych z wolontariuszami oraz pracownikami Fundacji oraz do podsumowania wspólnych działań i pracy młodzieży, a także świetna zabawa i oczywiście prezenty przygotowane przez darczyńców w odpowiedzi na ponad 500 listów od dzieci do Mikołaja.

Natomiast realizację działań służących wdrożeniu zmian legislacyjnych Fundacja rozpoczęła od przeprowadzenia badań i pracy nad raportem „Start w dorosłość” dotyczącym sytuacji i potrzeb osób usamodzielnionych po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na jego podstawie wraz z przedstawicielami NGOsów działających na rzecz dzieci oraz placówek przygotuje postulaty i propozycje rozwiązań systemowych, które po wdrożeniu mogą przełożyć się na trwałe polepszenie sytuacji beneficjentów. Fundacja chce zapobiegać powrotowi podopiecznych do dysfunkcyjnych środowisk, z których trafili do placówek. Dlatego krok po kroku buduje koalicję organizacji i podmiotów, które wspierają wychowanków placówek. Jednoczy środowisko w walce o uwidocznienie tych dzieci i młodych ludzi, niedostrzeganych przez system.

Fundacja Dobrych Inicjatyw pozostaje niezależna, ponieważ nie finansuje swojej działalności ze środków UE, grantów rządowych czy samorządowych. Inicjatywy na rzecz dzieci są realizowane zgodnie z wypracowanymi wysokimi standardami współpracy z biznesem, głównym fundatorem działań i celów statutowych. Rozwijany jest także fundrasing indywidualny. Starania FDI o pozyskiwanie środków nie słabną, ponieważ po drugiej stronie jest młody człowiek z potencjałem, który zasługuje na równe szanse i bezpieczny start w dorosłość.

Raport „Start w dorosłość. Sytuacja młodych dorosłych po doświadczeniu życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej”

7 grudnia 2023 roku opublikowano raport, który jest kompleksową diagnozą sytuacji usamodzielnionej młodzieży po doświadczeniu życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej (czyli tzw. domach dziecka). Inicjatorem badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych przez Ośrodek Ewaluacji jest Fundacja Dobrych Inicjatyw. Celem badania jest diagnoza potrzeb materialno-bytowych, zawodowych oraz kondycji psychiczno-społecznej młodych osób, także z perspektywy pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których spędzają dzieciństwo.

Jaki los czeka usamodzielnionych młodych dorosłych za progiem placówki? Na jakie wsparcie mogą liczyć i czy oferowana przez państwo pomoc jest wystarczająca? Jak uchronić młodzież przed wykluczeniem społecznym i powrotem do środowisk dysfunkcyjnych? Na te pytania odpowiedzieli sami zainteresowani –wychowankowie placówek będący u progu dorosłości (od 16 r.ż.), Ci już usamodzielnieni, którzy je opuścili oraz dyrektorzy i kadra tzw. domów dziecka. Głos w sprawie zabrali także przedstawiciele organizacji pozarządowych, które od lat wspierają bezpieczny start w dorosłość tej grupy społecznej, czyli specjaliści i specjalistki o najlepszym przygotowaniu merytorycznym do analizy sytuacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Polsce.

Badanie obejmowało szerokie grono respondentów.

Zrealizowano:

  • Wywiady z wychowawcami i dyrektorami placówek, pracownikami PCPR oraz OPS, przedstawicielami organizacji pozarządowych pracującymi z wychowankami i osobami usamodzielnionymi, a także z naukowcami podejmującymi tematykę usamodzielniania (w sumie 12 wywiadów).
  • Ankiety online z osobami usamodzielnionymi i wychowankami przebywającymi w placówkach (ogółem – 424 osoby; wychowankowie – 251; usamodzielnieni – 173), z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych (ogółem – 453 osoby; dyrektorzy POW – 96; wychowawcy w POW – 276; specjaliści w POW – 81).
  • Przeprowadzono też analizę dokumentów dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej w Polsce i aktualnej sytuacji jej wychowanków.

W badaniu podjęto próbę dotarcia do wychowanków i osób usamodzielnionych ze wszystkich województw. Zastosowano metodę „kuli śnieżnej”. Link do ankiety dla podopiecznych POW był przekazywany przez dyrektorów placówek, organizacje pozarządowe pracujące z wychowankami i usamodzielnionymi oraz przez organizacje zrzeszające pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Badaniem objęto pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych we wszystkich województwach. Do udziału w ankiecie online zostały zaproszone wszystkie publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze w Polsce. Zastosowano dwa kanały dystrybucji linku do ankiety dla pracowników POW: bezpośrednio do placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się w bazie www.domydziecka.pl oraz pośrednio poprzez PCPR, znajdujące się w bazie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Badanie było na bieżąco konsultowane z przedstawicielami instytucjonalnej pieczy zastępczej i przedstawicielami trzeciego sektora, którzy na co dzień zajmują się wspieraniem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych. Raport przeszedł także przez proces konsultacji merytorycznej z udziałem profesor dr hab. Marii Kolankiewicz z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ośrodek Ewaluacji

Ośrodek Ewaluacji od 2004 roku zrealizował ponad 250 badań społecznych. Prowadzi badania dla instytucji publicznych, a także dla fundacji korporacyjnych i organizacji społecznych obejmujące diagnozę, ewaluację, określenie wpływu społecznego, śledzenie ścieżek rozwoju absolwentów itd.

Raport „Start w dorosłość. Sytuacja młodych dorosłych po doświadczeniu życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej”, na zlecenie Fundacji Dobrych Inicjatyw, przygotował zespół w składzie: Agnieszka Szczurek – koordynatorka badania, Marta Jeleń, Małgorzata Leszczyńska i Magdalena Szostakowska.

Źródło informacji: Fundacja Dobrych Inicjatyw

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 11.12.2023, 11:43
Źródło informacji Fundacja Dobrych Inicjatyw
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ