Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Senat: plan posiedzeń komisji senackich (komunikat)

12.02.2018, 10:39aktualizacja: 12.02.2018, 10:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Senat informuje:

Wtorek 13 lutego

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 13.00, sala 182

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, w celu stwierdzenia, że ordery i odznaczenia przyznane przez władze PRL w latach 1944-89 nie są uznawane za ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej (P9-46/17).

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w zakresie zdefiniowania informacji prostej i przetworzonej, opłat za udostępnianie informacji publicznej, obowiązku wnioskodawcy podania pełnych danych, nieudostępniania informacji o zabezpieczeniach informatycznych oraz budynków publicznych (P9-47/17).

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu uznania soboty za dzień ustawowo wolny od pracy przy dokonywaniu czynności procesowej (P9-49/17).

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu umożliwienia nadawania pism u operatorów pocztowych w państwach Unii Europejskiej ze skutkiem zachowania terminu (P9-50/17).

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 13.00, sala 13 (budynek G)

- Stanowisko komisji w sprawie polityki państwa wobec młodzieży jako podmiotu polityki rodzinnej.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

godz. 14.00, sala 106 (budynek Sejmu)

- Rozpatrzenie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk senacki nr 715, druki sejmowe nr 2051, 2187 i 2187-A).

- Rozpatrzenie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk senacki nr 716, druki sejmowe nr 2052, 2188 i 2188-A).

- Rozpatrzenie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk senacki nr 717, druki sejmowe nr 2053, 2189 i 2189-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 718, druki sejmowe nr 2054 i 2190).

- Rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk senacki nr 719, druki sejmowe nr 2055, 2199 i 2199-A).

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

godz. 14.00, sala 102 (budynek Sejmu) - posiedzenie zamknięte

- Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. z kierunku nr 3 – wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 15.00, sala 13 (budynek G)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 728, druki sejmowe nr 2111 i 2150).

- Stanowisko komisji w sprawie stworzenia Narodowego Programu Alzheimerowskiego.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 15.00, sala 217

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Program prac Komisji na 2018 r. – COM(2017) 650.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – COM(2017) 734.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków – COM(2017) 735.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 – COM(2017) 790.

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE – COM(2017) 791.

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej – COM(2017) 797.

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylającej dyrektywę 2000/59/WE i zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE – COM(2018) 033.

- Akt ustawodawczy bez uwag – propozycja: COM(2017) 769.

- Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 799, COM(2017) 805, COM(2017) 806, COM(2017) 808, COM(2017) 812, COM(2018) 001, COM(2018) 004, COM(2018) 005, COM(2018) 007, COM(2018) 019, COM(2018) 023, COM(2018) 024, COM(2018) 031.

- Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2018) 023, COM(2017) 024.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 16.00, sala 176

- Rozpatrzenie ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (druk senacki nr 729, druki sejmowe nr 2213, 2241 i 2241-A).

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ustawodawcza

godz. 16.00, sala 118 (budynek Sejmu)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 724, druki sejmowe nr 1509, 1646 i 1646-A).

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Środowiska

godz. 16.30, sala 217

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto 11 grudnia 1997 r., sporządzonej wAd-Dausze 8 grudnia 2012 r. (druk senacki nr 732, druki sejmowe nr 2136 i 2162).

Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 16.45, sala 176

- Opinia komisji w sprawie wniosku wicemarszałek Senatu Marii Koc o zorganizowanie w Senacie wystawy „Marszałkowi w hołdzie”.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 16.45, sala 217

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze 1 maja 1990 r. (druk senacki nr 733, druki sejmowe nr 2161 i 2209).

- Rozpatrzenie ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (druk senacki nr 729, druki sejmowe nr 2213, 2241 i 2241-A).

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

godz. 17.00, sala 102 (budynek Sejmu)

- Opinia komisji na temat petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską (P9-33/17).

Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

godz. 17.00, sala 118 (budynek Sejmu)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk senacki nr 566).

Komisja Obrony Narodowej

godz. 18.00, sala 179

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich zasadach przemieszczania się przez to terytorium (druk senacki nr 727, druki sejmowe nr 2157 i 2228).

Komisja Ustawodawcza

godz. 18.00, sala 118 (budynek Sejmu)

- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt K 16/15) dotyczącego ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (cd.).

- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 31/15) dotyczącego ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 2017 r. (sygn. akt K 10/17) dotyczącego ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt K 5/17) dotyczącego ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2017 r. (sygn. akt K 3/17) dotyczącego ustawy z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym oraz uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Środa 14 lutego

Komisja Ustawodawcza

godz. 8.00, sala 217

- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha (druk senacki nr 726).

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Ustawodawcza

godz. 8.30, sala 217

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (druk senacki nr 465).

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 8.30, sala 182

- Spotkanie z ambasador nadzwyczajną i pełnomocną Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indonezji, w Demokratycznej Republice Timoru Wschodniego oraz przy Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej – ASEAN Beatą Stoczyńską.

Komisja Środowiska

godz. 8.30, sala 179

- Informacja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na temat bieżącej działalności, zadań priorytetowych i wyzwań na przyszłość.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ tnt/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.02.2018, 10:39
Źródło informacji Senat
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ