Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Wzrost przychodów, produktywności - polscy przedsiębiorcy zyskali na polityce spójności (analiza)

21.07.2023, 13:00aktualizacja: 21.07.2023, 13:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Zdjęcie ilustracyjne Fot. EC AV Portal
Zdjęcie ilustracyjne Fot. EC AV Portal
Większość polskich przedsiębiorstw objętych interwencją w ramach polityki spójności wykazuje wzrost przychodów ze sprzedaży, poprawę wyniku finansowego, poprawę produktywności i wyższy poziom zatrudnienia - wynika z raportu "Wpływ polityki spójności 2014-2020 na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce".

Badania pokazują poprawę sytuacji przedsiębiorstw we wszystkich głównych obszarach interwencji: konkurencyjności, internacjonalizacji oraz innowacyjności.

Raport omawia efekty interwencji publicznych zrealizowanych w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych.

Autorzy opracowania wskazują, że badania przeprowadzone na próbie 3768 respondentów (wywiady wspomagane komputerowo i telefonicznie - CAWI/CATI) ujawniły poprawę sytuacji przedsiębiorstw we wszystkich głównych obszarach interwencji: 70 proc. przedsiębiorstw objętych interwencją w ramach trzech rodzajów programów ogółem (POIR, POPW, poszczególne RPO) wskazało na wzrost przychodów ze sprzedaży, 67 proc. - na poprawę wyniku finansowego, 60 proc. - na poprawę produktywności, a 46 proc. - na poprawę poziomu zatrudnienia.

„Porównanie z grupą kontrolną wskazuje, że efekt netto tych zmian był znaczący i wyniósł odpowiednio 22 punkty procentowe., 23 pp., 20 pp. i 22 pp.” - wyliczono w analizie.

W kwestii internacjonalizacji największą poprawę odnotowano w liczbie nowych produktów i usług wprowadzonych na rynki zagraniczne oraz liczbie pozyskanych klientów na rynkach zagranicznych - w obu wypadkach dodatnią zmianę odnotowało 33 proc. badanych, a efekt netto wyniósł 21 pp. Najmniej zmian (u 13 proc. respondentów; efekt netto na poziomie 8 pp.) zaobserwowano z kolei w wielkości zagranicznych inwestycji. Te jednak jak podkreślają autorzy raportu - „są szczególnym rodzajem internacjonalizacji i wpisują się w strategię jedynie wybranych przedsiębiorstw”.

Jeśli chodzi o innowacyjność, największa poprawa nastąpiła „w wiedzy pracowników pozyskanej od partnerów oraz w poziomie zaawansowania technologicznego produktów” (poprawa obu wskaźników odnotowana u 52 proc. respondentów; efekt netto na poziomie 19 pp. w pierwszym obszarze i 22 pp. w drugim).

W najmniejszym zaś stopniu interwencję w ramach polityki spójności widać w obszarze zabezpieczenia praw własności intelektualnej rozwijanych rozwiązań (poprawa zaobserwowana przez 27 proc. respondentów; efekt netto na poziomie 15 pp.).

W ramach wzmacniania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020 wsparto łącznie 33 tys. 262 projekty. Ich łączna wartość to ponad 59 mld zł, a wkład UE - 34 mld zł, co stanowi ok. 56 proc. całkowitej wartości projektów.

Największą liczbę projektów odnotowano w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (7399). Tam też była najwyższa alokacja na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. cel tematyczny 3 - CT3) spośród wszystkich analizowanych programów operacyjnych. Najmniejszą liczbę projektów realizuje się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (181), będącego na przedostatnim miejscu pod względem wartości alokacji na realizację tego celu - mniejszą alokację na wsparcie przedsiębiorczości przeznaczono jedynie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego.

Bardzo zróżnicowana jest także liczba projektów realizowanych w poszczególnych województwach (uwzględniając projekty RPO, POIR oraz POPW realizowane w danym regionie). Różnica między województwem z największą liczbą projektów (lubelskie - 4 tys. 940 projektów), a województwem z najmniejszą ich liczbą (lubuskie - 328) wynosi aż ponad 4,6 tys.

312 projektów realizowanych w ramach wsparcia przedsiębiorczości miało skalę krajową.

Z badania wynika, że w ramach CT3 największy wpływ bezpośredni na powstawanie przedsiębiorstw miał POPW. Wpływ RPO na tę kwestię jest znikomy.

„Z badań ilościowych wśród beneficjentów i odbiorców wsparcia wynika, że sama perspektywa otrzymania środków z UE nie jest istotnym czynnikiem, który decyduje o założeniu przedsiębiorstwa. Elementami, które mogą zachęcać potencjalnych przedsiębiorców do założenia działalności gospodarczej, są kompleksowy program akceleracji i przejrzysta ścieżka dalszego wsparcia, którą zastosowano w POPW - w ramach tzw. Platform startowych dla nowych pomysłów” - wyjaśniają to zjawisko autorzy analizy.

Badanie wskazuje ponadto, że interwencje podejmowane w ramach CT 3 polityki spójności UE „stały się istotnym czynnikiem zmniejszającym problemy beneficjentów i zaspokającym ich potrzeby rozwojowe”.

Autorzy badania zauważają jednocześnie, że interwencje ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości zrealizowane w ramach CT 3 okazały się komplementarne z innymi interwencjami polityki spójności, ze szczególnym naciskiem na badania i rozwój oraz wsparcie zatrudnienia.

Jedną z rekomendacji jaka wyłania się z ewaluacji jest umożliwienie realizowania na przyszłość  projektów dwufunduszowych, w których „inwestycji w środki trwałe/wdrożenie innowacji itd. towarzyszyłyby określone działania miękkie, zwiększające kompetencje/umiejętności i pozwalające lepiej wykorzystać lub dalej stymulować otrzymany impuls prorozwojowy”.

„Głównym wnioskiem z zakresu synergii interwencji ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości zrealizowanych w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz pozostałych interwencji polityki spójności jest przekonanie, że liczba projektów oraz wysokość środków zainwestowana pośrednio w przedsiębiorstwa w ramach pozostałych celów tematycznych mogła być de facto silniejszym impulsem rozwojowym dla gospodarki niż sam CT 3. Z tego względu, badając w przyszłości wpływ polityki spójności na rozwój konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, należy go estymować w zakresie wpływu bezpośredniego oraz pośredniego, gdzie na ten drugi składają się wszystkie FE wprowadzone do gospodarki (również np. w postaci zamówień publicznych realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach projektów beneficjentów z sektora publicznego)” - zauważają autorzy badania.

Badanie ewaluacyjne było realizowane od 11 października 2022 roku do 25 kwietnia 2023 roku. Objęto nim wszystkie interwencje zrealizowane w ramach tzw. celu tematycznego 3 polityki spójności (wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw) w perspektywie 2014-2020 do 30 września 2022 roku.

W ewaluacji zastosowano zarówno metody jakościowe (IDI z przedstawicielami IZ/IP, FGI z przedsiębiorcami korzystającymi ze wsparcia, analiza danych zastanych wraz z przeglądem systematycznym, studia przypadków, panel ekspertów), jak i ilościowe (analizy kontrfaktyczne, badania CAWI/CATI z beneficjentami, odbiorcami wsparcia oraz niebeneficjentami, analizy statystyczne i ekonometryczne). Całość raportu dostępna jest na stronie ewaluacja.gov.pl.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.07.2023, 13:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ