Newsletter

Zdrowie i styl życia

Firma Servier, wsparta osiągnięciami w zakresie badań i rozwoju, potwierdza trajektorię do 2025 roku dla realizacji celów na 2030 rok

01.03.2024, 13:05aktualizacja: 01.03.2024, 13:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 5,327 mld EUR i w porównaniu z rokiem 2021/22 zwiększyły się o 9,2% (+12% przy SKW [1]), dzięki dużemu wzrostowi sprzedaży międzynarodowej
  • Na ten wynik złożył się wzrost sprzedaży zarówno leków markowych (4,041 mld EUR; +9,4%) jak i odtwórczych (1,286 mld EUR, +8,8%)
  • Bardzo wysokie przychody ze sprzedaży leków onkologicznych, przekraczające symboliczną granicę 1 mld EUR
  • Przełomowe osiągnięcia w onkologii w odniesieniu do niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych
  • Obszerne i obiecujące portfolio badawcze, niosące nadzieję pacjentom

Suresnes (Francja) - Niezależna międzynarodowa grupa farmaceutyczna Servier opublikowała wyniki za rok finansowy 2022/23, podkreślając najważniejsze osiągnięcia w tym okresie, zwłaszcza w obszarze badań i rozwoju.

Wybrane dane ze zaudytowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat (wg MSSF, za rok zakończony 30 września 2023 roku)

Servier Polska - tabela

„W roku 2022/23 firma Servier osiągnęła dobre wyniki w oparciu o innowacyjne portfolio w onkologii oraz skuteczną strategię innowacji przyrostowych w obszarze kardiologii i metabolizmu wraz z chorobami żył - stwierdził Olivier Laureau, prezes firmy Servier. - Nasze wysiłki wzmocniło uzyskanie kolejnych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Poprawiliśmy także perspektywy tworzenia innowacji poprzez obiecujące, ukierunkowane portfolio projektów badawczych, przede wszystkim w onkologii. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Grupy za ich codzienną pracę na rzecz pacjentów. Jestem przekonany, że osiągniemy wyznaczone na 2025 rok cele, z determinacją i optymizmem realizując plan strategiczny firmy Servier do 2030 roku”.

W roku finansowym 2022/23, skonsolidowane przychody Grupy Servier zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o 9,2%, osiągając poziom 5,327 mld EUR. Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost sprzedaży leków markowych i odtwórczych Grupy na całym świecie, pomimo niekorzystnego wpływu ujemnych różnic kursowych na przychody na poziomie 2,7% (tj. -132 mln EUR w roku 2022/23 wobec dodatnich różnic kursowych w wysokości 140 mln EUR w poprzednim roku). Jednak w niektórych krajach Grupie udało się dostosować ceny leków do inflacji, co w ujęciu rocznym miało pozytywny wpływ na przychody na poziomie 0,6% (wobec niekorzystnego wpływu w wysokości 1% w roku 2021/22).

Przychody ze sprzedaży leków markowych w roku finansowym 2022/23 wyniosły 4,041 mld EUR, co w porównaniu z rokiem 2021/22 oznacza wzrost o 9,4%. Przychody ze sprzedaży leków odtwórczych zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o 8,8%, osiągając w roku 2022/23 poziom 1,286 mld EUR.

W roku finansowym 2022/23 zysk EBITDA wyniósł 1,015 mld EUR, przy marży 19,1% (wobec 17,6% w roku poprzednim), co oznacza wzrost o 156 mln EUR. Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost sprzedaży w połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów w ciągu roku w obrębie całej Grupy. Skonsolidowany wynik netto za rok finansowy 2022/23 zamknął się stratą w wysokości 623 mln EUR, do czego przyczynił się głównie wyrok sądu apelacyjnego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie dotyczącej leku Mediator, wyższy zapłacony podatek dochodowy w ciągu roku oraz płatności za osiągnięcie kluczowych etapów wynikające z niedawno dokonanych przez Grupę przejęć.

„Wyniki za rok 2022/23 potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów na 2025 rok, co jest kluczowym warunkiem realizacji drugiego etapu naszej strategii, obejmującego okres do 2030 roku - podkreślił Pascal Lemaire, wiceprezes ds. Finansów w firmie Servier. - Grupa jest w stanie zrealizować wyznaczone do 2025 roku cele: przychody w wysokości 6 mld EUR oraz EBITDA na poziomie 1,3 mld EUR (tj. 21,7% przychodów). Natomiast do 2030 roku dążymy do osiągnięcia przychodów w wysokości 8 mld EUR, przy marży EBITDA na poziomie ponad 30%. Grupa zamierza przyspieszyć dynamikę przekształceń, aby w dłuższej perspektywie zagwarantować sobie niezależność i możliwość budowania wartości”.

Znaczący wzrost sprzedaży międzynarodowej - filia Servier w USA na pierwszym miejscu pod względem sprzedaży

Przychody Grupy Servier osiągane poza Unią Europejską stanowiły 56,6% skonsolidowanych przychodów i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 10,1%. Dynamicznie rośnie sprzedaż na kontynencie amerykańskim, gdzie przychody zwiększyły się o 244 mln EUR (tj. 27,9%), osiągając poziom 1,119 mld EUR, co stanowiło 21% całkowitych przychodów Grupy. Filia Servier w Stanach Zjednoczonych utrzymuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży. W roku 2022/23 przychody ze sprzedaży leków markowych w USA wyniosły w 635 mln EUR. Przychody osiągane w Unii Europejskiej stanowiły 43,4% skonsolidowanych przychodów Grupy i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się o 8,1%.

Przychody ze sprzedaży leków markowych we Francji wyniosły 181 mln EUR, co stanowiło 3,4% całkowitych przychodów Grupy. Jednocześnie w omawianym okresie na Francję przypadło 59% [2] nakładów inwestycyjnych, które zostały przeznaczone głównie na działalność badawczo-rozwojową i wytwórczą. W tym kraju jest wytwarzana większość (96,5%) substancji czynnych do produkcji markowych leków Servier. W ostatnich pięciu latach Grupa zainwestowała tam ponad 800 mln EUR, co obrazuje stałe dążenie firmy Servier do długofalowego budowania wartości we Francji.

Dzięki przemysłowej sieci 16 zakładów wytwórczych w różnych krajach, w roku finansowym 2022/23 Grupa sprzedała na całym świecie ponad 1,2 mld opakowań leków.

Umocnienie pozycji Grupy w obszarze trudnych w leczeniu nowotworów

Rok finansowy 2022/23 przyniósł znaczące osiągnięcia w onkologii, potwierdzające dążenie Grupy do rozwijania przełomowych, innowacyjnych terapii dla pacjentów cierpiących na rzadkie i trudne w leczeniu nowotwory. W efekcie, znacznie wzrósł udział onkologii w przychodach ze sprzedaży, osiągając w roku 2022/23 poziom 20,2% skonsolidowanych przychodów (wobec 17,4% w roku 2021/22). Dzięki wysokiej sprzedaży leków onkologicznych, Grupa osiągnęła w tym obszarze przychody w wysokości 1,075 mld EUR - realizując wyznaczony do 2025 roku cel strategiczny dwa lata przed terminem.

Przyczynił się do tego znaczący wzrost sprzedaży preparatu Iwosydenib-tabletki - o 48,1% w porównaniu z poprzednim rokiem (do 379 mln EUR). Iwosydenib-tabletki to lek ukierunkowany na zmutowane formy dehydrogenazy izocytrynianowej 1 (IDH1). Został już zatwierdzony do stosowania w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia - AML) i raka dróg żółciowych (ang. cholangiocarcinoma - CCA) w wielu krajach świata, w tym Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Australii i Chinach (z wyłączeniem CCA).

W maju 2023 roku Komisja Europejska zatwierdziła produkt leczniczy Iwosydenib-tabletki do stosowania w dwóch wskazaniach: w skojarzeniu z azacytydyną, w leczeniu dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną AML z mutacją genu kodującego IDH1, którzy nie kwalifikują się do standardowej chemioterapii indukcyjnej, a także w monoterapii, w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym CCA z mutacją IDH1, którzy byli wcześniej leczeni co najmniej jedną linią terapii systemowej. Wydane przez Komisję Europejską pozwolenie obowiązuje w 27 państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. To pierwszy i jedyny lek ukierunkowany na mutację IDH1 zarejestrowany w Europie w tych dwóch wskazaniach.

Do wzrostu w obszarze onkologii przyczynił się także dynamiczny wzrost sprzedaży preparatu Oncaspar® (stosowanego w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej) o 30,7%, do poziomu 379 mln EUR, a także leku triflurydyna - tipiracyl (stosowanego w terapii uprzednio leczonego przerzutowego raka jelita grubego oraz przerzutowego raka żołądka), z przychodami na poziomie 174 mln EUR.

Wszystkie te czynniki wspierają realizację strategii rozwoju Grupy w onkologii. Dzięki przeznaczaniu na onkologię blisko 70% całkowitego budżetu na badania i rozwój, firma Servier oferuje obecnie pacjentom siedem leków onkologicznych w obszarach o dużych niezaspokojonych potrzebach zdrowotnych. Ponadto, znaczące inwestycje Grupy przełożyły się również na obiecujące portfolio 35 projektów badawczych w obszarze onkologii (według stanu na styczeń 2024 roku).

Globalny lider w obszarze chorób przewlekłych, wspierający przestrzeganie zaleceń

Wśród globalnych firm farmaceutycznych Servier zajmuje piąte miejsce w kardiologii, a drugie pod względem leków na nadciśnienie[3]. Przychody ze sprzedaży leków markowych w obszarze kardiologii i metabolizmu oraz chorób żył stanowiły 52,8% skonsolidowanych przychodów Grupy. Czynnikiem wpływającym pozytywnie na sprzedaż w tym obszarze są przede wszystkim innowacje o charakterze przyrostowym i rozwój leków złożonych (o ustalonej dawce), dzięki którym pacjenci cierpiący na liczne schorzenia przewlekłe mogą przyjmować różne preparaty w jednej tabletce.

W lipcu 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała zaktualizowaną listę leków o podstawowym znaczeniu dla zaspokojenia najważniejszych potrzeb zdrowotnych populacji światowej. Po raz pierwszy na liście znalazł się jeden z dostarczanych przez firmę Servier leków złożonych o ustalonej dawce - preparat, który zawiera w jednej tabletce trzy substancje czynne: peryndopryl, amlodypinę i atorwastatynę, jest stosowany do jednoczesnej terapii kilku chorób układu krążenia. Sprzedaż innego leku złożonego (peryndopryl z indapamidem i amlodypiną), najczęściej przepisywanego trójskładnikowego leku złożonego obniżającego ciśnienie na świecie [4], osiągnęła w roku 2022/23 poziom 253 mln EUR.

Zgodnie z naszą misją jako firmy farmaceutycznej, która współtworzy postęp w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów, dążymy do wykorzystywania wszelkich rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów. W tym zakresie, w 2023 roku Grupa zrealizowała na całym świecie blisko 50 projektów we współpracy z organizacjami pacjentów. Firma Servier współpracuje także z partnerami zewnętrznymi w rozwoju „asystentów cyfrowych” - aplikacji lub narzędzi monitorujących, które wspierają pacjentów na wszystkich etapach leczenia, od rozpoznania po obserwację.

Trzeci rok z rzędu, wiodącym lekiem markowym Servier był preparat zawierający flawonoidy, stosowany w terapii niewydolności żylnej, ze sprzedażą w roku 2022-23 na poziomie 594 mln EUR. Preparat zawierający flawonoidy jest globalnym liderem wśród preparatów wenotonicznych zarówno pod względem wartości jak i wielkości sprzedaży [5]

Działalność w zakresie leków odtwórczych oparta o lokalnych liderów

Pomimo wpływu klauzuli bezpieczeństwa we Francji oraz nowych przepisów na Węgrzech, wzrosły również przychody ze sprzedaży leków odtwórczych - o 8,8% w ujęciu rocznym, do poziomu 1,286 mld EUR. Dowodzi to skuteczności naszej strategii w tym obszarze. Obecnie, Grupa Servier oferuje ponad 1 500 leków odtwórczych, obejmujących większość schorzeń. Sprzedażą tych leków w określonych regionach świata zajmują się cztery spółki zależne: EGIS - w Europie Środkowo-Wschodniej, Pharlab - w Brazylii, Swipha - w Nigerii oraz Biogaran - lider w segmencie generycznym we Francji.

Czwarty rok z rzędu firma Biogaran utrzymała wiodącą pozycję we Francji, osiągając w roku finansowym 2022/23 udział w rynku leków odtwórczych na poziomie 32% [6]. Przyczyniły się do tego następujące czynniki: utrzymanie dynamiki we wprowadzaniu nowych produktów (27 w 2023 roku), solidna marka oraz strategiczny nacisk na zapewnienie dostępności leków dla pacjentów w warunkach napięć globalnych - dzięki oferowaniu głównie leków wytwarzanych we Francji (50%) i Europie (90%). Biogaran zamierza kontynuować bezprecedensową dywersyfikację działalności, koncentrując się na rynku leków dostępnych bez recepty oraz opatrunków na rany. Ponadto, firma chce osiągnąć pozycję istotnego podmiotu na rynku leków biopodobnych, z szeroką ofertą produktów, wykorzystując nowelizację francuskiej ustawy o finansowaniu ubezpieczeń społecznych (PLFSS) z 2024 roku, która pozwala farmaceutom automatycznie proponować zamienniki leków.

Efektywna działalność badawczo-rozwojowa wspierająca innowacje dla dobra pacjentów

Aby zapewnić stabilny rozwój innowacji, firma Servier opracowała strategię działalności badawczo-rozwojowej, opartą na własnej wiedzy i doświadczeniu oraz współpracy naukowej, medycznej i cyfrowej z partnerami zewnętrznymi w celu coraz lepszego odpowiadania na niezaspokojone potrzeby pacjentów. Ta strategia opiera się na czterech kluczowych czynnikach:

1. Ambitna i ukierunkowana działalność badawczo-rozwojowa bazująca na własnym portfolio projektów badawczych Grupy

Uwzględniając aktualną ścieżkę prac badawczo-rozwojowych, do 2025 roku firma Servier wprowadzi na rynek nową cząsteczkę.

W ramach 36 projektów na etapie rozwoju klinicznego oraz 25 projektów w fazie badań przedklinicznych (wg stanu na styczeń 2024 roku), firma Servier koncentruje się w działalności badawczo-rozwojowej na wszystkich obszarach terapeutycznych, w których się specjalizuje i w których występują duże potrzeby zdrowotne. Obecnie, ponad 50% projektów badawczych Grupy może potencjalnie doprowadzić do opracowania leków „pierwszych w swojej klasie” (tj. o nowym, unikalnym mechanizmie działania).

Firma Servier zbudowała wysokiej jakości portfolio badawcze w onkologii, obejmujące łącznie 35 projektów na etapie rozwoju klinicznego i w fazie badań przedklinicznych. Wspiera to transformację działalności Grupy oraz dążenie do osiągnięcia pozycji znaczącego lidera w rozwoju innowacyjnych terapii rzadkich i trudnych w leczeniu nowotworów.

Kolejnym przykładem zdynamizowania prac przez zespoły badawczo-rozwojowe Grupy są wyniki badania klinicznego III fazy INDIGO, dotyczącego stosowania worasydenibu (inhibitora zmutowanych enzymów IDH1 i IDH2) w leczeniu glejaka (guza mózgu) o niskim stopniu złośliwości, które zostały zaprezentowane na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w czerwcu 2023 roku. Wyniki tego badania niosą nadzieję pacjentom, którzy od ponad dwudziestu lat byli pozbawieni alternatywnych opcji terapeutycznych. Wobec tej przełomowej innowacji, firma Servier złożyła do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA) wnioski o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

2. Usprawnienie cyklu życia produktów leczniczych dla dobra pacjentów

Wobec pojawiania się nowych potrzeb i zastosowań, firma Servier realizuje w odniesieniu do swoich leków strategię rozwijania innowacji o charakterze przyrostowym. W szczególności, opracowuje leki złożone, które łączą kilka substancji czynnych w jednej tabletce, co ułatwia pacjentom stosowanie się do zaleceń lekarskich.

W celu skuteczniejszej odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby pacjentów Grupa bada również nowe wskazania dla istniejących produktów leczniczych. W lecie 2023 roku Komisja Europejska rozszerzyła wskazanie dla preparatu triflurydyna - tipiracyl o stosowanie w skojarzeniu z bewacyzumabem w terapii pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego. W efekcie, lek triflurydyna - tipiracyl w skojarzeniu z bewacyzumabem to pierwsza zatwierdzona trzecia linia leczenia przerzutowego raka jelita grubego, a przy tym pierwsza, która przynosi znaczące wyniki kliniczne w porównaniu z terapią aktywną.

3. Ożywienie współpracy międzywydziałowej oraz z partnerami zewnętrznymi w celu dalszego usprawnienia modelu działalności badawczo-rozwojowej Grupy

Ważnym krokiem w procesie transformacji w kierunku prowadzenia bardziej otwartej, dynamicznej i produktywnej działalności naukowo-badawczej, odpowiadającej na potrzeby pacjentów, było zebranie razem 1200 pracowników w Instytucie Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay, otwartym w maju 2023 roku. Instytut, wybudowany w ramach inwestycji o wartości blisko 400 mln EUR, stanie się centrum globalnej działalności badawczej firmy, ściśle współpracując z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi Servier w Danii (w Ballerup), Stanach Zjednoczonych (w Bostonie) i na Węgrzech (w Budapeszcie), a także trzema regionalnymi ośrodkami koordynującymi badania kliniczne (w Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce).

Na koniec września 2023 roku firma Servier współpracowała przy projektach naukowo-badawczych z ponad 70 partnerami na całym świecie. W ubiegłym roku zawarła nowe umowy o partnerstwie oraz osiągnęła znaczące postępy w projektach realizowanych wspólnie z partnerami. W szczególności, w październiku 2023 roku Grupa zawarła umowę o współpracy badawczej z francusko-amerykańską firmą biotechnologiczną Owkin, która specjalizuje się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie opracowywania i rozwoju nowych leków i narzędzi diagnostycznych.

4. Wykorzystanie technologii cyfrowej do zwiększenia efektywności terapeutycznej projektów badawczych

Grupa dąży do wykorzystania potencjału technologii cyfrowej, analityki danych i sztucznej inteligencji do zdynamizowania procesu odkrywania nowych leków, optymalizacji diagnostyki, rozwoju medycyny spersonalizowanej, poprawy stosowania się do zaleceń oraz gromadzenia danych z rzeczywistej praktyki klinicznej.

Aby przyspieszyć rozwój i wprowadzanie na rynek nowych leków i usług, firma Servier wykorzystuje własną wiedzę i doświadczenie oraz nawiązuje współpracę z kompetentnymi partnerami zewnętrznymi. W 2023 roku Grupa zawarła strategiczną umowę o współpracy z firmą AITIA - liderem w tworzeniu i wykorzystywaniu „bliźniaków cyfrowych” i narzędzi przyczynowej sztucznej inteligencji do odkrywania i symulacji innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, stosowanych w leczeniu raka trzustki, a ostatnio także choroby Parkinsona.

Technologia cyfrowa otwiera ogromne możliwości w zakresie zaspokojenia potrzeb pacjentów i pracowników służby zdrowia nie tylko poprzez odkrywanie nowych leków, ale również w obszarze profilaktyki, diagnostyki i przestrzegania zaleceń. Z tego względu, jest istotnym czynnikiem zwiększania efektywności i rozwoju Grupy.

„W tym roku dobitnie pokazaliśmy, że potrafimy zdynamizować proces odkrywania innowacyjnych terapii i udostępniania ich pacjentom - dodał Claude Bertrand, wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w firmie Servier. - Dowodzi tego rozwój preparatów triflurydyna-tipiracyl oraz Iwosydenib-tabletki oraz doskonałe wyniki badania III fazy worasydenibu. Sukces tych prac odzwierciedla zaangażowanie naszych zespołów na rzecz pacjentów poprzez strategiczne partnerstwa i rosnące wykorzystanie technologii cyfrowych.

W roku finansowym 2022/23 nakłady na badania i rozwój w obszarze leków markowych wyniosły 868 mln EUR, co stanowiło 21,5% przychodów ze sprzedaży tych leków. Te znaczące środki finansowe przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową odzwierciedlają priorytetowe traktowanie przez Grupę innowacji terapeutycznych”.

Zobowiązania wobec pacjentów i w obszarze społecznym w centrum strategii Grupy

Grupa aktywnie współtworzy postęp w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów oraz uwzględnia ich głos na wszystkich etapach cyklu życia leków. W 2023 roku firma Servier zajęła drugie miejsce w rankingu reputacji firm farmaceutycznych za 2022 rok, opracowanym przez PatientView na podstawie informacji przekazanych przez organizacje pacjentów onkologicznych.

W minionym roku finansowym firma Servier podjęła także wysiłki na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko i wsparcia walki ze zmianami klimatycznymi. Działania Grupy dotyczyły wszystkich aspektów działalności i obejmowały między innymi ekoprojektowanie opakowań, dekarbonizację łańcucha dostaw oraz wspieranie bioróżnorodności. Firma Servier realizuje program redukcji śladu węglowego, dążąc do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 42% w zakresach 1 i 2 oraz o 25% w zakresie 3. W roku finansowym 2022/23, w porównaniu z rokiem poprzednim, Grupa zmniejszyła emisje w zakresach 1 i 2 o 11%, a udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia wzrósł do 13%. Pięć zakładów wytwórczych Grupy jest już w całości zasilanych energią odnawialną: Arklow w Irlandii, Toledo i Madryt w Hiszpanii oraz Jacarepaguá i Pharlab w Brazylii.

Zgodnie ze swoją misją, polegającą na „zobowiązaniu do solidarności”, fundusz charytatywny Mécénat Servier kolejny rok odpowiadał na wyzwania społeczne w imieniu Grupy Servier, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, wprowadzając w życie jej wartości w 24 krajach oraz za pośrednictwem 22 organizacji, które otrzymały wsparcie finansowe. W roku finansowym 2022/23 pracownicy firmy przepracowali łącznie 4200 godzin w programie sponsoringu opartego na umiejętnościach, a w ramach zaokrąglania pensji (podwojonego przez Mécénat Servier) zebrano we Francji ponad 55 tys. EUR. Fundusz charytatywny Mécénat Servier podejmował także działania w odpowiedzi na sytuacje nadzwyczajne, w tym w Ukrainie, Turcji i Maroku.

Informacje o firmie Servier

Firma Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, zarówno dla dobra pacjentów jak i na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej, firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ten wspólny cel inspiruje 21,9 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku.

Będąc światowym liderem w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii poprzez skupienie się na trudnych w leczeniu nowotworach. Z tego względu, Grupa przeznacza ponad 70% środków z budżetu badawczo-rozwojowego na rozwój innowacyjnych, ukierunkowanych leków onkologicznych.

Przyszłymi obszarami wzrostu będą także neurologia i choroby immunozapalne. W tych obszarach, firma Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń, w przypadku których dokładne profilowanie pacjentów umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych w ramach medycyny precyzyjnej.

Wspierając powszechną dostępność opieki zdrowotnej przy obniżaniu kosztów, Grupa Servier oferuje także szeroką gamę wysokiej jakości leków odtwórczych, obejmujących większość chorób, w oparciu o silne marki we Francji, Europie Środkowo-Wschodniej, Brazylii i Nigerii.

We wszystkich tych obszarach i na wszystkich etapach cyklu życia leków, Grupa uwzględnia głos pacjentów.

Firma Servier, z siedzibą we Francji, jest także szeroko obecna na świecie, w ponad 150 krajach, a w 2023 roku osiągnęła przychody w wysokości 5,3 mld EUR.

Dodatkowe informacje można znaleźć na nowej stronie internetowej Grupy: www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania profilu firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Źródła:

[1] Przy stałych kursach wymiany (tj. po przekształceniu przychodów Grupy w poszczególnych krajach w taki sposób, aby uwzględnić zmiany kursów wymiany w ciągu omawianego okresu).

[2] W obszarze leków wytwórczych we Francji, z wyłączeniem spółki Biogaran.

[3] Źródło: IQVIA, Analytics Link / 75 krajów świata / 3 kw. 2023.

[4] Pod względem liczby opakowań w skali roku.

[5] Źródło: IQVIA, Analytics Link / 75 krajów świata / 3 kw. 2023.

[6] Źródło: GERS, Sprzedaż narastająco, do końca listopada 2023.

KONTAKT:

Natalia Stasiakowska-Jabłońska

e-mail: n.jablonska@servier.com

Źródło informacji: Servier Polska

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 01.03.2024, 13:05
Źródło informacji Servier Polska
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii