Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

11.06.2024, 20:08aktualizacja: 11.06.2024, 20:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży 990,00 173,00 219,00 37,00
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 804,00 -7 372,00 -1 061,00 -1 572,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 170,00 -53 863,00 -2 467,00 -11 489,00
Zysk (strata) netto -12 081,00 -64 267,00 -2 668,00 -13 708,00
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -8 208,00 -61 608,00 -1 813,00 -13 141,00
Udziałom niekontrolującym -3 872,00 -2 659,00 -855,00 -567,00
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy -0,84 -4,39 -0,18 -0,94
- rozwodniony -0,84 -4,39 -0,18 -0,94
Całkowite dochody ogółem -11 023,00 -57 867,00 -2 434,00 -12 343,00
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -8 682,00 -57 088,00 -1 917,00 -12 177,00
Udziałom niekontrolującym -2 341,00 -779,00 -517,00 -166,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe 482,00 4 404,00 111,00 939,00
Aktywa obrotowe 1 724,00 2 526,00 397,00 539,00
Aktywa ogółem 2 206,00 6 930,00 507,00 1 478,00
Kapitał własny ogółem -44 726,00 -52 619,00 -10 287,00 -11 220,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -49 220,00 -57 040,00 -11 320,00 -12 162,00
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 4 494,00 4 421,00 1 034,00 943,00
Zobowiązania długoterminowe 3 774,00 11 854,00 868,00 2 528,00
Zobowiązania krótkoterminowe 43 158,00 47 695,00 9 926,00 10 170,00
Pasywa ogółem 2 206,00 6 930,00 507,00 1 478,00
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 980,00 -1 245,00 -1 100,00 -266,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 106,00 -130,00 23,00 -28,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 432,00 7 746,00 1 200,00 1 652,00
Przepływy pieniężne netto razem 558,00 6 371,00 123,00 1 359,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 11.06.2024, 20:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ