Newsletter

Biznes i finanse

ALTA SA Raport okresowy półroczny za 2021 P

29.09.2021, 17:22aktualizacja: 29.09.2021, 17:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 381 492 84 111
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 315 -21 130 -289 -4 758
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 013 -11 782 -223 -2 653
Zysk (strata) netto -1 013 -11 782 -223 -2 653
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 503 -1 192 331 -268
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -364 5 604 -80 1 262
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -68 -4 020 -15 -905
Przepływy pieniężne netto, razem 1 071 392 236 88
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,07 -0,78 -0,01 -0,17
Dane odpowiednio na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa razem 187 981 189 316 41 581 41 024
Zobowiązania długoterminowe 187 90 41 20
Zobowiązania krótkoterminowe 4 242 877 938 190
Kapitał własny 183 552 188 349 40 602 40 814
Kapitał zakładowy 15 130 15 130 3 347 3 279
Liczba akcji 15 130 345 15 130 345 15 130 345 15 130 345
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 12,13 12,45 2,68 2,70

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 29.09.2021, 17:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ