Newsletter

ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

29.11.2023, 17:13aktualizacja: 29.11.2023, 17:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 172.629 208.733 37.714 44.525
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26.682 32.566 5.829 6.947
Zysk (strata) brutto 27.943 34.352 6.105 7.328
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 21.634 30.202 4.726 6.442
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 21.634 30.202 4.726 6.442
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego 20.656 29.466 4.513 6.285
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26.641 63.162 5.820 13.473
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (37.264) (33.290) (8.141) (7.101)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18.381) (24.207) (4.016) (5.164)
Przepływy pieniężne netto, razem (29.004) 5.665 (6.336) 1.208
Aktywa razem 398.637 391.427 85.995 80.378
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 91.561 89.989 19.752 18.479
Zobowiązania długoterminowe 32.715 39.112 7.057 8.032
Zobowiązania krótkoterminowe 58.846 50.877 12.694 10.447
Kapitał własny 307.076 301.438 66.243 61.899
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 305.843 300.432 65.977 61.693
Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.819 1.731
Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 0,35 0,05 0,07
Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 0,35 0,05 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 3,56 0,78 0,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 3,56 0,78 0,73
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 0,20 0,06 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,6356 4,8698
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,5773 4,6880
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 90.588 103.829 19.791 22.148
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29.619 24.352 6.471 5.195
Zysk (strata) brutto 29.271 24.095 6.395 5.140
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 25.559 21.516 5.584 4.590
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 25.559 21.516 5.584 4.590
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6.831 722 1.492 154
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3.373) 10.712 (737) 2.285
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15.844) (14.514) (3.461) (3.096)
Przepływy pieniężne netto, razem (12.386) (3.080) (2.706) (657)
Aktywa razem 271.717 257.618 58.615 52.901
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 43.338 39.629 9.349 8.138
Zobowiązania długoterminowe 12.730 17.037 2.746 3.499
Zobowiązania krótkoterminowe 30.608 22.592 6.603 4.639
Kapitał własny 228.379 217.989 49.266 44.763
Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.819 1.731
Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 17:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ