Newsletter

BANK MILLENNIUM SA (24/2022) DOKONANIE PODZIAŁU MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIEGO S.A.

29.07.2022, 16:30aktualizacja: 29.07.2022, 16:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 24/2022

W nawiązaniu do pierwszego zawiadomienia przekazanego raportem bieżącym nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r., uzupełnionego następnie raportem bieżącym nr 26/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. oraz drugiego zawiadomienia przekazanego raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., Zarząd Banku Millennium z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186, NIP 526-02-12-931, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1.213.116.777,00 zł ("Bank"), zawiadamia o dokonaniu podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053322 ("MDM" lub "Spółka Dzielona")("Podział MDM").

Podział MDM został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez:

1. przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich ("Działalność Maklerska"); oraz

2. pozostawienie w MDM części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej z pozostałą działalnością niezwiązaną ze świadczeniem usług maklerskich ("Działalność Nieregulowana").

Zarząd Banku niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego MDM, zarejestrowaniu zmian statutu MDM oraz dokonaniu wpisu informacji o Podziale MDM w aktach rejestrowych MDM w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym, podział przez wydzielenie MDM, w wyniku którego Bank przejął Działalność Maklerską, dokonał się i został zarejestrowany przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 29 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 539 § 1 i 2 w związku z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.07.2022, 16:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.