Newsletter

Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA (5/2022) Zawiadomienie o stanie posiadania

14.01.2022, 18:41aktualizacja: 14.01.2022, 18:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2022

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Benefit Systems") informuje, iż w dniu 14 stycznia 2022 r. otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh ("Zawiadamiający"), działającego w imieniu własnym, Benefit Invest Limited z siedzibą w Dublinie ("Benefit Invest") oraz Fundacji Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie ("Fundacja"), (dalej łącznie jako "Porozumienie") zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983) ("Ustawa o ofercie") o zmianie dotychczas posiadanego przez Porozumienie udziału w liczbie reprezentującej co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Zawiadamiającego na podstawie Ustawy o Ofercie, tj. w zawiadomieniu z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zmniejszenie zaangażowania Porozumienia w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia przez Zawiadamiającego w dniu 13 stycznia 2022 r. 16.504 akcji Spółki na rynku regulowanym GPW ("Transakcja").

Na dzień 12 stycznia 2022 r., tj. przed dokonaniem Transakcji, Porozumienie posiadało 1.034.744 akcji Spółki, reprezentujących 35,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.034.744 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 35,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu Transakcji Porozumienie, posiada 1.018.240 akcji Spółki reprezentujących 34,71% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.018.240 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 34,71% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający oświadczył, iż:

1) w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest oraz Zawiadamiającego brak jest podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Benefit Systems;

2) w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest oraz Zawiadamiającego brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także

3) Fundacja, Benefit Invest oraz Zawiadamiający nie są uprawnieni do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) - 9) Ustawy o Ofercie, innych niż wskazane powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.01.2022, 18:41
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ