Newsletter

CAPITEA SA (20/2024) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

20.06.2024, 13:22aktualizacja: 20.06.2024, 13:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 20/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Capitea S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 31 maja 2024 r., informuje, że w dniu 19 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki - Pana Radosława Barczyńskiego, posiadającego akcje Spółki stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki (zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym akcjonariusz dokonał blokady 5.000.001 akcji Spółki, stanowiących ponad 5% kapitału zakładowego Spółki), zgłoszenie projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2024, projekt uchwały dotyczy: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Tomasza Czapiewskiego.

Akcjonariusz wraz ze zgłoszeniem przedstawił projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz życiorys Pana Macieja Tomasza Czapiewskiego, dokumenty te stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Do niniejszego raportu załączono również oświadczenie Pana Macieja Tomasza Czapiewskiego zawierające zgodę na kandydowanie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.06.2024, 13:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ