Newsletter

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy roczny RR

24.04.2024, 00:18aktualizacja: 24.04.2024, 00:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 250,00 11 009,00 1 859,00 2 348,00
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 133 163,00 570 260,00 30 005,00 121 635,00
III. Zysk (strata) brutto 120 981,00 573 580,00 27 260,00 122 343,00
IV. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 122 657,00 568 675,00 27 638,00 121 297,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 487,00 -11 881,00 786,00 -2 534,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -67 786,00 -16 843,00 -15 274,00 -3 593,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 62 132,00 28 543,00 14 000,00 6 088,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 167,00 -181,00 -488,00 -39,00
IX. Aktywa, razem 1 636 049,00 1 422 624,00 376 276,00 303 338,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 331 230,00 31 217,00 76 180,00 6 656,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 98 275,00 0,00 22 602,00 0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 232 955,00 31 217,00 53 578,00 6 656,00
XIII. Kapitał własny 1 304 819,00 1 391 407,00 300 096,00 296 682,00
XIV. Kapitał zakładowy 257 131,00 257 131,00 59 138,00 54 827,00
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) na 31 grudnia 171 421,00 171 421,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,16 0,71
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,15 0,71
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia 7,61 8,12 1,75 1,73
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia 1,60 1,73
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 1,22 0,15 0,27 0,03

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 24.04.2024, 00:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ