Newsletter

EUROCASH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

28.03.2023, 06:58aktualizacja: 28.03.2023, 06:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody ze sprzedaży 30 857 665,00 26 281 431,00 6 583 811,00 5 754 134,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 403 731,00 97 530,00 86 140,00 21 353,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 182 588,00 -940,00 38 957,00 -206,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 89 230,00 -99 342,00 19 038,00 -21 750,00
Zysk (strata) netto 89 230,00 -99 342,00 19 038,00 -21 750,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 888 516,00 638 196,00 189 574,00 139 728,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -190 107,00 -226 665,00 -40 561,00 -49 627,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -641 206,00 -408 432,00 -136 808,00 -89 423,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 57 203,00 3 099,00 12 205,00 678,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,48 -0,82 0,10 -0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,48 -0,82 0,10 -0,18
Aktywa 8 669 823,00 8 487 299,00 1 848 616,00 1 845 306,00
Zobowiązania długoterminowe 2 057 724,00 2 493 455,00 438 757,00 542 126,00
Zobowiązania krótkoterminowe 5 813 195,00 5 207 248,00 1 239 514,00 1 132 158,00
Kapitał własny 798 903,00 786 596,00 170 345,00 171 021,00
Kapitał podstawowy 139 163,00 139 163,00 29 673,00 30 257,00
Liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00 139 163 286,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,10 5,02 1,09 1,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,10 5,02 1,09 1,09
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 10 869,78 76 205,78 2 317,70 16 568,63
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,08 0,55 0,02 0,12

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 28.03.2023, 06:58
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.