Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS

25.11.2021, 18:30aktualizacja: 25.11.2021, 18:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 499 008 1 503 236 328 838 338 414
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 284 -6 262 -4 011 -1 410
Zysk (strata) brutto -25 726 -14 797 -5 644 -3 331
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 18 008 0 4 054
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -30 955 -14 034 -6 791 -3 159
Zysk (strata) netto -30 955 3 974 -6 791 895
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 266 22 046 -7 298 4 963
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 607 -65 061 353 -14 647
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 817 30 086 7 199 6 773
Przepływy pieniężne netto, razem 1 155 -12 929 253 -2 911
WYBRANE DANE FINANSOWE Stan na 30 września 2021 Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 30 września 2021 Stan na 31 grudnia 2020
Aktywa, razem 974 604 908 318 210 366 196 827
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 567 535 475 212 122 501 102 976
Zobowiązania długoterminowe 170 685 153 042 36 842 33 163
Zobowiązania krótkoterminowe 396 850 322 170 85 659 69 812
Kapitał własny 407 069 433 106 87 865 93 852
Kapitał zakładowy 278 002 278 002 60 006 60 241
Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -1,11 0,84 -0,24 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,64 15,58 3,16 3,38

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 18:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ