Newsletter

GRUPA ŻYWIEC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

13.03.2023, 16:10aktualizacja: 13.03.2023, 16:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 861 550,00 3 467 285,00 823 657,00 757 463,00
Zysk z działalności operacyjnej 179 800,00 439 461,00 38 351,00 96 005,00
Zysk przed opodatkowaniem 133 596,00 487 178,00 28 496,00 106 429,00
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 110 740,00 406 580,00 23 621,00 88 821,00
Zysk netto za okres sprawozdawczy 110 740,00 406 580,00 23 621,00 88 821,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 363 357,00 667 240,00 77 503,00 145 765,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -114 318,00 -144 564,00 -24 384,00 -31 581,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -176 862,00 -580 612,00 -37 724,00 -126 840,00
Przepływy pieniężne netto 72 177,00 -57 936,00 15 395,00 -12 656,00
Aktywa, razem 2 609 050,00 2 581 866,00 556 312,00 561 348,00
Zobowiązania długoterminowe 965 315,00 90 076,00 205 828,00 19 583,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 352 322,00 2 285 970,00 288 348,00 497 015,00
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółk 291 413,00 205 820,00 62 136,00 44 749,00
Kapitał własny 291 413,00 205 820,00 62 136,00 44 749,00
Średnio ważona liczba akcji w szt 10 271 337,00 10 271 337,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 10,78 39,58 2,30 8,65

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.03.2023, 16:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.