Newsletter

Biznes i finanse

KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS

25.11.2021, 17:15aktualizacja: 25.11.2021, 17:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI SA
Przychody i zyski 78 101 70 350 17 133 15 837
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 596 10 443 3 202 2 351
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 9 442 6 516 2 071 1 467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 710 11 146 594 2 509
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 011 -3 466 -2 196 -780
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 697 -5 654 811 -1 273
Przepływy pieniężne netto, razem -3 604 2 026 -791 456
Aktywa razem 561 980 545 854 121 302 118 283
Zobowiązania i rezerwy razem 95 114 91 776 20 530 19 887
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 387 810 380 389 83 708 82 428
Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 435 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,81 6,62 1,47 1,43
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,81 6,62 1,47 1,43
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,10 0,03 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,10 0,03 0,02
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI SA
Przychody i zyski 13 150 7 644 2 885 1 721
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 082 5 586 2 431 1 258
Zysk (strata) netto 9 890 4 938 2 170 1 112
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 339 -1 522 -1 391 -343
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 329 4 406 730 992
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 283 -718 720 -162
Przepływy pieniężne netto, razem 273 2 166 60 488
Aktywa razem 456 776 445 029 98 594 96 435
Zobowiązania i rezerwy razem 32 306 27 939 6 973 6 054
Kapitał własny (aktywa netto) 424 470 417 090 91 621 90 381
Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 435 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,19 6,08 1,34 1,32
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,19 6,08 1,34 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,07 0,03 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,14 0,07 0,03 0,02

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 17:15
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ