Newsletter

Biznes i finanse

Komunikat prasowy Kasy Krajowej SKOK - 17.07.2014 r.

17.07.2014, 12:36aktualizacja: 17.07.2014, 12:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Szanowni Państwo,

Z udostępnionego na stronach Rządowego Centrum Legislacji pisma Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2014 r., kierowanego do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów (znak: KRM-10-32-14) dowiadujemy się, że w nowej wersji projektu ustawy o obligacjach uwzględniona została uwaga zgłoszona przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca, zawartej w art. 108 projektu ustawy w wersji z maja br., zmiany do ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Wcześniejsza wersja projektu tej ustawy przewidywała umożliwienie zaliczania środków pochodzących z emisji obligacji wieczystych, dokonywanej przez spółdzielcze kasy, do jej funduszy własnych. Tymczasem przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie do sekretarza stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. zarekomendował w swoim stanowisku odrzucenie możliwości zaliczania środków uzyskanych z emisji obligacji wieczystych do funduszy własnych kasy stwierdzając, że:

"(…) stworzenie takiej możliwości nie jest uzasadnione ze względu na szczególny charakter spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jako spółdzielni połączonych więzią o charakterze osobowym, co ograniczałoby potencjalny krąg nabywców obligacji, którzy mogą przecież i bez tego partycypować we wzroście kapitałów - wnosząc udziały ponadobowiązkowe. Przyjęcie natomiast nieograniczonego kręgu nabywców obligacji (poprzez stworzenie możliwości kierowania ich do dowolnych podmiotów) oznaczałoby stworzenie wyłomu w uwarunkowaniach odnoszących się do charakteru więzi osobowych występujących pomiędzy członkami spółdzielni, które straciłyby wówczas zamknięty charakter, odróżniający SKOK, jako instytucję samopomocy finansowej, od innych instytucji finansowych".

W związku z powyższym Kasa Krajowa wyraża głębokie zaniepokojenie i uznaje za wysoce zdumiewający fakt, iż organ sprawujący nadzór nad sektorem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, który w swoich raportach każdorazowo wskazując na niedobory funduszy własnych kas w stosunku do wymogu kapitałowego w sektorze SKOK i wyciągając z tego faktu określone konsekwencje, jednocześnie z olbrzymią determinacją chce wpłynąć na bezzasadne naszym zdaniem ograniczenie możliwości budowania kapitałów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Powyższe stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego jest tym bardziej zdumiewające, że wcześniejsza wersja projektu ustawy o obligacjach umożliwiająca zaliczanie środków pochodzących z obligacji wieczystych, dokonywanych przez spółdzielcze kasy do jej funduszy własnych, została uzgodniona podczas merytorycznej konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 22 stycznia br. i nie budziła żadnego sprzeciwu zarówno po stronie przedstawicieli Ministra Finansów jak i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Stanowisko KNF jest także niezrozumiałe od strony merytorycznej. Fundusz utworzony z emisji obligacji wieczystych byłby znacznie trwalszy niż fundusz udziałowy, zwłaszcza w przypadku udziałów nadobowiązkowych, które mogą być wypowiedziane w każdym czasie i podlegają zwrotowi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym zostały wypowiedziane. Ograniczenie z art. 3 ustawy o skok dotyczy wyłączenie usług świadczonych przez kasy, a nie sposobu pozyskiwania przez nie funduszy własnych. Na gruncie obowiązujących przepisów nie budzi także wątpliwości, że kasy mogą emitować obligacje - por. art. 2 pkt 1a obowiązującej ustawy o obligacjach, a krąg ich nabywców nie podlega żadnym ograniczeniom, gdyż emisja obligacji nie mieści się w zakresie czynności, o których mowa w art. 3 ustawy o skok.

Trzeba dodać, że za wprowadzeniem proponowanego przez Kasę Krajową a postponowanego przez przewodniczącego KNF rozwiązania, przemawiają potrzeby kapitałowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które podlegają określonym wymogom regulacyjnym w zakresie poziomu funduszy własnych. Wprowadzenie możliwości zaliczania do funduszy własnych kas środków pochodzących z emisji obligacji wieczystych przyspieszyłoby procesy restrukturyzacyjne kas i pozwoliłoby na wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. W obecnym stanie prawnym członkowie kas obejmujący udziały nadobowiązkowe w kasach nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, bo nadwyżka bilansowa kas nie podlega podziałowi między członków kasy. W przypadku zasilenia kapitałowego kasy w formie objęcia obligacji wieczystych, posiadacz obligacji zyskiwałby z tego tytułu wynagrodzenie, odmiennie jak w przypadku obejmowania udziałów nadobowiązkowych w kasie.

Z poważaniem

Andrzej Dunajski

Rzecznik prasowy

Kasy Krajowej

tel. (58) 550 96 82

tel. kom. 607 041 350

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.07.2014, 12:36
Źródło informacji SKOK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ