Newsletter

LSI SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

29.11.2023, 17:11aktualizacja: 29.11.2023, 17:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane skonsolidowane za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 39 711 39 951 8 676 8 522
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 404 9 367 2 928 1 998
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 996 -1 045 436 -223
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 867 -1 092 408 -233
Zysk (strata) netto 1 888 -1 316 412 -281
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 888 -1 316 412 -281
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 61 279 62 325 13 220 13 289
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 49 888 48 803 10 762 10 406
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 703 695
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 49 888 48 803 10 762 10 406
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 895 3 597 625 767
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 8 496 9 925 1 833 2 116
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 045 -2 731 1 976 -583
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 014 -8 145 -1 095 -1 737
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 763 824 -385 176
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 268 -10 052 496 -2 144
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,58 -0,40 0,13 -0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 15,30 14,97 3,30 3,19
Dane jednostkowe za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 37 096 37 082 8 104 7 910
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 12 443 8 166 2 718 1 742
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 619 -1 485 354 -317
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 176 -135 475 -29
Zysk (strata) netto 2 222 -254 485 -54
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 222 -254 485 -54
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 62 107 63 443 13 398 13 528
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 50 693 49 274 10 936 10 506
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 703 695
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 50 693 49 274 10 936 10 506
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 2 895 3 597 625 767
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 8 519 10 572 1 838 2 254
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 669 -3 411 1 675 -728
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 181 -6 644 -913 -1 417
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 722 897 -376 191
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 766 -9 158 386 -1 954
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 0,68 -0,08 0,15 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 15,55 15,11 3,35 3,22

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 17:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ