Newsletter

MANGATA HOLDING SA (6/2024) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ MANGATA HOLDING S.A. zwołanego na 11.06.2024 r.

05.06.2024, 14:08aktualizacja: 05.06.2024, 14:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 6/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej ("Emitent"), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. otrzymał wniosek akcjonariusza Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Akcjonariusz"), złożony w związku ze zwołanym na dzień 11 czerwca 2024 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta (o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 4/2024 oraz 5/2024 z dnia 15 maja 2024 r.), zawierający projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W ramach punktu 13. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, działając na podstawie przepisu art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz wniósł o poddanie pod głosowanie wypłaty dywidendy w wysokości 6,75 zł na jedną akcję. Do wniosku Akcjonariusz załączył projekt uchwały.

Pełna treść projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.06.2024, 14:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ