Newsletter

MIRACULUM SA Raport okresowy roczny RR

19.04.2024, 20:00aktualizacja: 19.04.2024, 20:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody ze sprzedaży 47 063,00 43 312,00 10 393,00 9 238,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 383,00 -529,00 85,00 -113,00
Zysk (strata) brutto -1 323,00 -1 361,00 -292,00 -290,00
Zysk (strata) netto za okres -1 637,00 -2 459,00 -361,00 -525,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -243,00 -594,00 -54,00 -127,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -241,00 -222,00 -53,00 -47,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 577,00 621,00 127,00 132,00
Przepływy pieniężne netto, razem 93,00 -195,00 21,00 -42,00
Suma Aktywów 59 563,00 56 212,00 13 699,00 11 986,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem 37 934,00 34 156,00 8 724,00 7 283,00
Zobowiązania długoterminowe 5 911,00 20 840,00 1 360,00 4 444,00
Zobowiązania krótkoterminowe 32 023,00 13 316,00 7 364,00 2 839,00
Kapitał własny 21 629,00 22 056,00 4 975,00 4 703,00
Kapitał zakładowy 41 500,00 38 000,00 9 545,00 8 103,00
Liczba akcji (w szt.) 41 500 000,00 38 000 000,00 41 500 000,00 38 000 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,04 -0,06 -0,01 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,52 0,58 0,12 0,12
Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 19.04.2024, 20:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ