Newsletter

MONNARI TRADE SA (6/2023) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

28.03.2023, 15:35aktualizacja: 28.03.2023, 15:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 6/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 marca 2023 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE

i 2004/72/WE oraz informację o zmianie stanu posiadania akcji.

Treść przedmiotowego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Pan Mirosław Misztal jako Prezes Zarządu Emitenta oraz jako osoba kontrolująca Modern Model Sp.

z o.o. z siedzibą w Łodzi, poinformował o transakcji nabycia przez ww. Spółkę 300 000 akcji MONNARI TRADE S.A., w transakcji pakietowej, za cenę 4,80 zł za akcję

W dniu 28 marca 2023 r., MODERN MODEL Sp. z o.o. nabyła 300 000 akcji Emitenta, co stanowi 0,98% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,85 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Modern Model Sp. z o.o przed zawarciem powyższej umowy, posiadała akcje MONNARI TRADE S.A. w liczbie 2 153 000 akcji Emitenta, co stanowiło 7,04 % w kapitale zakładowym oraz 6,13 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku nabycia ww. akcji Modern Model Sp. z o.o. posiada 2 453 000 akcji, co stanowi 8,03 % w kapitale zakładowym oraz 6,98 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Mirosław Misztal poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Nabycie akcji Monnari Trade S.A. przez wyżej wymienioną spółkę stanowi pośrednie nabycie przez Pana Mirosława Misztala akcji Emitenta. W wyniku powyższej transakcji, stan posiadania przez niego akcji Emitenta bezpośredni i pośredni uległ zmianie w stosunku do informacji zawartej w Skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2022 r. i wynosi - 10 409 468 akcji (w tym 1 200 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu), co stanowi 34,06 % w kapitale zakładowym oraz 33,04 % w ogólnej liczbie głosów (11 609 468 głosów) na Walnym Zgromadzeniu.

Przed wyżej wymienioną transakcją stan posiadania Pana Mirosława Misztala akcji Emitenta bezpośredni i pośredni wynosił 10 109 468 akcji (w tym 1 200 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu), co stanowiło 33,08 % w kapitale zakładowym oraz 11 309 468 głosów, co stanowiło 32,18 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

MODERN MODEL Sp. z o.o. w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów MONNARI TRADE S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 15:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.