Newsletter

ORLEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

22.05.2024, 20:01aktualizacja: 22.05.2024, 20:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
(dane (dane
przekształcone) przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 82 332 115 828 19 053 24 642
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 7 730 16 540 1 789 3 519
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 4 321 12 718 1 000 2 706
Zysk przed opodatkowaniem 4 475 13 486 1 036 2 869
Zysk netto 2 785 9 471 645 2 015
Całkowite dochody netto 547 13 859 127 2 948
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 765 9 324 640 1 984
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 531 13 708 123 2 916
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 670 23 600 2 700 5 021
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (9 778) (13 366) (2 263) (2 844)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (3 649) (2 735) (844) (582)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 757) 7 499 (407) 1 595
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 2,38 8,03 0,55 1,71
31/03/2024 31/12/2023 31/03/2024 31/12/2023
Aktywa trwałe 176 442 170 795 41 024 39 281
Aktywa obrotowe 86 555 93 383 20 125 21 477
Aktywa razem 262 997 264 178 61 149 60 758
Kapitał podstawowy 1 974 1 974 459 454
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 152 613 152 082 35 484 34 977
Kapitał własny razem 153 727 153 180 35 743 35 230
Zobowiązania długoterminowe 42 774 41 616 9 945 9 571
Zobowiązania krótkoterminowe 66 496 69 382 15 461 15 957
Liczba akcji 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 131,46 131,00 30,57 30,13
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
(dane (dane
przekształcone) przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 54 891 76 121 12 703 16 194
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 1 655 12 046 383 2 563
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 615 10 595 142 2 254
Zysk przed opodatkowaniem 1 536 11 494 355 2 445
Zysk netto 1 299 9 393 301 1 998
Całkowite dochody netto 67 13 698 16 2 914
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 444 26 114 334 5 556
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (215) (18 429) (50) (3 921)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 446) (1 766) (566) (376)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (1 217) 5 919 (282) 1 259
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,12 8,09 0,26 1,72
31/03/2024 31/12/2023 31/03/2024 31/12/2023
Aktywa trwałe 137 674 135 594 32 011 31 185
Aktywa obrotowe 63 318 68 775 14 722 15 818

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 22.05.2024, 20:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ