Newsletter

RAEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

17.05.2024, 18:54aktualizacja: 17.05.2024, 18:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody łącznie calkowite 3 400 8 270 787 1 759
Przychody ze sprzedaży 3 376 8 253 781 1 756
Koszty działalności operacyjnej (1 445) (6 415) (334) (1 365)
Amortyzacja (141) 0 (33) 0
Zysk / (strata) ze sprzedaży 1 931 1 838 447 391
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 931 1 848 447 393
Zysk / (strata) przed opotakowaniem 1 873 1 853 433 394
Zysk / (strata) netto 1 232 1 796 285 382
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 928) 1 087 (909) 231
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (500) (2 236) (116) (476)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 955 1 551 915 330
na 31.03.2024 na 31.12.2023 na 31.03.2024 na 31.12.2023
Aktywa trwałe 4 319 491 1 004 113
Aktywa obrotowe 17 808 2 942 4 141 677
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 464 0 108 0
Należności krótkoterminowe 6 568 241 1 527 55
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 72 21 17 5
Kapitał własny 13 440 1 935 3 125 445
Zobowiązania i rezewy długoterminowe 2 315 597 538 137
Zobowiązania i rezewy krótkoterminowe 6 371 900 1 481 207
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 0,29 0,05 0,07 0,01
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,03 0,05 0,01 0,01
Liczba akcji na dzień bilansowy 47 075 222 47 075 222 47 075 222 47 075 222
Średnia ważona liczba akcji 47 075 222 42 552 817 47 075 222 42 552 817
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży - - - -
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (298) (518) (69) (110)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (310) (542) (72) (115)
Zysk (strata) netto (310) (626) (72) (133)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (3 466) (308) (802) (66)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (510) (358) (118) (76)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 962 1 000 917 213
Zwiekszenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (14) 334 (3) 71
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 47 075 222 29 567 691 47 075 222 29 567 691
Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) (0,0066) (0,0212) (0,0015) (0,0045)
na 31.03.2024 na 31.12.2023 na 31.03.2024 na 31.12.2023
Aktywa trwałe 1 860 1 727 435 397
Aktywa obrotowe 4 066 228 945 52
Aktywa, razem 5 935 1 955 1 380 450
Zobowiazania długoterminowe 223 223 52 51
Zobowiązania krótkoterminowe 1 327 1 015 309 233
Kapitał własny 4 385 717 1 020 165
Kapitał podstawowy 4 708 4 708 1 095 1 083

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.05.2024, 18:54
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ