Newsletter

RAFAMET SA (15/2023) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego RAFAMET S.A. oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki.

28.03.2023, 15:13aktualizacja: 28.03.2023, 15:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 15/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 24.03.2023 r. przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie Uchwały nr 13/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. oraz zmian w Statucie Spółki dokonanych na podstawie Uchwały nr 14/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. Powyższe Uchwały zostały podjęte przez NWZ w dniu 15.02.2023 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.853.670,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 5.385.367 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w seriach:

1) seria A od nr 00000001 do nr 00068165;

2) seria B od nr 00068166 do nr 00340823;

3) seria C od nr 00340824 do nr 00890195;

4) seria D od nr 00890196 do nr 01363290;

5) seria E od nr 01363291 do nr 01439567;

6) seria F od nr 01439568 do nr 04318701;

7) seria G od nr 04318702 do nr 04852034;

8) seria H od nr 04852035 do nr 05385367.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 5.385.367. Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F oraz akcje serii G są akcjami na okaziciela, zaś akcje serii H są akcjami imiennymi.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający jego zmiany został przyjęty Uchwałą nr 15/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 15.02.2023 r.

Treść postanowień Statutu Spółki obowiązujących do czasu rejestracji zmian przez Sąd i treść postanowień Statutu po jego rejestracji, a także tekst jednolity Statutu uwzględniający wprowadzone zmiany, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 15:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii