Newsletter

SERINUS ENERGY PLC Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS

27.11.2023, 08:01aktualizacja: 27.11.2023, 08:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży / Revenue 56 164 185 586 12 270 39 596
Opłaty koncesyjne / Royalties (6 253) (11 798) (1 366) (2 517)
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne /
Revenue net of royalities 49 911 173 788 10 904 37 079
Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses (16 960) (17 984) (3 705) (3 837)
Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense (13) (262) (3) (56)
Koszty finansowe / Finance expense (5 406) (5 830) (1 181) (1 244)
Zysk (strata) netto / Net income (loss) for the period (19 301) 14 951 (4 217) 3 190
Zysk (strata) netto przypadający na akcję (w USD/PLN/EUR) - podstawowy i rozwodniony / Earnings (loss) per share (in USD and PLN and EUR) - basic and dilutive (0,17) 0,13 (0,04) 0,03
Średnia ważona liczba akcji - podsawowa i rozwodniona (w tys.) / Weighted average shares - basic and diluted (in '000) 113 097 114 714 113 097 114 714
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cashflows from operating activities 7 185 38 690 1 570 8 255
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności finansowej / Cashflows used in financing activities (872) (2 473) (191) (528)
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities (20 851) (33 197) (4 555) (7 083)
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 września 2023 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. (kolumny 2. i 4.) / BS - below items are presented as at 30 September 2023 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2022 (2nd and 4th column) 2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31
Aktywa obrotowe razem / Current assets 62 063 73 301 13 385 15 630
Aktywa trwałe razem / Non-current assets 324 038 323 627 69 884 69 008
Aktywa razem / Total assets 386 101 396 928 83 269 84 638
Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities 80 717 72 936 17 408 15 552
Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities 164 777 162 020 35 537 34 548
Kapitał zakładowy razem / Share capital 1 754 484 1 766 840 378 383 376 749
Kapitał własny razem / Total equity 140 608 161 972 30 324 34 538

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.11.2023, 08:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ