Newsletter

ZE PAK SA Raport okresowy roczny RR

30.04.2024, 18:06aktualizacja: 30.04.2024, 18:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 215 623,00 2 789 734,00 710 101,00 595 042,00
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 654 232,00 618 875,00 144 473,00 132 004,00
Zysk (Strata) brutto 664 472,00 632 253,00 146 734,00 134 858,00
Zysk (Strata) netto 584 412,00 543 577,00 129 055,00 115 943,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -815 175,00 636 661,00 -180 014,00 135 798,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -187 256,00 143 594,00 -41 351,00 30 628,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -268,00 30 119,00 -59,00 6 424,00
Przepływy pieniężne netto razem -1 002 699,00 810 374,00 -221 425,00 172 850,00
Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję 11,50 10,70 2,54 2,28
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00
Stan na 31.12.2023; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2022
Aktywa razem 2 842 621,00 2 785 039,00 653 777,00 593 838,00
Aktywa trwałe 1 883 371,00 778 403,00 433 158,00 165 974,00
Aktywa obrotowe 959 250,00 2 006 636,00 220 619,00 427 863,00
Kapitał własny ogółem 1 992 833,00 1 408 414,00 458 333,00 300 308,00
Kapitał podstawowy 101 647,00 101 647,00 23 378,00 21 674,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 849 788,00 1 376 625,00 195 443,00 293 530,00
Zobowiązania długoterminowe 129,00 129,00 30,00 28,00
Zobowiązania krótkoterminowe 142 809,00 106 685,00 32 845,00 22 748,00
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 39,21 27,71 9,02 5,91
Średnioważona liczba akcji 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 30.04.2024, 18:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ