Newsletter

Ludzie i kultura

CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

24.05.2017, 20:42aktualizacja: 24.05.2017, 20:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i zaakceptował sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres,

- uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2016.

Przyjęto:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Ministrowie zapoznali się z informacją o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz stanie wykorzystania środków z funduszy europejskich.

# # #

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ten okres – oba dokumenty przedłożył minister rozwoju i finansów.

Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 314.683.570 tys. zł i były wyższe o 875.044 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 r., tj. o 0,3 proc. Na wyższe niż przewidywane wykonanie dochodów wpłynęły, przede wszystkim większe wpływy z podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, znaczenie miała także wyższa wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Wydatki budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 360.843.115 tys. zł (w tym 750.333 tys. zł to wydatki przesunięte do realizacji w 2017 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego) i były niższe o 7.705.411 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na 2016 r., tj. o 2,1 proc. Niższe niż planowano wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków dotyczących dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących.

Deficyt budżetu państwa wyniósł 46.159.544 tys. zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2016 r. nieprzekraczalnego poziomu 54.740.000 tys. zł był on niższy o 8.580.456 tys. zł, tj. o 15,7 proc.

Produkt Krajowy Brutto

Średnie kwartalne tempo wzrostu PKB w 2016 r. wyniosło ok. 0,7 proc. i było niższe od tego z lat 2014-2015 (ok. 0,9 proc.). W ciągu roku dynamika PKB charakteryzowała się stosunkowo dużą zmiennością. Wyniki gospodarki polskiej w IV kw. 2016 r. wskazują na wyraźną poprawę dynamiki aktywności gospodarczej w końcu roku. W całym 2016 r. PKB zwiększył się realnie o 2,7 proc., czyli mniej od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt krajowy, choć jego dynamika była niższa niż rok wcześniej, ze względu na spadek inwestycji. Nieznacznie dodatni (0,3 pkt. proc.) wkład do wzrostu PKB miał eksport netto. PKB w ujęciu nominalnym wyniósł 1.851,2 mld zł i był o 2,9 proc. wyższy niż w 2015 r.

Poprawa sytuacji na rynku pracy, niska dynamika cen konsumpcyjnych oraz realizacja programu „Rodzina 500 plus” w połączeniu z dobrymi nastrojami konsumentów, znalazły odzwierciedlenie w wyższej dynamice konsumpcji prywatnej. Tempo wzrostu spożycia prywatnego w 2016 r. wyniosło 3,8 proc. (wobec 3 proc. w 2015 r. i 3,7 proc. zakładanych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r.) i był to najlepszy wynik od 2008 r.

Rynek pracy

Na koniec 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 228 tys. (tj. o 14,6 proc.) w porównaniu z poziomem sprzed roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniosła 8,3 proc., tj. była niższa o 1,4 pkt. proc. niż pod koniec 2015 r., a także niższa od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (9,7 proc.).

Inflacja

Przez większą część 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymywały się poniżej poziomów sprzed roku. Deflacja w ujęciu rocznym zakończyła się w listopadzie, a średnio w całym 2016 r. ceny konsumpcyjne były o 0,6 proc. niższe w porównaniu do 2015 r. i wyraźnie niższe od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (przewidującej wzrost cen o 1,7 proc.). Kształtowanie się cen konsumpcyjnych w Polsce było w znacznym stopniu efektem sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych i rolnych.

Bilans płatniczy

Łączna nominalna nadwyżka w handlu towarami i usługami w relacji do PKB w 2016 r. osiągnęła rekordowy poziom 3,7 proc. W efekcie deficyt całego rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego obniżył się do 0,3 proc. PKB z 0,6 proc. PKB w roku wcześniejszym, co było najlepszym wynikiem od połowy lat 90. Dane okazały się lepsze od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (-1,5 proc. PKB).

# # #

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2016, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

Rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2016 r. Przygotowanie tej uchwały stanowi wykonanie art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego Rada Ministrów podejmuje uchwałę o zamknięciu rachunków państwowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem.

Do osiągnięcia tego celu zdefiniowano bardziej szczegółowo pojęcie faktycznego zaprzestania działalności przez doprecyzowanie przypadków, w których możliwa będzie wypłata zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych.

Rozszerzono katalog świadczeń przysługujących pracownikom, związanych z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy, oraz wydłużono okresy referencyjne, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Nowe rozwiązania umożliwią wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy, według nowej propozycji będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności.

Wydłużone zostaną okresy referencyjne (okresy odniesienia) między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy – z 9 do 12 miesięcy. Dzięki tej zmianie ochroną objęte zostaną osoby, w przypadku których uprawnienie do świadczenia nie mieściło się w przyjętych dotychczas okresach referencyjnych. Zmiana ta spowoduje rozszerzenie ochrony roszczeń pracowniczych.

Nowelizacja ustawy przewiduje też uporządkowanie i usprawnienie trybu wypłaty świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy.

W stosunku do tych samych pracowników danego pracodawcy, te same zaległe świadczenia pracownicze mające charakter jednorazowy, będą mogły być wypłacone tylko raz, a zaległe świadczenia okresowe, w tym wynagrodzenie – za okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Ponadto zaproponowano, aby przy wypłacie świadczeń podstawę stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące w dniu złożenia wykazu lub wniosku o wypłatę świadczeń.

W przypadku odmowy wypłaty przez marszałka województwa świadczeń lub zaliczki, wnioskodawca będzie miał 30 dni na podjęcie środków prawnych przed sądem pracy. Termin ten będzie się liczył od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie wypłaty. Obecna możliwość odwołania się do sądu pracy w każdym czasie (nawet w ciągu kilku lat od odmowy wypłaty) powoduje – w przypadku przegrania sporu przez marszałka województwa – konieczność zaspokojenia roszczenia wnioskodawcy wraz z wysokimi odsetkami ustawowymi.

Projekt nowelizacji ustawy zapewni także pełniejsze dostosowanie przepisów krajowych do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Dzięki zmianom, ochroną roszczeń pracowniczych objęte zostaną również osoby zatrudnione u pracodawcy, takie jak: małżonek pracodawcy, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, itd. Osoby te były dotychczas wyłączone z ochrony, ponieważ mogły mieć wpływ na działalność osoby fizycznej prowadzącej własną firmę. Projektowana nowelizacja doprecyzowuje również niektóre przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, co wynika z doświadczeń i spostrzeżeń związanych z praktycznym stosowaniem jej regulacji.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji.

Obecnie, mimo istniejącego obowiązku płacenia abonamentu od posiadanych odbiorników radiowych i telewizyjnych, jedynie niewielka część gospodarstw domowych i przedsiębiorców (odpowiednio: ok. 13 proc. i ok. 12 proc.) płaci abonament. W efekcie działalność misyjna radiofonii publicznej finansowana jest w ok. 60-80 proc. z abonamentu, zaś koszty misji TVP (w latach 2014-2015) – jedynie w ok. 30 proc.

Nakłady na media publiczne w Polsce są na najniższym poziomie w całej Unii Europejskiej. Polska ma także największy wśród krajów europejskich ubytek w poborze opłat abonamentowych.

Od 1994 r. notowany jest stały spadek liczby zarejestrowanych abonentów RTV: w 1993 r. było ich 10,9 mln, w tym niespełna 1,2 mln zwolnionych z wnoszenia opłat, natomiast w 2015 r. zarejestrowanych abonentów było 6,9 mln, w tym 3,17 mln zwolnionych. W Polsce jest zaś ok. 13,6 mln gospodarstw domowych. Według danych GUS, w ok. 97 proc. z nich znajdują się odbiorniki telewizyjne. Około 66 proc. gospodarstw domowych korzysta z usług dostawców telewizji płatnej, w tym operatorów sieci kablowych, satelitarnych platform cyfrowych, itd.

Aby poprawić pobór abonamentu zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament.

Dostawcy tych usług będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je operatorowi wyznaczonemu pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej. Dostawcy tych usług będą także musieli przekazywać Poczcie Polskiej informacje o wszystkich zawieranych umowach. Poczta Polska miałaby przy tym prawo żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej o poszczególnych klientach korzystających z tych usług. Jednocześnie dane osobowe podmiotów, które muszą płacić abonament byłyby odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Zaproponowano także łatwiejszą rejestrację odbiorników przez osoby korzystające z usług płatnej telewizji. Odbiorcy tych usług będą mieli możliwość zarejestrowania odbiornika za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji.

Przy zawarciu umowy dostawca usług telewizji płatnej musiałby przekazać klientowi informację o obowiązku zarejestrowania odbiornika oraz uregulowania opłat abonamentowych. Klient byłby też poinformowany, że niektóre jego dane osobowe zostaną przekazane Poczcie Polskiej.

Dostawcy płatnej telewizji przekażą także jednorazowo Poczcie Polskiej informację o dotychczasowych swoich odbiorcach oraz podadzą swoim klientom komunikat, że umowa o dostarczenie płatnej telewizji łączy się z posiadaniem odbiornika telewizyjnego, który podlega obowiązkowej rejestracji. Dostawcy usług telewizji płatnej będą musieli również poinformować swoich klientów w komunikacie, że przekażą ich niektóre dane osobowe Poczcie Polskiej.

Wszystkie czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień będą nadal realizowane przez Pocztę Polską. Dostawca płatnej telewizji będzie jedynie pośredniczył, o ile tak zdecyduje klient, w procedurze zgłoszenia odbiornika do rejestracji oraz udzielał informacji niezbędnych do identyfikacji podmiotu obowiązanego do wnoszenia opłat abonamentowych.

Brak dokonania rejestracji za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji nie będzie wpływał na ważność umowy o dostarczanie tej telewizji, ani na sposób świadczenia usług przez dostawcę. Osoba, która nie zarejestruje odbiornika (w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem dostawcy) będzie – tak jak dotychczas – podlegała opłacie za używanie niezarejestrowanego odbiornika w wysokości 30-krotności opłaty abonamentowej.

Projekt przewiduje odpłatność za wszystkie obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej, które będą tworzyły koszty po ich stronie. Wysokość rekompensaty określi w rozporządzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Zaproponowano, aby nowelizacja ustawy weszła w życie po miesiącu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

# # #

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. rząd ustanowił kompleksowy program obchodów upamiętniających wydarzenia związane z odradzaniem się państwa polskiego. Program „Niepodległa” będzie realizowany w latach 2017-2021, tak aby objął wiele rocznicowych wydarzeń związanych z odradzaniem się polskiej państwowości.

W świadomości zbiorowej Polaków odzyskanie niepodległości w 1918 r. funkcjonuje jako jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Dlatego przypadające na 2018 r. stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości oraz zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

Wydarzenia sprzed stu lat miały charakter wyjątkowy. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym, Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granice, rozwijali gospodarkę, prawodawstwo i oświatę, a przez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę czy muzykę znaleźli miejsce w głównym nurcie kultury światowej.

Kluczowe dla programu są trzy wartości wyróżniające polską tożsamość narodową: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Nadrzędnym celem programu „Niepodległa” będzie wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych (priorytetów) takich jak:

- realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Będzie to 39 flagowych projektów tworzonych przez instytucje podległe oraz nadzorowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Założono, że w ramach programu nie będzie upamiętniania w formie pomników czy tablic pamiątkowych. Wybrane projekty kulturalne mają stanowić „żywe” upamiętnienie rocznicy. Pośród nich znajdą się projekty wystawiennicze, filmowe, muzyczne czy badawcze. Będą to m.in. wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Przewidziano też koncerty w Filharmonii Narodowej czy Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, a także utrwalenie i upowszechnianie w międzynarodowym obiegu kulturowym 100 arcydzieł muzyki polskiej, a także stworzenie aranżacji muzycznych 100 najpiękniejszych polskich wierszy. Przewidziano też Narodowe Śpiewanie, itd.

Dodatkowo, w ramach programu realizowane będą m.in. projekty ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz edukacji narodowej.

- włączenie obywateli we współtworzenie obchodów

Przewidziano realizację projektów w społecznościach lokalnych, na poziomie gmin, powiatów oraz województw, w tym dwóch dużych programów dotacyjnych:

1. program „Koalicje dla Niepodległej” wspierający organizację oddolnych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez inicjatywy obywatelskie,

2. program „Niepodległa” skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wspierający działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej.

- upowszechnianie za granicą wizerunku Polski opartego na systemie wartości międzynarodowych

Chodzi o program koordynowany i realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza, który będzie skoncentrowany na prezentacji dorobku polskiej kultury ostatniego stulecia, ukazanego w pespektywie jej tysiącletniego dziedzictwa.

Jeśli chodzi o działania zagraniczne planowana jest realizacja projektów w ramach wybranych ścieżek tematycznych obchodów: Ignacy Jan Paderewski-ikona niepodległości; Polonia i Polacy za granicą; Polki; Pokolenie Niepodległej; Awangarda; Duchowość Niepodległej; Robotnicy.

Działania w sferze kultury staną się pretekstem do organizacji debaty na temat wolności, solidarności oraz poszanowania godności i praw jednostki. Tak postawiony cel daje Polsce możliwość zabrania głosu w dyskusji na temat wyzwań współczesności. Polska będzie prezentowana jako kraj o ukształtowanej tożsamości, a przy tym otwarty, kreatywny, innowacyjny i świadomy swojej roli w regionie.

Nadzór nad realizacją programu „Niepodległa” będzie sprawował pełnomocnik rządu do spraw Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w MKiDN. Wsparciem pełnomocnika oraz bieżącą koordynacją obchodów i nadzorem nad programami dotacyjnymi (włączającymi Polaków w świętowanie) – zajmie się biuro programu „Niepodległa”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Więcej informacji o obchodach znajduje się na stronie: www.niepodległa.gov.pl.

# # #

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz stanie wykorzystania środków z funduszy europejskich, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

Polska gospodarka nabiera rozpędu

W I kwartale 2017 r. polska gospodarka przyspieszyła do 4 proc. wzrostu PKB. Pozytywne tendencje to efekt dobrej polityki gospodarczej rządu, realizacji programu 500+, dobrej sytuacji na rynku pracy i optymistycznych nastrojów konsumentów. Duże znaczenie ma też wyższa dynamika inwestycji, spowodowana m.in. przyspieszeniem tempa i wzrostem efektywności wykorzystania funduszy unijnych. Dostrzegają to instytucje europejskie, międzynarodowe instytucje finansowe, banki i niezależne ośrodki eksperckie, i w rezultacie podnoszą prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski.

Systematycznie rosną płace i zatrudnienie. Stopa rejestrowanego bezrobocia obniżyła się do historycznie niskiego poziomu i wynosi obecnie 7,7 proc. Pozytywnym tendencjom na rynku pracy towarzyszy poprawa koniunktury w przemyśle i budownictwie. Kwietniowa wartość wskaźnika PMI (wskaźnik aktywności finansowej) dla polskiego przemysłu to 54,1 pkt. Znacząco przewyższa on długoterminową średnią dla Polski (50,4 pkt.). Łączny wzrost produkcji przemysłowej w pierwszych miesiącach 2017 r. wyniósł 5,4 proc., a produkcji budowlanej 2,3 proc.

Dane za I kwartał 2017 r. świadczą o wyraźnym ożywieniu polskich obrotów towarowych z zagranicą. Od stycznia do marca 2017 r. eksport wzrósł o 9,2 proc. (do blisko 48,7 mld euro), a import o 12,3 proc. (do 48,3 mld euro). Nadal więc utrzymujemy nadwyżkę w handlu zagranicznym.

W kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W ocenie Rady Polityki Pieniężnej, w średnim okresie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego (2,5 proc.) jest niewielkie.

Polska będzie nadal atrakcyjna dla inwestorów. Z raportu fDI Intelligence opublikowanego 15 maja br. wynika, że wartość inwestycji typu greenfield, zapowiedzianych przez inwestorów zagranicznych w Polsce w 2016 r., wyniosła 9,9 mld dolarów, co plasuje nasz kraj na piątej pozycji w Europie.

Polska liderem we wdrażaniu funduszy unijnych

Dobrej koniunkturze gospodarczej sprzyja efektywne inwestowanie funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020. Polska pozostaje unijnym liderem w wykorzystaniu europejskich pieniędzy.

Do końca kwietnia 2017 r. Komisja Europejska wypłaciła nam środki w wysokości 3,9 mld euro za zrealizowane działania. Stanowi to ponad 35 proc. całej kwoty przekazanej dotychczas wszystkim państwom członkowskim w ramach funduszy z perspektywy 2014-2020. Pozostałe 27 krajów otrzymało łącznie 7,2 mld euro.

Kwota unijnego dofinasowania w zawartych umowach z beneficjentami sięga już niemal 100 mld zł (32 proc. przyznanych Polsce funduszy), a całkowita wartość – blisko 17 tys. inwestycji realizowanych z unijnym wsparciem – wynosi 154,4 mld zł. Nadal szybciej realizowane są programy krajowe (zakontraktowane środki to ponad 36 proc. alokacji), niż regionalne (27 proc. alokacji).

Dane dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie potwierdzają, że inwestycje współfinansowane ze środków europejskich nie zwolnią tempa. Wnioskodawcy przedstawili dotąd 52,5 tys. aplikacji na 315,7 mld zł, z czego 198,8 mld zł dotyczy wkładu z funduszy Unii Europejskiej, czyli 65 proc. alokacji na lata 2014-2020.

Najwięcej funduszy europejskich (blisko 37,3 mld zł) przeznaczono na wsparcie zrównoważonego transportu. Znacząca ich pula została wykorzysta na projekty w obszarze podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjności oraz badawczo-rozwojowym (19,2 mld zł), a także wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (9,3 mld zł) oraz trwałego zatrudnienia (8,8 mld zł).

Tempa nabiera także rozliczanie wydatków poniesionych przez beneficjentów w realizowanych projektach. We wnioskach o płatność wykazali oni kwotę 27,8 mld zł. Z tego dofinansowanie unijne wynosi 20,9 mld zł. Stanowi to blisko 7 proc. całej puli dla Polski.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kfk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.05.2017, 20:42
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ