Newsletter

MKiDN: Ogłaszamy konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu „Polonika” (komunikat)

20.06.2024, 18:59aktualizacja: 20.06.2024, 19:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. Termin złożenia dokumentów upływa 30 sierpnia br. Do 25 października planowane jest zakończenie postępowania konkursowego.

Wymagania, które muszą spełnić kandydaci, to m.in.:

- wykształcenie co najmniej wyższe – magisterskie;

- minimum 5-letni staż pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, uczelniach lub podmiotach gospodarczych w obszarze kultury lub nauki;

- minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych działających w obszarze kultury lub nauki;

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie kontaktów służbowych w obszarze działalności instytucji (minimum poziom B2);

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

- korzystanie z pełni praw publicznych;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- niepodleganie zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych;

- przygotowanie i przedstawienie przed Komisją Konkursową koncepcji działalności Instytutu „Polonika”;

- w przypadku cudzoziemców lub obywateli polskich na stałe mieszkających za granicą - znajomość języka polskiego pozwalająca na swobodną komunikację.

Dodatkowo brane pod uwagę będą:

- wiedza z zakresu polskiego dziedzictwa kulturowego;

- wykształcenie odpowiadające co najmniej jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Instytutu „Polonika”;

- dorobek naukowy lub publicystyczny w co najmniej jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Instytutu „Polonika”;

- doświadczenie w realizacji projektów związanych z polskim dziedzictwem kulturowym jako kierownik projektu lub członek zespołu sterującego (lub zbliżonych zakresem odpowiedzialności, niezależnie od nazwy funkcji);

- umiejętności menadżerskie pozwalające na sprawne zarządzanie co najmniej 15-osobowym zespołem stałym oraz nadzór nad projektami prowadzonymi wewnętrznie i przez beneficjentów programów dotacyjnych;

- umiejętność myślenia strategicznego;

- umiejętność planowania działań w ramach budżetu oraz pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

- doświadczenie we współpracy międzynarodowej;

- ukończone studia podyplomowe, certyfikowane szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem projektami lub inne dotyczące kierowania organizacją;

- znajomość języków obcych innych niż angielski - w stopniu umożliwiającym prowadzenie kontaktów służbowych w obszarze działalności instytucji (minimum poziom B2);

- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP MKiDN.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ klem/ dki/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.06.2024, 18:59
Źródło informacji MKiDN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ