Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowe zagadnienia w branży budowlanej

24.11.2021, 13:14aktualizacja: 24.11.2021, 13:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Analizie otoczenia prawnego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, określeniu zagrożeń i sposobów ich eliminacji, czy choćby ograniczenia, sposobach promocji tej tematyki - poświęcona była kolejna konferencja z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”. Cykl został zorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Na wstępie Jerzy Obolewicz z Instytutu Naukowego Inżynierii i Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych (INIBOA), wprowadził słuchaczy w tematykę bezpieczeństwa i ochrony pracy w budownictwie z perspektywy inżyniera. W ostatnich latach wiele się zmieniło: prelegent z INIBOA omówił dawne regulacje prawne odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz działania podejmowane na budowach, dzieląc je na bezpieczne i niebezpieczne. Podkreślił przy tym, że budowa obecnie nie ogranicza się do wznoszenia obiektów inżynieryjnych przy użyciu narzędzi, maszyn i materiałów budowlanych, ale obejmuje także cały proces budowlany.

„Uregulowania w zakresie BHP na budowach zmieniały się wraz z rozwojem przemysłu i wprowadzaniem nowych technologii – zauważył Jerzy Obolewicz z Instytutu Naukowego Inżynierii i Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. - Dawniej był to, po prostu, ogół środków i urządzeń służących do stworzenia warunków bezpiecznej pracy. Dzisiejsze prawo odnosi się do zagadnień technicznych, elektronicznych czy IT, czyli zagadnień obejmujących całą życiową historię obiektu, od planowania, przez projektowanie, konstrukcję, wykonawstwo, eksploatację, po wyburzenie, czy zmianę przeznaczenia obiektu” – uzupełnił.

Powołując się na prof. dr hab. inż. Tadeusza Kasprowicza z Wojskowej Akademii Technicznej prelegent podkreślił, że celem takiej nauki musi być wymiar praktyczny całego zagadnienia, nie tylko formułowanie idei mających mniej lub bardziej oczywisty związek z rzeczywistością materialną.

Zagadnienia określające warunki prowadzenia budowy znajdują się w szeregu ustaw i rozporządzeń zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Najważniejsze z nich to Prawo budowlane z szeregiem nowelizacji. Wśród aktów prawnych niższego rzędu, zdaniem Jerzego Obolewicza, warto wskazać m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych. Na szczeblu europejskim istotne są natomiast dyrektywy: tzw. maszynowa 2006/42WE oraz tzw. narzędziowa 2009/104WE.

Chociaż najważniejszym „elementem” budownictwa, podobnie jak w innych dziedzinach, jest człowiek, to w całym procesie niepoślednią rolę odgrywają także maszyny. Zagadnieniu bezpiecznego użytkowania urządzeń budowlanych poświęcona była prezentacja Krzysztofa Turonia z warszawskiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Dopuszczone do użytkowania maszyny, jak przypomniał Krzysztof Turoń, muszą posiadać oznaczenie CE gwarantujące, że są one zgodne z „zasadniczymi wymaganiami” w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zawartymi w dyrektywie maszynowej 2006/42WE (tam zostały określone również zagrożenia).

„Producent maszyny budowlanej powinien sam oszacować i ocenić ryzyko związane z użytkowaniem, oraz wyeliminować je za pomocą środków technicznych – stwierdził Krzysztof Turoń. - To, czego nie można wykluczyć lub stwarza zagrożenie akceptowane społecznie, powinno być opisane w instrukcji” - wyjaśnił.

O działaniach na rzecz promocji bezpieczeństwa i zdrowia w pracach prowadzonych przez Enterprise Europe Network (EEN) przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi opowiedziała Małgorzata Sikorska z tej organizacji. Od 2011 roku EEN jest ambasadorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EABZP) prowadzącej cykliczne kampanie społeczne ukierunkowane na szerzenie wiedzy o problemie zagrożeń występujących w miejscu pracy na terenie Unii Europejskiej (obecna kampania „Dźwigaj z głową” dotyczy zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego). Działania prowadzone w Polsce realizowane są za pośrednictwem biuletynu, elektronicznego newslettera, spotkań, seminariów, warsztatów i konferencji. W ten sposób przekazywane są informacje dotyczące m.in. nowych zagrożeń związanych z pracą, sposobów oceny ryzyka zawodowego, narzędzi radzenia sobie z tego rodzaju problemami.

„Obecnie duża część zagrożeń w pracy związana jest z pandemią Covid-19, coraz bardziej powszechną digitalizacją danych oraz zmianą modelu pracy ze stacjonarnej na zdalną – poinformowała Małgorzata Sikorska. - Ale wciąż aktualne są niebezpieczeństwa wynikające m.in. z nowotworów, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, starzenia się siły roboczej i związanej z tym konieczności współpracy międzypokoleniowej”.

Ostatnim panelistą konferencji był Sławomir Gobcewicz z Urzędu Dozoru Technicznego, który opowiedział o zagrożeniach związanych ze stosowaniem urządzeń ciśnieniowych (na przykład różnego rodzaju zbiorników, butli, pomp do podawania betonu, kotłów czy rurociągów).

„Niewłaściwy osprzęt, nieszczelność połączeń, niewłaściwa eksploatacja, niedostateczne zabezpieczenia, na przykład przed upadkiem, to najczęstsze źródła zagrożeń podczas używania urządzeń ciśnieniowych – stwierdził Sławomir Gobcewicz. - Koordynacja działań poszczególnych pracowników i maszyn stosujących urządzenia ciśnieniowe jest bardzo istotna w procesie eliminacji lub przynajmniej ograniczania zagrożeń” – podkreślił.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Image
PARP - belka

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 24.11.2021, 13:14
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ