Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KPRP: Informacja w sprawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (komunikat)

30.10.2020, 12:34aktualizacja: 30.10.2020, 12:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Kancelaria Prezydenta RP informuje:

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020 została oparta na następujących założeniach makroekonomicznych: (1) spadek PKB o 4,6%; (2) spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%, w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2,0%; (3) wzrost bezrobocia do 8% na koniec bieżącego roku; (4) wzrost inflacji do 3,3%; (5) wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5%, a w sektorze przedsiębiorstw o 3,0%; (6) nadwyżka na rachunku obrotów bieżących 2,3% PKB.

W treści ustawy ustala się łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 398 671 644 tys. zł, natomiast łączną kwotę wydatków w wysokości 508 019 293 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę nie większą niż 109 347 649 tys. zł. Ponadto ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 547 392 015 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 421 090 485 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 126 301 530 tys. zł. Łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich ustala się w wysokości 72 944 052 tys. zł., natomiast wydatków w wysokości 89 897 933 tys. zł.

Zmiany w części tekstowej ustawy budżetowej obejmują nadto: (1) modyfikację limitu przyrostu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, który nie będzie mógł przekroczyć kwoty 180 000 000 tys. zł; (2) modyfikację limitu udzielanych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, który ustalono na łączną kwotę 500.000.000 tys. zł; (3) zmianę wysokości ogólnej rezerwy budżetowej na 557 935 tys. zł; (4) ustalenie dla służby cywilnej nowych limitów środków na wynagrodzenia (w wysokości 10 021 524 tys. zł) oraz na szkolenia (w wysokości 52 157 tys. zł); (5) modyfikację prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (103,3%); (6) modyfikację prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (103,8%); (7) zmianę wielkości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5088zł).

Nowelizacja nadaje nowe brzmienie załącznikom nr 1 – 9 do ustawy, jak również wprowadza zmiany w treści załącznika nr 10 „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym”. W związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa dotyczącymi transferów do agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych zmianie uległy również plany finansowe niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zmiany wprowadzono nadto w treści załącznika nr 15 do ustawy „Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2020–2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa”, jak również w treści załącznika nr 16 do ustawy „Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich”.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ liv/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.10.2020, 12:34
Źródło informacji KPRP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ