Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MKiŚ: Oświadczenie ws. zmiany wymagań jakościowych dla paliw stałych (komunikat)

20.10.2021, 22:26aktualizacja: 25.10.2021, 14:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

W związku z publikacjami medialnymi na temat projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, zawierającymi nieprawdziwe informacje, przedstawiamy poniższe stanowisko.

Trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nr 649 w wykazie prac legislacyjnych MKiŚ.

Konsultacje zostały poprzedzone pracami Zespołu do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, powołanego zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, w skład którego weszli przedstawiciele administracji rządowej i do którego prac zostali zaproszeni przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych.

W trakcie wysłuchań publicznych zostały zgłoszone liczne uwagi, postulaty i rekomendacje, które są aktualnie przedmiotem analiz. W toku prac Zespół zaproponował zmianę nazwy „ekogroszek”, gdyż nazwa tego paliwa wprowadza konsumentów w błąd odnośnie jego ekologicznego charakteru i braku oddziaływania na środowisko. Uwzględniając potrzeby rynku zgłoszono propozycję, aby paliwo to nadal było dostępne, jednakże pod inną nazwą. Jednocześnie, rozważane jest zastosowanie vacatio legis, aby rynek mógł się do tej zmiany przygotować. Nie jest prawdą, że projektowane rozporządzenie ma wprowadzić zakaz stosowania ekogroszku w gospodarstwach domowych.

Ważnym celem rozporządzenia jest określenie wymagań jakościowych paliw stałych dla kotłów 5 klasy energetycznej, spójnych z normą przenoszącą normę europejską EN303-5:2012, które dzisiaj nie obowiązują. Od lipca 2018 r. na rynku mogą być oferowane jedynie kotły tej klasy.

Prace nad rozporządzeniem są na etapie dialogu społecznego. Nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. Pozyskanie opinii i stanowisk w przedmiotowej sprawie od szerokiego grona zainteresowanych pozwoli na uzyskanie konsensusu z zakresie projektowanych przepisów. Celem wydania rozporządzenia jest poprawa jakości powietrza, ochrona zdrowia i życia ludzi, bez ponoszenia przez obywateli nieuzasadnionych kosztów projektowanych zmian, z jednoczesnym uwzględnieniem uzasadnionych interesów branży paliw stałych.

Podkreślenia wymaga, że konsultacje publiczne są skierowane do wszystkich organizacji, firm i osób, których projektowane przepisy mogą dotyczyć. Przepisy rozporządzenia nie regulują bezpośrednio zagadnień związanych z zabezpieczaniem praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzeniem, warunkami socjalno-bytowymi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Doceniając działania i rolę sektora wydobywczego, w celu zapewnienia skutecznej realizacji umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, przy piśmie z dnia 28 września 2021 r. skierowano zaproszenie do związków zawodowych do złożenia opinii w tej sprawie.

Obecnie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpływają uwagi i opinie zainteresowanych stron. O postępach prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych opinia publiczna będzie informowana na bieżąco.

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ maja/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.10.2021, 22:26
Źródło informacji MKiŚ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ