Newsletter

Polityka i społeczeństwo

NBP: Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (komunikat)

07.04.2021, 17:06aktualizacja: 07.04.2021, 17:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

NBP informuje:

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (komunikat)

Warszawa, 7 kwietnia 2021 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej

w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym

poziomie:

• stopa referencyjna 0,10%;

• stopa lombardowa 0,50%;

• stopa depozytowa 0,00%;

• stopa redyskontowa weksli 0,11%;

• stopa dyskontowa weksli 0,12%.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych

oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na

rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala

prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także

nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów

udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

W ostatnim okresie nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej w wielu krajach, co

spowodowało zaostrzenie restrykcji epidemicznych, oddziałując negatywnie na

koniunkturę, głównie w sektorze usług. Jednocześnie w wielu gospodarkach następuje

dalsza poprawa koniunktury w przemyśle. Ceny wielu surowców, w tym ropy naftowej,

są obecnie wyraźnie wyższe niż przed rokiem. Oddziałuje to w kierunku wzrostu inflacji

w gospodarce światowej. Mimo to, ze względu na wciąż osłabioną koniunkturę oraz

niepewność dotyczącą przyszłej sytuacji gospodarczej główne banki centralne utrzymują

niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów, a także sygnalizują

utrzymywanie luźnej polityki pieniężnej w przyszłości.

Napływające dane dotyczące koniunktury w Polsce wskazują, że w lutym br. nastąpił

dalszy wzrost produkcji przemysłowej oraz poprawiły się nastroje w tym sektorze.

Jednocześnie pogłębił się spadek produkcji budowlano-montażowej, a roczna dynamika

sprzedaży detalicznej – pomimo pewnej poprawy nastrojów konsumentów – pozostała

ujemna. Towarzyszył temu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

w ujęciu miesięcznym oraz obniżenie się rocznej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń w

tym sektorze.

Inflacja w marcu 2021 r. – według wstępnego szacunku GUS – wzrosła do 3,2% r/r. Do

wyższej inflacji przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost cen paliw związany ze

wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych. Jednocześnie roczny wskaźnik

inflacji jest podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na

początku br. oraz wcześniejsze podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki

niezależne od krajowej polityki pieniężnej. W kierunku wyższej inflacji oddziałuje także

nadal wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii, w tym

wzrost kosztów transportu i przejściowe zakłócenia w sieciach dostaw.

Statystyczne efekty bazy dotyczące kształtowania się cen paliw, a także oczekiwany

dalszy wzrost opłat za wywóz śmieci przyczynią się prawdopodobnie do dalszego

wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Jednocześnie w miarę postępu procesu

szczepień i stopniowego ograniczania skali pandemii wygasać będzie wpływ na inflację

czynników podażowych podwyższających obecnie koszty działania firm. Ograniczająco

na inflację będzie także oddziaływać niższa niż przed wybuchem pandemii presja

płacowa.

Podobnie jak w wielu innych krajach, w Polsce w marcu nastąpiło pogorszenie sytuacji

epidemicznej oraz zaostrzenie restrykcji sanitarnych. Oddziałuje to negatywnie na

aktywność ekonomiczną i nastroje w części sektorów, choć dane o wysokiej częstotliwości

wskazują, że wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest istotnie mniejszy niż

wcześniej.

Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi ożywienie

koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone niepewnością. Głównym

źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w

kraju i za granicą. Pozytywnie na krajową koniunkturę wpływać będą działania ze strony

polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP dokonane w ub.r., a

także przewidywane ożywienie w gospodarce światowej. Tempo ożywienia

gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu

złotego.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i

dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku

wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest

zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie

płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie

oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie

mechanizmu transmisji monetarnej. W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania

polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku

walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków

rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na

refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność

gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w

średnim okresie. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców

oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pif/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.04.2021, 17:06
Źródło informacji NBP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ