Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Senat: Plan posiedzeń komisji senackich (komunikat)

30.07.2021, 16:03aktualizacja: 30.07.2021, 16:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Centrum Informacyjne Senatu przekazuje plan posiedzeń komisji senackich w dniach 2-6 sierpnia br.:

Wtorek 3 sierpnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (30.), godz. 9.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 451, druki sejmowe nr 1281 i 1363).

Komisja Zdrowia (60.), godz. 9.00, sala 182

• Bezpieczeństwo lekowe w świetle nowelizacji ustawy refundacyjnej.

• Omówienie możliwości wdrożenia opieki farmaceutycznej w aptekach.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (31.), godz. 10.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych(druk senacki nr 473, druki sejmowe nr 1394, 1415 i 1415-A).

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (72.), godz. 10.30, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych(druk senacki nr 471, druki sejmowe nr 1313, 1412 i 1412-A).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (91.), godz. 10.30, sala 217

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych(druk senacki nr 446, druki sejmowe nr 1228, 1370 i 1370-A).

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (73.) oraz Komisja Infrastruktury (45.), godz. 11.30, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu

(druk senacki nr 466, druki sejmowe nr 1342 i 1364)

Komisja Infrastruktury (46.) oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (92.), godz. 12.00, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

(druk senacki nr 449, druki sejmowe nr 1266, 1290 i 1290-A)

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (75.), godz. 12.30, sala 217

• Informacja Związku Banków Polskich pt. "Dlaczego potrzebujemy silnego sektora bankowego?".

Komisja Infrastruktury (47.) godz. 13.00, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

(druk senacki nr 474, druki sejmowe nr 1393, 1406 i 1406-A).

• Rozpatrzenie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk senacki nr 469, druki sejmowe nr 1338, 1390 i 1390-A).

Komisja Kultury i Środków Przekazu (36.) godz. 13.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

(druk senacki nr 472, druki sejmowe nr 1340, 1413 i 1413-A).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (76.) oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (93.) godz. 14.00, sala 217

• Podział europejskich funduszy na Regionalne Programy Operacyjne.

Komisja Kultury i Środków Przekazu (35.) – kontynuacja posiedzenia z dnia 20 lipca br.godz. 14.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw(druk senacki nr 455, druki sejmowe nr 1341 i 1386)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (113.), godz. 15.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

(druk senacki nr 468, druki sejmowe nr 993 i 1330)

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(druk senacki nr 467, druki sejmowe nr 994 i 1309).

• Rozpatrzenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2020 roku

(druk senacki nr 459).

Komisja Kultury i Środków Przekazu (37.), godz. 15.30, sala 176

• Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej-Libery oraz senator Haliny Biedy o zorganizowanie w Senacie wystawy zdjęć Tomasza Sikory „8 wartości w czasie pandemii”.

godz. 16.00

• Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

(druk senacki nr 464, druki sejmowe nr 1388, 1407i 1407-A).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (77.), godz. 16.00, sala 217

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(druk senacki nr 448, druki sejmowe nr 1277 i 1371).

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

(druk senacki nr 470, druki sejmowe nr 1358 i 1411).

Komisja Środowiska (51.), Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (29.) oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (89.) – kontynuacja posiedzenia z dnia 20 lipca br. godz. 16.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

(druk senacki nr 445, druki sejmowe nr 1275, 1295 i 1295-A).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (94.) godz. 17.15, sala 182

• Problematyka rozliczeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Komisja Środowiska (53.) oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (57.) godz. 17.30, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk senacki nr 473, druki sejmowe nr 1394, 1415 i 1415-A).

Środa 4 sierpnia 2021 r.

Komisja Ustawodawcza (179.) godz. 8.00, sala 217

• Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Komisja Kultury i Środków Przekazu (38.), Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (74.) oraz Komisji Ustawodawcza (180.) godz. 8.30, sala 217

• Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

(druk senacki nr 355).

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (36.) godz. 8.30, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(druk senacki nr 465, druki sejmowe nr 1345, 1375 i 1375-A).

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (49.), godz. 8.30, sala 182

• Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przepisach dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (36.), godz. 9.30, sala obrad plenarnych Senatu

• Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2022.

robs/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.07.2021, 16:03
Źródło informacji Centrum Informacyjne Senatu
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ