Newsletter

Biznes i finanse

ALTA SA (17/2021) Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii G i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki

19.10.2021, 17:13aktualizacja: 19.10.2021, 17:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 17/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 października 2021 r. na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja w KDPW oraz przyznanie uprawnionemu (poprzez rejestrację na rachunku papierów wartościowych osób uprawnionych) 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Akcje"), co zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest równoznaczne z przyznaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z art. 451 §2 w zw. art. 452 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przyznaniem Akcji, nastąpiło nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji, tj. o kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy Spółki został zatem podwyższony z kwoty 15.204.845 (piętnaście milionów dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć) złotych do kwoty 15.229.845 (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) złotych.

Po przyznaniu Akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 15.229.845 (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) złotych i dzieli się na 15.229.845 (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, w tym:

(i) 1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A (założycielskie),

(ii) 13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

(iii) 117.500 (sto siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Akcje imienne serii A (założycielskie) są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 21.660.113.

Po przyznaniu Akcji wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 482.500 złotych.

Podstawą emisji Akcji jest Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych i przyznanych akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Akcje będą przedmiotem wniosku Spółki o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz asymilację z kodem ISIN PLTRNSU00013, pod którym są zarejestrowane akcje Spółki będące w obrocie giełdowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 8) i §17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.10.2021, 17:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ