Newsletter

Biznes i finanse

ALTA SA (19/2021) Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji funkcjonującego w Spółce programu motywacyjnego skierowanego do prezesa zarządu spółki p. Roberta Jacka Moritz

17.11.2021, 13:53aktualizacja: 17.11.2021, 13:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 19/2021

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 16 listopada 2021 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oświadczenia nr 1350/2021.

KDPW w odpowiedzi na wniosek Emitenta zawarł z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie do 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja ("Akcje"). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do prezesa zarządu spółki p. Roberta Jacka Moritz, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki ("Uchwała").

Rejestracja Akcji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLTRNSU00088, z których zostało wykonane prawo objęcia Akcji.

40.000 Akcji zostało objętych w dniu 7 października 2021 r. przez p. Roberta Jacka Moritz - prezesa zarządu spółki, (informacja została przekazana raportem bieżącym nr 16/2021 z dnia 11 października 2021 r.).

Pozostałe Akcje będą podlegały objęciu w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania Akcji, na podstawie Uchwały.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1) pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.11.2021, 13:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ