Newsletter

Biznes i finanse

ALTA SA (20/2021) Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii H i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki

19.11.2021, 19:17aktualizacja: 19.11.2021, 19:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 20/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 17 listopada 2021 r., Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja w KDPW oraz przyznanie 40.000 (czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki ("Akcje") p. prezesowi zarządu Spółki - Robertowi Jackowi Moritz (poprzez rejestrację Akcji na rachunku papierów wartościowych p. prezesa zarządu Spółki - Roberta Jacka Moritz), co zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest równoznaczne z przyznaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z art. 451 §2 w związku z art. 452 §1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z przyznaniem Akcji, nastąpiło nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji, tj. o kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy Spółki został zatem podwyższony z kwoty 15.229.845 (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) złotych do kwoty 15.269.845 (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) złotych.

Po przyznaniu Akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 15.269.845 (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) złotych i dzieli się na 15.269.845 (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, w tym:

(i) 1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A (założycielskie),

(ii) 13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

(iii) 117.500 (sto siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

(iv) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Akcje imienne serii A (założycielskie) są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje nie są uprzywilejowane.

Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 21.700.113.

Po przyznaniu Akcji wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 442.500 złotych.

Podstawą emisji Akcji jest Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do p. prezesa zarządu Spółki - Roberta Jacka Moritz, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki ("Uchwała").

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych i przyznanych akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Akcje będą przedmiotem wniosku Spółki o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz asymilację z kodem ISIN PLTRNSU00013, pod którym są zarejestrowane akcje Spółki będące w obrocie giełdowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.11.2021, 19:17
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ