Newsletter

ANSWEAR.COM SA (36/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com na dzień 16 października 2023 r.

18.09.2023, 19:21aktualizacja: 18.09.2023, 19:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 36/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 16 października 2023 roku, na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31 - 564 Kraków ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie").

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje oraz dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza.

Załączniki:

• Pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

• Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

• Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części, oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej tych akcji,

• Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji serii L Spółki oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 18.09.2023, 19:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.