Newsletter

ANSWEAR.COM SA (38/2023) Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego oraz Aneksu do Umowy Limitu Kredytowego z PKO Bank Polski SA

19.09.2023, 20:49aktualizacja: 19.09.2023, 20:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 38/2023

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 15 września 2023 r. Spółka zawarła:

1. Umowę Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Umowa"), na podstawie której PKO Bank Polski SA udziela Spółce limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 15 mln zł (piętnaście milionów zł) na finansowanie bieżącej działalności Spółki

2. Aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r.

Umowa Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 15 września 2023 r. zwiększa wartość zaangażowania w PKO Bank Polski SA o kwotę 15 mln zł. Spółka w ramach podpisanej Umowy ma prawo korzystać z następujących produktów (sublimitów) do maksymalnej łącznej wartości 15 mln zł:

• Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 15 mln zł;

• Kredytu obrotowy odnawialny do kwoty 15 mln zł.

Bank udostępnia limit do dnia 27 czerwca 2024 r.

Spółka może wykorzystywać kredyt w walutach: PLN, USD, EUR.

Zabezpieczenie wierzytelności PKO Bank Polski SA stanowią:

a) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 102 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości nie niższej niż 75 mln zł zlokalizowanych w magazynach Spółki,

b) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, do którego umowa została podpisana 18 września 2023 r.

c) gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej jako: "BGK") w wysokości stanowiącej 80% kwoty kredytu, tj. w kwocie 12 mln zł na okres 12 miesięcy, tj. do dnia 27 września 2024 roku,

d) zabezpieczenie na rzecz BGK stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki.

Spółka dostarczy także do PKO Bank Polski SA oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 30 mln zł, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 27 czerwca 2026 r.

Aneks z dnia 15 września 2023 r. do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r. dokonuje zmiany zabezpieczenia udzielonego dla Banku na wykonanie ww. umowy kredytowej, m.in. w zakresie ustanowienia zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 102 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości nie niższej niż 75 mln zł zlokalizowanych w magazynach Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.09.2023, 20:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ