Newsletter

ARCTIC PAPER SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

28.03.2023, 17:45aktualizacja: 28.03.2023, 17:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży 4 894 276,00 3 412 576,00 1 043 934,00 745 511,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 842 979,00 244 570,00 179 805,00 53 429,00
Zysk (strata) brutto 927 578,00 223 115,00 197 849,00 48 742,00
Zysk (strata) netto za okres 756 822,00 175 907,00 161 428,00 38 429,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 631 001,00 127 154,00 134 591,00 27 778,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 607 383,00 238 193,00 129 553,00 52 036,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -155 879,00 -159 513,00 -33 249,00 34 847,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -124 588,00 -162 068,00 -26 574,00 -35 405,00
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 326 916,00 -83 388,00 69 730,00 -18 217,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 9,11 1,84 1,94 0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 9,11 1,84 1,94 0,40
Średni kurs PLN/EUR * 4,69 4,58
Aktywa 3 254 485,00 2 389 266,00 693 935,00 519 473,00
Zobowiązania długoterminowe 395 397,00 424 205,00 84 308,00 92 231,00
Zobowiązania krótkoterminowe 806 906,00 722 065,00 172 052,00 156 991,00
Kapitał własny 2 052 183,00 1 242 996,00 437 575,00 270 252,00
Kapitał podstawowy 69 288,00 69 288,00 14 774,00 15 065,00
Liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00 69 287 783,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 29,62 17,94 6,32 3,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 29,62 17,94 6,32 3,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 27 715 113,00 20 786 335,00 5 909 532,00 4 519 358,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,40 0,30 0,09 0,07
Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,69 4,60

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 28.03.2023, 17:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.